Sök:

Att leva med ALS

Känslor under sjukdomstiden


ALS står för Amyotrofisk lateralskleros. Det är en ovanlig sjukdom som leder till försvagning i kroppens muskler och slutligen till död. Varken intellektet, syn, hörsel eller sensoriska funktioner påverkas av sjukdomen. Den som blivit sjuk i ALS upplever många känslor under sin sjukdomstid. Omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson är den teoretiska referensramen i studien. Syftet med studien är att belysa känslomässiga utsagor hos personer med ALS. Studien är av kvalitativ inriktning och baserad på två skönlitterära böcker skrivna av personer med diagnosen ALS. Böckerna analyseras med hjälp av Graneheim och Lundmans analysmetod. Analysen resulterades i känslor som hopplöshet och maktlöshet när inte kroppen längre går att kontrollera. Det framkommer också att med en positiv attityd är det lättare att leva med sjukdomen och tryggheten från de anhöriga som vårdar är viktig. Resultatet visar att det framkommer fler negativa känslor än positiva. Dessa känslor är bland annat frustration, ångest, rädsla och förtvivlan. Det framkommer även positiva känslor hos personer med ALS eftersom de får en annan syn på livet och den tid de har kvar att leva.

Författare

Emma Eriksson Maria Pålsson

Lärosäte och institution

Sektionen för hälsa

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..