Sök:

Användarcentrerad framtagning av tillgängligt kommunikationssystem

SammanfattningStora mängder information publiceras idag via olika kanaler utan hänsyn till tillgänglighet. Genom att inte aktivt göra information tillgänglig exkluderas stora grupper av individer från att kunna ta del av den vilket är ett problem både för dessa individer samt för dem som vill förmedla informationen. Det finns idag en mängd hjälpmedel som i vissa fall kan göra information tillgänglig i efterhand men det finns en stor fördel i om man redan från början kan tillgängliggöra den.Det här examensarbetet behandlar de tillgänglighetsproblem som personer med dyslexi-och autismspektrumdiagnos kan uppleva vid konsumtion av olika typer av nyhetsbrev. Nyhetsbrev kan i många avseenden jämföras med webbsidor varför tillgänglighet på webben och till texter är områden som tangeras i undersökningen. Via ett flertal kvalitativa intervjumetoder i form av fokusgrupper och djupintervjuer tillsammans med användartester av framtagna prototyper har ett antal nyckelfaktorer för kognitiv tillgänglighet till nyhetsbrev tagits fram. Dessa konkretiseras i form av funktioner i två prototyper som utvecklats; en för mottagare av nyhetsbrevet och en för redaktörerna.Slutsatsen är att det går att göra nyhetsbrev mer kognitivt tillgängliga för målgrupperna i projektet genom att ge dem möjlighet att kunna individanpassa vissa nyckelfaktorer för presentation av text och grafisk design. Undersökningarna har också visat att ett visst ansvar behöver läggas på redaktörerna att skapa ett tillgängligt innehåll. Kombinationen av tillgängligt innehåll och individuella anpassningsmöjligheter för mottagarna gör det möjligt för målgrupperna i projektet att kognitivt kunna ta till sig informationen.Nyckelord: Autismspektrumtillstånd, dyslexi, kognitiv tillgänglighet.

Författare

Simon Österman

Lärosäte och institution

KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

Nivå:

"Masteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng (med vissa undantag) utfört för att erhålla masterexamen.

Läs mer..