Sök:

Arbetsterapi genom innovativ välfärdsteknologi för att främja aktivitet och delaktighet för äldre personer i ordinärt boende.


Arbetsterapeutens uppgift är att främja delaktighet i aktiviteter i dagliga livet [ADL]. Forskning visar att personer över 65 år och som bor i ordinärt boende, kommer att öka i framtiden. Arbetsterapeuten behöver därför följa med i den utveckling som sker för att tillgodose behovet av innovativ välfärdsteknologi, för att främja aktiviteter för äldre personer i ordinärt boende. Syftet med litteraturöversikten var att beskriva och ge en översikt över innovativ välfärdsteknologi som kan användas som intervention för att främja delaktighet i aktivitet för äldre personer i ordinärt boende. Datainsamling genomfördes genom sökningar i databaser tillgängliga via Luleå tekniska universitetsbibliotek. Nio artiklar uppfyllde inklusionskriterierna och valdes ut, samt analyserades. Dataanalysen resulterade i tre kategorier: "Innovativ välfärdsteknologi för ADL", Innovativ välfärdsteknologi för förflyttning i bostad och samhälle", samt "Innovativ välfärdsteknologi för social interaktion".Resultatet av litteraturöversikten visar att det finns innovativ välfärdsteknologi som kan användas av arbetsterapeuter i arbete med äldre personer i ordinärt boende, vilket kan bidra till att främja autonomi och självständighet, samt trygghet och säkerhet i aktivitet. Resultatet indikerar även på att det behövs mer forskning inom området.Nyckelord: Arbetsterapi, Innovativ välfärdsteknologi, Ordinärt boende, Äldre personer.

Författare

Susanne Alfvin Linda Eriksson

Lärosäte och institution

Luleå/Institutionen för hälosvetenskap

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..