Sök:

Allan Edwall som vissångare

En stilanalys av en skådespelares sound

Marie Bertilsson: Allan Edwall som vissångare. En stilanalys av en skådespelares sound. - Uppsala: Musikvetenskap 2003. 60 p.Syftet med denna uppsats är att identifiera typiska drag i Allan Edwalls visor samt att, i möjligaste mån, hitta ett samband mellan Edwalls vissång och hans skådespeleri. De två första delarna av uppsatsen innehåller historik om visan samt en biografi om undersökningsobjektet. Den följande analysen bygger på ett källmaterial bestående av en skiva och en visbok. Skivan Edwalls blandning är en samling med urval från de fyra skivor som Edwall gav ut under sin verksamma period. Visboken Grovdoppa innehåller 42 av hans visor med noter, ackord och text. Dessa har nedtecknats av arrangörerna som medverkade på Edwalls skivor.En stilanalys har gjorts genom att lyssna på och studera noterna till fyra olika visor. Analysen har utgått ifrån parametrarna sångsätt, melodik och rytmik och enbart applicerats på den sjungna melodin. Undersökningen har bestått i att hitta det som är utmärkande och gemensamt visorna sinsemellan. Resultatet diskuteras sedan med fokus på skådespeleriet för att kunna framställa likheter mellan Edwalls vissång och agerande.Studien visar att dessa likheter framförallt är tydliga i sångsättet. Där gjordes iakttagelser som att Edwall bland annat sjunger starkt, artikulerar och betonar mycket. Dessa framstår som typiska "edwallska" drag och liknar i stor utsträckning det sätt som han agerar på.

Författare

Marie Bertilsson

Lärosäte och institution

Uppsala universitet/Institutionen för musikvetenskap

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..