Sök:

Sökresultat:

40 Uppsatser om Oxytocin - Sida 1 av 3

The genetic background of oxytocin and its importance for maternal behaviour of sows

Oxytocin is today widely spoken of as a "feel good" hormone. Recent research has increased interest in the hormone and its role in social and sexual interactions, as well as its importance for complex behavioral patterns. There is evidence that Oxytocin is released during physical contact and is said to suppress anxiety and stress. In animals and humans, Oxytocin, which is a neuropeptide and likewise a hormone, is necessary for parturition and lactation. Synthesis of Oxytocin occurs in brain neurons and in specific organs involved in reproduction.

The significance of oxytocin in canine mammary tumours

Oxytocin is a hormone which plays a crucial role in many reproductive and behavioural functions. It affects many organs and the classical peripheral targets are the mammary glands during lactation and uterus during labour. Oxytocin receptors have recently been described in a variety of normal tissues and primary cell cultures, but also in neoplastic tissues and established neoplastic cell lines, as breast cancer cell lines. The signalling pathways and biological effects of the Oxytocin/Oxytocin receptor system seem to depend on species, type of tissue, physiological versus neoplastic state and receptor location within the cell membrane.The aim of this project was to find out if the cell proliferation in the canine mammary carcinoma cell line CMT-U27 was affected upon stimulation of Oxytocin, and to investigate the presence of Oxytocin receptors in these cells. The cell proliferation was examined by using an ELISA-kit, where the absorbance measured is relative to the amount of living cells.

På vilket sätt är oxytocin intressant för behandling av autism?

Bakgrund: Autism är ett medfött funktionshinder som innebär symtom inom tre huvudområden; bristande social förmåga,kommunikationssvårigheter och upprepade stereotypa rörelser. Idag saknas effektiv behandling för dessa komplexa symtom, något som förbryllar forskarna. Oxytocin är ett neurohormon i kroppen som påverkar våra relationer till andra människor på olika sätt, hur väl vi knyter an, litar på och förhåller oss till andra. Studier som testat Oxytocinets effekter på olika sociala beteenden har väckt intresse för huruvida Oxytocin kan vara användbart för behandling av autism.Syfte: att med hjälp av randomiserade kliniska studier undersöka på vilket sätt Oxytocin kan vara användbart för behandling av autism.Resultat: Oxytocin hade goda effekter på de olika autistiska symtom som det i studierna testades förså som repetitiva beteendemönster, förmåga att läsa av känslor hos andra, förmåga att uppfatta känslomässigt innehåll i tal och påverkan på det sociala beteendet. Dessutom fann man i en studie att barn med autism generellt hade lägre halt Oxytocin i blodet än friska barn i samma ålder och att det förekom avvikelser i hur halten Oxytocin hängde samman med olika färdigheter.Slutsats: Det som är intressant för behandling av autism är Oxytocinets förmåga att både stärka det sociala engagemanget och samtidigt dämpa de repetitiva beteendena.

Massage i skolan : positiva och negativa effekter

Massage i skolan kan gå till på många olika sätt, bland annat med hjälp av en massagesaga. Det är viktigt att eleverna själva vill vara med. De ska aldrig tvingas. När man blir berörd utsöndras det ett lugn och ro-hormon i kroppen som heter Oxytocin. Det får oss att bli mindre aggressiva och mer avslappnade.

Vänner med förmåner : positiva effekter av interaktion mellan människa-hund

The aim of this review was to examine scientific literature to determine what kind of physiological and psychological benefits derive from human-dog interaction, as well as attempt to uncover a possible mechanism behind these benefits and whether or not they are mutually beneficial. A growing body of research indicates there are physiological and psychological benefits associated with human-dog interaction. Significant cardiovascular benefits have been linked with human-dog interaction, as have lowered blood pressure, cortisol and heart rate. Interaction with dogs is often associated with a feeling of social support and well-being, and dogs also seem to facilitate social interaction between people. Dogs? ability to buffer and reduce stress is also well documented. A strong indication was found regarding a relationship between physical contact and benefits associated with human-dog interaction.

Mjölkkors välbefinnande i AMS och konventionell lösdrift : skillnader i beteende och hormonstatus för oxytosin och kortisol mellan kor av hög och låg social rang

The purpose with this study was to investigate how the behaviour and physiological parameters differ between high ranked and low ranked cows, and between cows in an automatic milking system verses conventional milking parlour. The study was carried out at the Kungsängen research Centre, Department of animal nutrition an management, Swedish University of Agriculture Sciences, Uppsala. Twelve cows, the six highest and the six lowest in social rank were selected from the automatic milking system for the experiment. Ten cows, the five highest and five lowest in social rank were selected from the conventional system. Blood samples were taken during milking and resting.

Improvements in milking management through imitation of calf behaviour

Approximately 20% of the milk within the udder of a cow is stored in the cistern and immediately available for milk removal, while activation of the milk ejection reflex is required for removing the remaining milk stored in the alveolar compartment. The aim of this literature review is to describe, evaluate and consider implications of the three different suckling activities that the calf displays during a suckling bout. In terms of milking, these phases are represented by pre-stimulation, stimulation during milking and post-stimulation. Pre-stimulation is commonly performed in order to induce the milk ejection reflex, whereby the hormone Oxytocin is released and the alveoli in the secretory tissue are contracted. Time requirements regarding pre-stimulation must be considered in relation to lactation stage and milking interval.

Use of oxytocin to improve diagnosis of subclinical mastitis caused by Staphylococcus aureus

Mastitis, inflammation in the udder tissue, caused by S. aureus is a big problem in dairy cattle production. It causes suffering for the cow and curing or replacing the infected cow is costly for the farmer. It is known that beef cattle also suffer from mastitis caused by S. aureus.

Effekten av mjölkkors rang på ?antistresshormonet? oxytocin, mjölkavkastning, mjölkflöden och besökstider i mjölkningsenheten i ett automatiskt mjölkningssystem :

The study was carried out at the Kungsängen Research Centre, Department of Animal Nutrition and Management, Swedish University of Agriculture Sciences, Uppsala. The technical development in dairy production has resulted in a housing system where feeding and milking is done automatically without human contact, a so called automatic milking system. The motives for utilising an automatic milking system, is to increase the animal welfare and to decrease the need for manual labour. However, the system does involve a change for the animals, among the effects is the deprival or the diminishment of a chance for synchronous behaviour and the animals have to agree among themselves in which order they use the feeding stations and the milking unit itself. How and if this affects the animals well-being and production is yet to be solved. A possible way to form an opinion on this, is to study the animals ranking order along with hormone profiles and production. The purpose of this work was to study the effect of low- vs.

Vårdhunden Alfred : En fallstudie av ?Projekt vårdhund?, ett projekt riktat mot demensboenden i Ludvika kommun

Då vårdhundar är en relativt ny företeelse i Sverige har vi genom en mikro-etnografisk fallstudie studerat Ludvika kommuns Projekt vårdhund och haft som syftet att undersöka vad en vårdhund kan ha för arbetsuppgifter och vilka eventuella effekter dessa arbetsuppgifter kan ha för brukarna. Frågeställningarna som studien hade var: Vad kan syftet med en vårdhund vara? Vilken evidens använder sig projektet av i praktiken? Hur ser interaktionen mellan vårdhundsteamet och brukarna ut? Studien utfördes genom intervjuer med teamet och observationer. En vårdhund kan användas i rehabiliterande syfte, fungera som både en social och motiverande faktor och öka det psykiska välbefinnandet. Evidensen som projektet förlitar sig på är Oxytocinets verkan och effekter som har en dokumenterad effekt när det gäller att minska oro, aggressivitet och öka det psykiska välbefinnandet.

Sällskapsdjurens betydelse för människans hälsa och välbefinnande - effekten av oxytocin

Historiskt sett har djur haft stor betydelse och anses fortfarande vara viktiga för människan. Djurens roll som sällskapsdjur i dagens samhälle har varit som familjemedlem, kamrat och sällskap. Sällskapsdjuren har också flera positiva effekter på människans hälsa och välbefinnande. Redan i början av 1960-talet fann forskare att hundar hade en unik inverkan på människor i svåra situationer och på människor med särskilda behov. Sällskapsdjur uppfattades som icke-fördömande, tillgivna samt kärleksfulla och därför har djur använts inom vård och rehabilitering. En växande mängd internationella forskningsstudier indikerar att djur kan ha värdefulla effekter på människan och främjar individens hälsa och välbefinnande, fysiologiskt och psykologiskt.

Taktil massage i förskolan : Metodens effekter ur ett pedagogiskt perspektiv

Studiens syfte var att undersöka pedagogernas intentioner med användandet av taktil massage som pedagogisk inriktning i förskoleverksamheten, med målet att identifiera och beskriva skilda uppfattningar vad gäller effekterna av att använda taktil massage i förskoleverksamheten ur ett pedagogperspektiv.Studien har en fenomenografisk ansats, en ansats som innebär att forskaren undersöker människors uppfattningar och variationer av ett fenomen. Datainsamlingen bestod av kvalitativa intervjuer med sex pedagoger som använt eller använder sig av taktil massage i förskoleverksamheten.Resultatet av studien visar att pedagogernas intentioner med att använda taktil massage kan härröras till sociala-, fysiska, psykologiska- och kognitiva effekter. Effekter som respondenterna uppfattar med användandet av taktil massage.Slutsatsen lyder följande; att användandet av taktil massage medför att pedagogen som väljer metoden taktil massage ställs inför ett pedagogiskt dilemma vilket innebär att pedagogen måste välja mellan vad som väger tyngst, ett värdegrundsperspektiv eller ett didaktiskt perspektiv..

Behaglig beröring : en enkät- och observationsstudie

Syftet är att undersöka hur den behagliga beröringen på ett naturligt och planerat sätt används i förskolan och försöka se var gränsen går för vad som anses accepterat. Samt att studera den behagliga beröringens eventuella effekter på barn och barngrupp..

Bristande mjölknedsläppning hos förstakalvare : en enkätstudie

Milk ejection in dairy cows can be inhibited if Oxytocin is not released from the pituitary gland. The problem with inhibition of the milk let down is not new, but has recently regained interest. It is observed during different types of emotional stress, for example when cows are moved to an unfamiliar environment, during oestrus, changing from suckling to machine milking or when being milked for the first time. The aim of the study was to examine the extent of cows with disturbed milk ejection in Sweden. A survey was sent out to 1000 dairy farmers in order to collect data about herd size, housing systems and routines at calving and milking.

Patienters upplevelser av mjukmassage

Inom sjukvården har massage och beröring ökat som omvårdnadsåtgärd, i synnerhet inom äldrevården och demensvården. För människor är beröring och massage livsviktigt eftersom det ger en stunds vila och skapar även en trygg och förtroendefull relation. Genom att beröra frisätts ?lugn och ro hormonet? Oxytocin. Vårdpersonal vet att de med sina händer kan skapa kontakt och lugna sina patienter ändå beskrivs inte mjukmassage i den medicinska litteraturen.

1 Nästa sida ->