Sök:

Arbetslag inom modersmålsverksamheten utifrån lärarperspektiv


Syftet med denna studie är att undersöka hur modersmålslärare upplever arbetet i ett arbetslag och vilken funktion den har. Med dessa utgångspunkter vill vi undersöka om samverkan i ett arbetslag har något betydelse för elevens lärande och vilka fördelar respektive nackdelar lärarna ser med arbetslaget. Vidare vill vi ta reda på om samverkan i arbetslaget kan bidra till modersmålsverksamhetens utveckling. Denna studie har gjorts i två modersmålsverksamheter. I insamlandet av empiri har vi använt oss av kvalitativa intervjumetoder med 15 modersmålslärare, och observationer vid sex olika tillfällen. Vi kom fram till i vår undersökning att arbetslaget upplevs mer som en socialt och reflekterande funktionsform än ett beslutsfattande forum. Intervjuerna visade att pedagogers position till arbetslaget är mycket positiv. Pedagogerna anser att arbetslagsmöten är effektiva, lärarna kan stödja, uppmuntra varandra och planera tillsammans. Slutligen är vår önskan att undersökningen kan bidra till en ökad förståelse om vikten av arbetslagets betydelse i vår dags verksamheter och att skapa vidare diskussioner om deras funktion.

Författare

Ibtisam Hansson

Lärosäte och institution

Malmö högskola/Lärarutbildningen

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..