Sök:

Att fysiskt utforma en attraktiv stadsdel

en strategiplan över Salöts södra udde


I planeringssammanhang är det vanligt att tala om en attraktiv stad, men begreppet är svårdefinierat. Dels därför att det är starkt kopplat till individens egna värderingar, men också därför att begreppet består av många faktorer. Det är därför praktiskt omöjligt att utforma en attraktiv stad om inte begreppet attraktiv stad definieras. Det finns många teoretiker som forskat inom området, genom olika tidsepoker och med olika infallsvinklar. Trots den allomfattande forskningen finns det idag ingen enskild teori eller definition på vad som utgör en attraktiv stad. Examensarbetet har lett fram till en undersökning av begreppet attraktiv stad, som sedermera lett fram till olika faktorer och beståndsdelar som bygger upp definitionen attraktiv stad. För att begränsa arbetets omfattning har därefter faktorer som kan påverkas av fysisk planering valts ut. Därefter har tre teoretiker valts ut, som genom olika infallsvinklar hanterar dessa faktorer och ger exempel på hur dessa faktorer bör hanteras för att skapa en attraktiv stad. De tre teoretikerna som valts ut är Jan Gehl, Jane Jacobs och Kevin Lynch. Dessa teorier har sedan applicerats på Saltös södra udde i Karlskrona kommun, som idag utgörs av ett fragmenterat område som saknar flera av de faktorer som teoretikerna förespråkar för att skapa en attraktiv stad. Dessutom är det idag vanligt med stadsförnyelseprojekt i före detta hamnområden och Saltös södra udde utgör idag ett hamnområde med potential att lämna plats åt andra funktioner. Applicerandet av teorierna har lett till en strategiplan för hur området kan utvecklas till en attraktiv del i staden.

Författare

Petra Söderström

Lärosäte och institution

Sektionen för planering och mediedesign

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..