Sök:

Sökresultat:

7 Uppsatser om Sublim - Sida 1 av 1

Det sublima är nu

Syftet med uppsatsen är att visa på hur uppfattningen av det Sublima har förändrats från antiken till idag, och att presentera en definition av det Sublima i en modern landskapsarkitekturkontext. .

Romantikens sköna och sublima konst : konstnärerna Caspar David Friedrich och Marcus Larson

Uppsatsen undersöker på vilket sätt konstnärerna Caspar David Friedrich och Marcus Larsons konst influerats av epoken romantiken samt om deras bildkonst kan ha kopplingar till den gotiska litteraturens tematik..

Ett gestaltningsförslag för Odinslund : med hänsyn till det sublima

Detta examensarbete handlar om att ge ett gestaltningsförslag för Odinslund i Uppsala, med hänsyn till det Sublima. Valet baseras på intresset för gestaltning samt viljan att uppmärksamma och skapa funktion på det centralt belägna platsen. För mig känns Odinslund Sublim och känsloladdad i och med den starka kulturhistorian samt att platsen karaktäriseras av trädrader som bildar en pelarsal. Genom inventeringar och analyser ökar förståelsen för platsen. Ett program, visioner samt ett koncept utvecklas, vilket vidare resulterar i ett gestaltningsförslag med hänsyn till den Sublima aspekten. Syftet med examensarbetet är att ge ett gestaltningsförslag för Odinslund.

Det Sublima

Projektet behandlar det Sublima i relation till arkitektur; både som händelse, diskurs och institution. Genom ett event som dynamisk förskjuter arkitekturens parametrar och sätter dessa i kontinuerlig förändring i relation subjekt-tid och objekt-rum. Ett gränsöverskridande erfarande av arkitektur..

En sublim odyssé : En studie av 2001: A Space Odyssey och det sublima

Studien undersöker det Sublima i Stanley Kubricks rymdepos från 1968. Främst behandlas den estetiska dimensionen av begreppet men av stort intresse är också huruvida filmmediet rymmer en mediespecifik Sublimitet. Fyra tänkare ligger till grund för förståelsen av begreppet så som det formuleras i den teoretiska inledningen av uppsatsen ? Longinos, Edmund Burke, Immanuel Kant samt Jean-François Lyotard och varje tänkare erbjuder en unik förståelse av begreppet. Detta ger ett mångfacetterat begrepp som kommer att prägla det metodologiska förfarandet.

Bamse och naturen - en studie i ekokritik

Avslutande diskussion Naturen tar stor plats i den tecknade serien om Bamse. Hemmiljön är en idyllisk dal där natur och kultur smälter samman. Det finns klara kopplingar till att denna hemmiljö kan betraktas som pastoral, men det finns även mycket moderna inslag. Det är dock i mötet med den moderna civilisationen som det pastorala blir synligt. Krösus Sork vill ofta använda Bamsedalen till ändamål som motorväg eller att borra efter olja, samtidigt som Bamse och hans vänner vill ha kvar sin dal som den är.

Bamse och naturen - en studie i ekokritik

Avslutande diskussion Naturen tar stor plats i den tecknade serien om Bamse. Hemmiljön är en idyllisk dal där natur och kultur smälter samman. Det finns klara kopplingar till att denna hemmiljö kan betraktas som pastoral, men det finns även mycket moderna inslag. Det är dock i mötet med den moderna civilisationen som det pastorala blir synligt. Krösus Sork vill ofta använda Bamsedalen till ändamål som motorväg eller att borra efter olja, samtidigt som Bamse och hans vänner vill ha kvar sin dal som den är.