Sök:

Användning av fullskalesimulering som inlärningsmetod för sjuksköterskestudenter med utgångspunkt från Blooms taxonomi

En litteraturstudie


Fullskalesimulering har under det senaste decenniet blivit ett vanligt inslag i sjuksköterskeutbildningar. Syftet med denna litteraturstudie var att med utgångspunkt från Blooms taxonomi beskriva erfarenheten av att använda fullskalesimulering som inlärningsmetod för sjuksköterskestudenter. Litteraturstudien genomfördes som en systematisk litteraturöversikt. Tre databaser användes för att finna aktuell forskning. Arton artiklar ingick i analysen som utgick ifrån tre områden i Blooms taxonomi, det kognitiva, affektiva och psykomotoriska. Resultatet visade på en ökad kognitiv kunskap i samband med fullskalesimulering om debriefing var en del av simuleringen. I resultaten sågs även känslor av glädje, entusiasm och realism till fullskalesimulering. Att öva praktiska färdigheter med hjälp av en fullskalesimulator var ingenting som studien bekräftade var bättre än med traditionella hjälpmedel. Slutsatsen som dras är att sjuksköterskestudenter uppskattar fullskalesimulering, det är ett användbart hjälpmedel för inlärning och att debriefing starkt bidrar till denna inlärning.

Författare

Björn Dahlberg Örjan Lestander

Lärosäte och institution

Luleå/Institutionen för hälsovetenskap

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..