Sök:

Att leva med smärta vid fibromyalgi


Att leva med fibromyalgi påverkar människors upplevelser av sig själva och det dagliga livet. Fibromyalgi har en okänd etiologi och personer som drabbats upplever en mycket svår tid innan de har fått sin diagnos bekräftat. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva människors upplevelse av att leva med sjukdomen fibromyalgi. 18 vetenskapliga artiklar publicerade mellan 1998 och 2001 analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i tre kategorier: att smärtan, tröttheten och bristen på sömn påverkar förmågan att arbeta, att tröttheten påverkar det sociala livet, att få hjälp av familjen i dagliga sysslor. Människor som hade drabbats av sjukdomen fibromyalgi upplevde sig inte längre vara samma människa som de hade varit förut. Förmågan att arbeta förändrades och många fick reducera sin arbetstid. Familjesituationen förändrades och övriga familjemedlemmar blev tvungna att ta mer del i hemarbetet. För sjuksköterskan innebar en förståelsen av att leva med sjukdomen fibromyalgi, framför allt att kunna lyssna och planera omvårdnaden utifrån den andres upplevelse.

Författare

Carola Johansson

Lärosäte och institution

Luleå/Hälsovetenskap

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..