Sök:

Att finnas men inte synas. En studie av renskötande samers relation till medierna och vardagen.


I detta arbete undersöks vilken funktion medierna har i den samiska vardagen samt att försöka urskilja ett mönster i hur medierna samverkar med den samiska identiteten. Den gestaltande delen är ett memoryspel som visar de renskötande samernas levnadsmiljöer. Detta för att ge en bild av några moment i vardagen vilka influerar identitetsskapandet.

Författare

Malin Johnsson Elena Lirakis

Lärosäte och institution

Malmö högskola/Konst, kultur, kommunikation, K3

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..