Sök:

Arbetsterapeuters arbete med personer som har social fobi


Människan är till sin natur en social varelse och många sammanhang förutsätter en viss social kompetens. Att ha social fobi innebär en stark rädsla för att bli utsatt för andra människors kritik och iakttagelser. Denna fobi leder till problem med många aktiviteter i vardagen, som t.ex. att läsa högt inför andra människor, gå på fest eller äta tillsammans med andra. Syftet med studien var att, med stöd av en arbetsterapeutisk arbetsprocess, undersöka hur några arbetsterapeuter arbetar med personer som har social fobi. Studien genomfördes i form av semistrukturerade intervjuer med tre arbetsterapeuter som var verksamma inom psykiatrin. Intervjuguiden konstruerades av författaren i enlighet med syftet. Resultatet visade att arbetsterapeuternas behandling av personer med social fobi bestod i att försöka åtgärda de aktivitetsproblem som dessa personer har. Detta skedde främst genom träning i de situationer som var ångestframkallande för patienterna. Arbetsterapeuternas aktivitetsperspektiv och vana vid att se till patienternas vardagsliv, var viktiga faktorer i behandlingen av dessa personer med social fobi.

Författare

Frida Andersson

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Avdelningen för arbetsterapi och gerontologi

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..