Sök:

Sökresultat:

351 Uppsatser om Nutrition - Sida 1 av 24

Nutrition och bensår

Patienter med bensår är vanligt förekommande i vården och Nutrition bör vara en del av behandlingen. Sjuksköterskans kunskap och attityd till Nutrition kan således påverka omvårdnaden av bensårspatienter i hög grad. Syftet med denna litteraturstudie är att belysa Nutritionsstatus och läkning hos bensårspatienter samt sjuksköterskans kunskaper och attityder om Nutrition. Metoden är en studie där tio artiklar har granskats utifrån vetenskaplighet och kvalitet. Resultatet visar att många bensårspatienter ligger i riskzonen för undernäring och har brist på ett eller flera näringsämnen.

Sjuksköterskors kunskap om och attityder till undernärng

ABSTRACTBackground and aims: Nutrition is a part of the medical treatment, and also a part of the nursingcare. In spite of this, malNutrition is a common problem in the health care sector. Studies show thatnurses have too little knowledge about Nutrition and malNutrition and that Nutrition has low priorityin the daily work. The aim with this study was to find out the nurses self-reported knowledge aboutand their attitudes towards malNutrition, Nutrition screening, prevention and treatment of patientswith malNutrition.Methods: A questionnaire was handed out to 65 nurses in two different care units and 36questionnaires were answered.Results: The respondents from the two care units self-reported their knowledge about Nutrition andmalNutrition low. Most of the respondents stated to have a big need of education about Nutritionscreening and more than half of the respondents stated that they have a need of education forprevention and treatment of malNutrition.

Visualisering inom idrott och dess effekter på idrottslig prestation

ABSTRACTBackground and aims: Nutrition is a part of the medical treatment, and also a part of the nursingcare. In spite of this, malNutrition is a common problem in the health care sector. Studies show thatnurses have too little knowledge about Nutrition and malNutrition and that Nutrition has low priorityin the daily work. The aim with this study was to find out the nurses self-reported knowledge aboutand their attitudes towards malNutrition, Nutrition screening, prevention and treatment of patientswith malNutrition.Methods: A questionnaire was handed out to 65 nurses in two different care units and 36questionnaires were answered.Results: The respondents from the two care units self-reported their knowledge about Nutrition andmalNutrition low. Most of the respondents stated to have a big need of education about Nutritionscreening and more than half of the respondents stated that they have a need of education forprevention and treatment of malNutrition.

Patienters upplevelser vid parenteral nutritionsbehandling hemma vid palliativ vård på grund av cancer ? en litteraturstudiePatients experiences of parental nutrition at home due to palliative care of cancer - a literature study

MalNutrition is a common problem for patients with cancer that leads to anxiety and frustration for the whole family. Patients with palliative cancer disease treated at home are entitled to an adequate Nutrition treatment suited to individual needs. Aim: The aim of the literature review was to describe how cancer patients experience their nutriment situation before and after the introduction of parental Nutrition and the experience of getting home parental Nutrition. Methods: A literature study was carried out where qualitative and quantitative articles were examined. Findings: Five qualitative and five quantitative articles were examined.

Nutritionspolicyn på en kirurgavdelning : En utvärdering av följsamheten till riktlinjerna

Introduction: Balance between the essential nutritive substances is important for aperson to maintain health. The surgical patient can be stricken with conditions, whichhave a negative impact on this balance and can lead to malNutrition. Working as a nurseit is important to identify patients that are malnourished or is in the risk zone ofmalnourishment since 30 % of all patients in hospitals are malnourished.Aim: The aim of this study was to examine the compliance to the guidelines forNutritional assessment and parenteral Nutrition on a surgical ward. Also whether theNutritional treatment/-support was reported to the next caregivers if the patient wasmalnourished or was in the risk zone of malnourishment at the time of discharge.Method: 80 patients enrolled on the ward in the beginning of year 2011 were included.Audit of patient records was made according to the hospital guidelines for Nutrition andparenteral Nutrition and followed a study specific protocol.Results: The examination of the case records showed that the guidelines for Nutritionwere partly complied with. Nutritional treatment/-support was reported to the nextcaregivers when needed.

Nutritionens betydelse för sårläkning : En litteraturstudie

Sår är ett stort problem som medför lidande för patienten, är tidskrävande och medför stora kostnader för sjukvården. Nutrition är livsnödvändigt och en rätt sammansatt kost är viktig för att kroppen ska må bra och fungera väl. Sår och Nutrition ligger inom sjuksköterskans ansvarsområde och därför är det av stor vikt att beskriva näringsämnens och Nutritionssupplements inverkan på sårläkning. Syftet med denna studie var att beskriva Nutritionens betydelse för sårläkning. Studien genomfördes som en deskriptiv litteraturstudie där vetenskapliga artiklar sökts i tidskrifter.

Undersökning av följsamhet till lokal riktlinje om enteral och parenteral nutrition hos intensivvårdspatienter - en journalgranskning

En svårt sjuk patient som vårdas på en intensivvårdsavdelning, med svikt i ett eller flera organsystem, löper betydande risk att drabbas av malNutrition med ökad risk för infektioner och längre vårdtider. När en väl utarbetad riktlinje inom Nutrition följs ökar patientens möjligheter att nå upp till sitt kalorimål med minskad malNutrition och förkortade vårdtider som följd. Syftet med studien var att undersöka följsamheten till en befintlig riktlinje om Nutrition på en intensivvårdsavdelning i västra Sverige med hjälp av journalgranskning. Ett konsekutivt urval gjordes och 31 uppfyllde inklusionskriterierna. Journalerna granskades enligt deskriptiv analys.

Har administreringsformen av enteral nutrition betydelse för antalet lösa avföringar per dygn? : - En retrospektiv registerstudie av intensivvårdspatienter

Bakgrund:Patienter inlagda på sjukhus behöver näringstillförsel för att kunna återhämta sig. Enteral Nutrition är troligen att föredra framför parenteral Nutrition, och bör sättas in så tidigt som möjligt. Enteral Nutrition kan administreras på olika sätt. Den kan ges intermittent och innehålla nattvila, eller ges kontinuerligt för att undvika plötsliga sänkningar i blodsockernivåer. En oönskad komplikation är lösa avföringar hos patienten.

Anestesisjuksköterskors upplevelser av att vara nya på jobbet

Bakgrund:Patienter inlagda på sjukhus behöver näringstillförsel för att kunna återhämta sig. Enteral Nutrition är troligen att föredra framför parenteral Nutrition, och bör sättas in så tidigt som möjligt. Enteral Nutrition kan administreras på olika sätt. Den kan ges intermittent och innehålla nattvila, eller ges kontinuerligt för att undvika plötsliga sänkningar i blodsockernivåer. En oönskad komplikation är lösa avföringar hos patienten.

Nyutexaminerade anestesisjuksköterskors upplevelser av att vara nya på jobbet

Bakgrund:Patienter inlagda på sjukhus behöver näringstillförsel för att kunna återhämta sig. Enteral Nutrition är troligen att föredra framför parenteral Nutrition, och bör sättas in så tidigt som möjligt. Enteral Nutrition kan administreras på olika sätt. Den kan ges intermittent och innehålla nattvila, eller ges kontinuerligt för att undvika plötsliga sänkningar i blodsockernivåer. En oönskad komplikation är lösa avföringar hos patienten.

Får patienten sina kalorier? : Utvärdering av flödesschema för enteral nutrition på en neurokirurgisk intensivvårdsavdelning

Kritiskt sjuka patienter riskerar att utveckla malNutrition och ska erhålla Nutritionsstöd i form av enteral Nutrition (EN) och parenteral Nutrition (PN). Trots att flödesscheman för EN används på många intensivvårdsavdelningar får patienter sällan 100 % av ordinerat kaloribehov. Syftet med denna studie var att utvärdera införandet av flödesschema för enteral Nutrition på en neurokirurgisk intensivvårdsavdelning (NIVA). Som metod valdes en retrospektiv, kvantitativ studie. En granskning av journaldata från förgruppen (n =28), fem månader innan införandet av flödesschemat och data ifrån eftergruppen (n =20), fem månader efter införandet av flödesschemat har gjorts.

Nutrition hos patienter med Subarachnoidalblödning

ABSTRACTIn an intermediate section at a large university hospital are patients with subarachnoid hemorrhage (SAH) cared for. There are international, national and local guidelines how Nutrition therapy should be implemented and how much energy each patient should be given when hospitalized. The purpose of this study was to examine the documentation and actions on Nutrition in patients with SAH and to see if guidelines on Nutrition were followed. The study was a quantitative, retrospective record review that was analyzed statistically and descriptive. 26 patients were included.

 Sjuksköterskans uppfattningar om nutrition för höftopererade personer

MalNutrition är vanligt bland äldre personer som genomgår en höftoperation. Att inte få i sig tillräckligt med näring kan bland annat leda till förlängd återhämtning, ökad vårdtid, försämrad sårläkning, trycksår, kognitiv påverkan och förhöjd fallrisk. Nutrition är ett basalt behov och en av de viktigaste delarna i omvårdnad, därför har sjuksköterskans uppfattning om Nutrition stor betydelse för hur väl patienternas behov av näring tillgodoses.Syftet var att beskriva sjuksköterskors uppfattningar om Nutrition postoperativt för personer som genomgått en höftoperation. En studiespecifik enkät besvarades av 18 sjuksköterskor på två ortopedavdelningar. Enkäten innehöll påståenden med svarsalternativ på ordinalskalenivå samt kunskapsfrågor med svarsalternativen sant och falskt.

Egenvård i nutrition till personer med hjärtsvikt.

Syfte:           Syftet med denna litteraturstudie var att studera hur personer med hjärtsvikt kan få en förbättrad Nutrition genom egenvård.Metod:         Studien genomfördes som en litteraturöversikt. Artiklarna söktes via databaserna CINAHL och PubMed.Resultat:      Studiens resultat innehöll 10 artiklar med kvantitativ ansats. En förutsättning för att personer med hjärtsvikt ska klara sin egenvård och ges möjlighet att förbättra sin Nutrition är utbildning. Utbildningsmetoder som i föreliggande litteraturstudie har visat sig fungera är att kombinera skriftlig och muntlig utbildning. Undervisningen bör innehålla information om vilken typ av mat personer med hjärtsvikt behöver äta samt varför.

Nutritionens betydelse för akut traumatiskt hjärnskadade patienter

The aim of the literature review was to illuminate the importance of Nutritional management to patients who have sustained a traumatic brain injury (TBI) and describe nurses responsibility and meaningful function in the Nutritional support. TBI patients tend to be associated with hypermetabolism and hypercatabolism, resulting in negative nitrogen balances. The results reveal increased energy expenditure and assessments of needs energy requirements at the TBI patients. This study determining the route of feeding: enteral versus parenteral Nutrition. Furthermore describes complications associated with enteral feeding.

1 Nästa sida ->