Sök:

Att leva utan bröst - Kvinnornas upplevelser av mastektomi och dess konsekvenser


I Sverige är bröstcancer den vanligaste cancerformen bland kvinnor och det finns flera behandlingsalternativ för att avlägsna tumörerna. Vid stora tumörer avlägsnas hela bröstet, en så kallad mastektomi utförs. En mastektomi kan leda till ett lidande hos kvinnorna eftersom deras syn på sig själva förändras. Detta påvekar kvinnornas livsvärld och den subjektiva upplevelsen av den. Syftet med studien är att beskriva kvinnors upplevelser av hur en mastektomi påverkar deras livsvärld. För att belysa detta problem valdes nio kvalitativa artiklar och därefter genomfördes en litteraturstudie. Artiklarna innefattade kvinnors upplevelser och tankar kring en mastektomi samt hur de hanterade situationen. Artiklarnas studier sammanställdes till ett resultat och lyfte fram de centrala problemen hos de kvinnor som genomgått en mastektomi. Studiens resultat visade att kvinnorna upplevde att de förlorat en del av sig själva, sin kvinnlighet samt sexualitet. Självkänslan hos kvinnorna påverkades negativt och många tog avstånd från omgivningen. Det visade sig att samhällets normer om hur en kvinna ska vara fick kvinnorna att känna sig deformerade och otillräckliga för andra. Kvinnorna upplevde att stöd från andra människor hjälpte dem att hantera den nya situationen och de lärde sig att acceptera sin nya kropp. Information från sjuksköterskor till kvinnan samt hennes närstående är en viktig del i vården och kan underlätta kvinnans liv under bearbetningsfasen.

Författare

Daria Sibgatullina Sandra Ståhl

Lärosäte och institution

Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap (VHB)

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..