Sök:

?Att leva efter sina egna lagar? En kvalitativ studie av före detta kriminellas upplevelser av vägar in i och ut ur en kriminell livsstil


Statistiska undersökningar visar att kriminalvårdens insatser är ineffektiva när det gäller att åstadkomma beteendeförändringar i klienternas livsstil. Risken att återfalla är för tidigare dömda förhållandevis hög. Men vad är det då som gör att vissa lyckas bryta med en kriminell livsstil? Och vad grundar sig en sådan livsstil i? Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka faktorer och processer som är betydelsefulla på vägar in i och ut ur en kriminell livsstil. Detta har gjorts genom kvalitativa intervjuer. Samtliga sex informanter hade under tiden för intervjun lämnat den kriminella livsstilen bakom sig. Bland informanterna fanns både män och kvinnor och en spridd åldersfördelning. Något som framträdde särskilt tydligt i resultatet var den egna viljans relevans vid förändringsarbete samt nätverkets roll. Resultatet har analyserats med hjälp av systemteori, begreppet exitprocess samt begreppet stigmatisering.

Författare

Emma Hacker Robert Haraldson

Lärosäte och institution

Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..