Sök:

Arbete med etiska och moraliska frågor i styrning av företag


Sammanfattning Syfte:Syftet med vår undersökning var att skapa förståelse för hur företag arbetar med etiska och moraliska frågor i samband med ekonomistyrning. Metod:Vår undersökning har gjorts i tre svenska företag genom personliga intervjuer med personer i chefs- eller ledarposition på varje företag. Den insamlade empirin har sedan sammanställts och analyserats genom att jämföra den med vårt teoriavsnitt. Slutsats:Vi har kommit fram till fyra punkter som enligt vår undersökning är centrala för arbetet med etiska och moraliska frågor i de företag vi undersökt. Dessa är värderingar, förståelse, ledarskap och företaget. Abstract Purpose:Our purpose was to clarify how companies work with ethical matters in relation to its management control system. Method:Our thesis has been prepared at three Swedish companies where we have completed personal interviews with people in management or leading positions in each of the companies. The collected data was analyzed and compared to the different theories presented in our theory chapter. Result:We have found four central elements, which according to our research are central for the work with ethical matters in the companies we have researched. They are values, understanding, leadership and the company itself.

Författare

Oskar Hermansen Mikael Johansson Henrik Mattsson

Lärosäte och institution

Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..