Sök:

Allting är relativt och kossor är blommiga - En kvantitativ studie om miljöaspekten påverkar några konsumenters val av kött


En kvantitativ studie om miljöaspekten påverkar några konsumenters val av kött handlar om hur köttkonsumtionen har utvecklats under människans historia till vad den är idag. För att därefter koppla samman dagens köttkonsumtion med den miljöpåverkan som den innebär. Uppsatsen behandlar också hur olika faktorer kan inverka på människors beslut och vanor. Syftet med uppsatsen var att undersöka huruvida miljöaspekten påverkar konsumenters val av kött samt om det finns en tendens eller vilja att förändra sin konsumtion och i så fall om miljöaspekten även där är en påverkande faktor. Men hjälp av en enkätstudie involverande 100 respondenter från tre olika livsmedelsbutiker i Göteborg med omnejd kunde frågeställningar besvaras och därigenom syftet. Den slutsats som gick att dra var att respondenterna inte lät miljöskäl påverka deras konsumtionsval i någon större omfattning idag, samt att respondenternas konsumtion utav kött låg över genomsnittet. Det framgick dock att miljöskäl hade större påverkan av den framtida förändringen av respondenternas köttkonsumtion.

Författare

Anna Eklund Mikaela Gustafsson

Lärosäte och institution

Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..