Sök:

Att hitta ra?tt sto?dhjul

En kvalitativ studie om elevers uppfattning av fo?ra?ldrars sto?ttning


Syftet med fo?religgande underso?kning a?r att studera hur en viss grupp flickor pa? gymnasiet upplever fo?ra?ldrarnas sto?ttning i sin skolga?ng. Studien a?mnar a?ven studera en eventuell a?tskillnad i hur sto?ttningen kan tas i uttryck beroende pa? fo?ra?ldrarnas utbildningsniva?. Begreppet sto?ttning har i studien operationaliserats med utga?ngspunkt i motivations- och fo?rva?ntansteorier och med hja?lp av Bourdieus teori kring kapital a?mnar studien att fo?rklara den reproducerande kraft som utbildningskapitalet hos fo?ra?ldrarna bidrar till. Studiens empiriska underlag besta?r av kvalitativa intervjuer med sex flickor, varav tre har ho?gutbildade fo?ra?ldrar och o?vriga tre har icke utbildade fo?ra?ldrar. Studien visar att eleven sja?lv har en stor avgo?rande roll i huruvida fo?ra?ldrarnas sto?ttning tilla?ts ha en framtra?dande roll eller ej. Eleverna med ho?gutbildade fo?ra?ldrar har en sto?rre bena?genhet att tilla?ta fo?ra?ldrarna att vara na?rvarande och dessa fo?ra?ldrar har a?ven en sto?rre tendens att sta?lla ho?ga fo?rva?ntningar pa? sina barn. Dock tenderar en allt fo?r ho?g grad av fo?ra?ldrana?rvaro att uppfattas som kontrollerande vilket leder till att dessa elever upplever en mindre grad av sja?lvsta?ndighet ja?mfo?rt med eleverna vars fo?ra?ldrar inte a?r ho?gutbildade. Studien bidrar da?rmed till en fo?rsta?else fo?r den ra?dande reproduktionen da?r barn till ho?gutbildade fo?ra?ldrar presterar ba?ttre i skolan. 

Författare

Thyrsson Angelica Waldebrand Johan

Lärosäte och institution

Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..