Sök:

Arbetsterapi inom palliativ vård


Syftet med denna studie var att beskriva och ge en översikt av arbetsterapi inom palliativ vård. För att besvara studiens syfte genomfördes en litteraturöversikt över aktuell forskning inom området med såväl systematisk som osystematisk sökning av vetenskapliga artiklar. De tretton artiklar som motsvarade inklusionskriterierna valdes ut, kvalitetsgranskades och analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys med stöd av ett teoretiskt raster. Analysen resulterade i ett övergripande tema: en sammanflätning av olika professionella resonemang möter klienters behov, och fem underteman: interaktivt-, narrativt-, vetenskapligt-, pragmatiskt- och etiskt resonemang. Resultatet visade att arbetsterapi inom palliativ vård är komplext och skiljer sig från traditionell arbetsterapi. Arbetsterapeuterna har därför fått förändra i sina arbetsformer och anpassa sitt arbetssätt för att möta de behov palliativa klienter har. Slutsatser som kan dras från denna studie är att arbetsterapeuter har, med sitt unika fokus på aktivitet och kreativa aktiviteter, mycket att bidra med inom palliativ vård. Dock visade resultatet att arbetsterapeuters roll inte är tydlig och att arbetsterapeuter därför behöver framhäva sin roll för att bli en efterfrågad profession inom palliativ vård.

Författare

Elin Tano Nina Lundkvist

Lärosäte och institution

Luleå/Institutionen för hälsovetenskap

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..