Sök:

Arbetsterapi i grupp som intervention för individer med psykisk sjukdom

En litteraturöversikt


Syftet med denna studie är att genom en litteraturöversikt beskriva arbetsterapeutens användande av grupp som intervention för individer med psykisk sjukdom. För att besvara syftet valde författarna att göra en litteraturstudie för att få en fördjupad kunskap samt beskriva befintlig kunskap inom det valda området. Datainsamlingen skedde genom att författarna noggrant valde ut tre lämpliga sökord; arbetsterapi, intervention och psykisk sjukdom. Utifrån sökorden skedde datainsamling via utvalda databaser, sökningen utmynnade i tio vetenskapliga artiklar. Författarna valde sedan att analysera de utvalda vetenskapliga artiklarna utifrån ett manifest kvalitativ innehållsanalys. Dataanalysen resulterade i tre kategorier; ?Arbetsterapi i grupp och dess struktur?, ?Aktiviteter som används vid arbetsterapi i grupp? samt ?Utvärdering och resultat av arbetsterapi i grupp?. Vid analys av data har Creek (2002) nyttjats som raster för att tolka data mot en arbetsterapeutisk teori. Resultatet visar på att det finns många fördelar med att arbeta med arbetsterapi i grupp då deltagarna övas i att hantera flera relationer samtidigt, hitta förebilder samt ge råd till varandra. Genom att använda teoretiska principer med fokusering på individernas självkänsla så kan arbetsterapi i grupp struktureras. Strukturering av gruppsammankomsterna skedde även genom användning av en psykoterapeutisk modell, eller med stöd av Model of Human Occupation [MOHO]. Slutsatser som kan dras utifrån denna studie är att gruppen ger även en naturlig lärande miljö där deltagarna kan interagera. Arbetsterapi i grupp hjälper individerna att skapa mening i livet och hantera livet bättre generellt. Sökord: arbetsterapi, intervention, psykisk sjukdom

Författare

Emelie Heiskanen Josefine Lundberg

Lärosäte och institution

Luleå/Institutionen för hälsovetenskap

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..