Sök:

Användningen av smarta mobiltelefoners betydelse för upplevelsen av stress inom arbetslivet

Studien har undersökt förhållandet mellan användningen av smarta mobiltelefoner och upplevelsen av stress bland arbetstagare. Enligt hypotesen fanns det ett samband mellan ökad arbetsrelaterad användning av smarta mobiltelefoner och en ökad upplevelse av stress, i synnerhet när användningen upplevdes störa fritiden. Totalt besvarade 154 stycken arbetstagare, rekryterade från privat- och offentlig sektor, en webbenkät som mätte användningen av smarta mobiltelefoners omfattning och beskaffenhet i förhållande till Cohen´s skala för upplevd stress (Cohen, Kamarck och Mermelstein, 1983). Resultatet visade att en ökad upplevelse av stress hade ett samband med ökad användning av smarta mobiltelefoner oavsett om den var privatrelaterad eller arbetsrelaterad, och framförallt om användningen upplevdes störa fritiden. Eftersom den arbetsrelaterade användningen inte hade något enskilt samband med upplevelsen av stress uppfylldes studiens hypotes endast delvis. Användningsområden som kunde relateras till förhöjd stress var internetanvändning, SMS och MMS, samt användningen av "appar" (mobila applikationer). Det fanns däremot inget samband mellan ökad e-postanvändning och en ökad upplevelse av stress parallellt med att de som var minst stressade använde e-post mest, vilket inte var i linje med tidigare forskning som indikerar det motsatta (Middleton & Cukier, 2006; Elworthy, 2010). Studien har bidragit med insikter om hur användningen av smarta mobiltelefoner kan hanteras av arbetstagare, organisationer och arbetsgivare för att reducera upplevelsen av stress.

Författare

Joakim Särkijärvi

Lärosäte och institution

Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..