Sök:

Allemansrätt i Sverige och Norge


Uppsatsens syfte är att undersöka hur den politiska debatten i Sverige sett ut över tid och på så sätt söka klarhet i varför Sverige inte följt Norges exempel och specificerat allemansrättens innehåll genom lagstiftning. Ansatsen med uppsatsen är komparativ och undersökningen har utförts genom studier av lagstiftning, propositioner, motioner, debatter, utredningar och doktrin från Sverige och Norge. Resultatet visar att en eventuell allemansrättslig lagstiftning är en omdebatterad fråga i Sverige. De argument som används mot en svensk allemansrättslig lagstiftning i den politiska debatten diskuterades även i det norska lagstiftningsarbetet som resulterade i ?Friluftsloven?. I syfte att skydda allemansrätten har Sverige och Norge kommit fram till olika slutsatser gällande hur detta ska ske. Detta kan bero på flera faktorer såsom politiska skillnader mellan länderna.

Författare

Anna Wanneberg

Lärosäte och institution

Luleå/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..