Sök:

Att leva utan appar ? besvärligt ellerbefriande?

Idag äger en stor del av Sveriges befolkning en smartphone. Det finns många fördelar med en smartphone men på senare år har flera negativa aspekter med användningen uppmärksammats. Stress orsakad av att inte kunna hantera tekniken på ett hälsosamt sätt är en av de effekter som bevisats och en annan följd av smartphoneanvändning är risken för att utveckla ett beroende.Syftet med detta arbete är att genom en depriveringstudie, avsaknadsstudie, undersöka om studiens smartphoneanvändare är beroende av mobilens smarta funktioner och om smartphonen bidrar till att de känner sig stressade. Genom att frånta användarna möjligheten att använda mobilens smartfunktioner och låta dem föra dagbok över sina upplevelser har vi försökt se hur smartphonen och avsaknaden av dess funktioner påverkar användarna. Med hjälp av enkäter, intervjuer och loggning av deltagarnas användning har vi fördjupat oss i om de upplever sig beroende och stressade av smartfunktionerna.Resultaten visar att samtliga av deltagarna upplever att de är beroende och till viss mån stressade av smartphonen. Vi har funnit att det upplevda beroendet har vuxit fram genom en känsla av både ett måste och ett begär av att använda smartphonen. Undersökningen visar att deltagarna upplever med och utan tillgång till de smarta funktionerna.Tack vare depriveringen har deltagarna börjat reflektera över sin smartphoneanvändning. Vi tror att det är viktigt att fundera över sin användning för att bli medveten om ett eventuellt beroende och om man är drabbad av stress. Detta för att motiveras till att förändra ett möjligt ohälsosamt beteende.

Författare

ANNA EVALDSSON CHARLOTTE ÅBYHAMMAR

Lärosäte och institution

KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..