Sök:

Sökresultat:

2161 Uppsatser om Modern landskapsarkitektur - Sida 1 av 145

Det sublima är nu

Syftet med uppsatsen är att visa på hur uppfattningen av det sublima har förändrats från antiken till idag, och att presentera en definition av det sublima i en Modern landskapsarkitekturkontext. .

Konsten i landskapsarkitekturen : argument för landskapsarkitektur med ett konstnärligt innehåll

I det här arbetet argumenterar jag för en landskapsarkitektur med ett konstnärligt innehåll. Argumentationen bygger på frågorna; varför är det viktigt med konst, och varför bör landskapsarkitekter arbeta med konstnärliga värden? I arbetet kommer jag även att presentera konstnärliga utgångspunkter som är relevanta för en landskapsarkitekt att arbeta utifrån i skapandet av en mer meningsfull och konstnärlig landskapsarkitektur..

Land Art och dess förhållande till landskapsarkitektur idag

I den här uppsatsen undersöker jag vad Land Art är och hur den yttrar sig idag, samt vilket förhållande Land Art och landskapsarkitektur har. Vad skiljer och vad förenar? Jag intresserar mig ochså för om begreppen har närmat sig varandra sedan slutet på sextiotalet..

Humor i landskap : en introduktion till humor i landskapsarkitektur med fokus på Benign violation theory

Denna uppsats är tänkt som en introduktion till ämnet humor i landskapsarkitektur - ett ämne som ännu inte diskuterats i nämnvärd utsträckning. Den riktar ett särskilt fokus mot humorteorin Benign violation theory och undersöker om teorin kan användas i landskapsarkitektur. Först introduceras de tre tidigaste humorteorierna för att ge en bild av tre huvudsakliga modeller som finns för att förklara humor. Därefter presenteras Benign violation theory och enkätundersökningen som prövar dess applicerbarhet på landskapsarkitektur. Undersökningens resultat verkar tyda på att bilder som stämmer överens med teorins villkor verkligen uppfattas som roliga, men det finns stora felmarginaler och det råder behov av fler undersökningar i ämnet..

Historiska ljudinstallationer och deras användning i modern tid

Att gestalta med ljud inom landskapsarkitektur kan ses som relativt ovanligt. Ljudets inverkan på människor och hur detta påverkar utemiljöers karaktär har det dock experimenterats med sedan antikens Grekland. Man använde sig av olika ljudinstallationer som producerade ljud med hjälp av naturens krafter ? luft och vatten. Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka ljudinstallationer som har använts i historien samt visa exempel på hur de kan användas i modern tid.

Landskapsord och synvinklar : om uppfattningen av landskapsarkitektur i media

Den här kandidatuppsatsen handlar om hur landskapsarkitektur uppfattas i svensk media. Utgångspunkten är frågeställningen Hur förhåller sig samtida debatt om landskapsarkitektur till begreppen ekologi, sociologi, estetik samt genius loci? Med ett urval från både fackpress och dagspress sovrades de aktuella artiklarna ut. De handlar om det prisade området Hammarby Sjöstad i sydvästra Stockholm och skrevs år 2000?2010.

POP UPP Café, med skoven som nabo och Pallet Pavilion : en studie av tillfällig landskapsarkitektur i staden

Av tradition förknippas landskapsarkitektur med permanenta lösningar, men under de senaste åren har den tillfälliga landskapsarkitekturen fått allt större genomslagskraft världen över. Projektens syfte, upphovsmakare, utformning, tidsspann, skala och inverkan varierar. Syftet med denna uppsats är att identifiera vad begreppet tillfällig landskapsarkitektur är samt analysera hur sådan arkitektur kan inverka på människor och städer. Tre projekt valdes ut som exempel att studera: POP UPP Café i Uppsala, Med skoven som nabo i Århus och Pallet Pavilion i Christchurch. En studie av projektens utformning och den respons de fick exemplifierar den tillfälliga landskapsarkitekturens uttryck och varierande inverkan beroende på plats, tid, sammanhang och brukare.

Meningsfulla landskap? : en undersökning av hur begreppet genius loci kan tolkas idag

Studenter och yrkesutövare i landskapsarkitektur blir tidigt bekantade med termer som genius loci - ?platsens själ? men ofta utan vidare betraktelse. Finns det något som ?meningsfull? plats? Kan en plats betyda eller representera något? Vad har ett ord som meningsfull för konnotationer i skapade eller naturliga rum? Denna uppsats redogör en fördjupning i ämnet meningsfullhet - besjälade platser i landskapsarkitektur där uppsatsförfattaren blickar in i andra författares föreställningar om meningsfullhet i landskap och trädgårdar, samt redogör tretton besökares varseblivningar av en specifik plats ? Alnarps västerskog i Lomma, Skåne..

Det tillfälliga rummet : en temporär dimension av landskapsarkitektur

Syftet bakom denna uppsats har varit att belysa och skapa en förståelse för en temporär dimension av landskapsarkitektur. Uppsatsen behandlar det temporära som ett gestaltningsbegrepp och undersöker hur det praktiskt skulle kunna tillämpas samt om det finns behov i staden av tillfälliga upplevelser. Arbetet baseras på en litteraturstudie och för att bekräfta denna utfördes även en lättare observation av en temporär installation. Resultatet tyder på att ett förändrat synsätt på staden och stadens rum är aktuellt. Det tillfälliga skulle kunna berika den sociala dimensionen, våra minnen och skapa mer kreativa stadsrum.

Sökfunktioner i Smartphones : Hur moderna sökfunktioner påverkat vårt sökbeteende

The purpose of this paper has been to identify which modern search functions user of Smartphones are using, why just these functions are being used, and how they have affected the way users acquire information. Modern search functions in this paper means searches that are not based on text, i.e. ways to search for information by other means than writing something into a search field. To identify this, two studies were conducted, one with a questionnaire being distributed with the help of Google Docs through social networks, and one with four interviews with users of modern search functions for Smartphones. The study showed that even though 76 % of Smartphone users are aware of at least one modern search function, only 29% uses one on a regular basis.

Stadsparken i Mariestad ? Modern tolkning av sekelskiftets fontänplanteringar

Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Trädgårdens hantverk och design, 22, 5 hp, 2014.

Skönhetssalongen : diskussioner om skönhet vid skapandet av landskapsarkitektur

Vid skapandet av landskapsarkitektur är det en mängd olika kvaliteter som skall tas i åtanke. En av dem är skönhet. En upplevelse av skönhet är synonym med en upplevelse av något som vackert, gott, rätt. Listan över synonymer kan göras lång, men gemensamt är att de ger uttryck för en positiv känsla hos den som tolkar. Upplevelsen av skönhet är en upplevelse som spelar in när landskapsarkitekten värderar sin landskapsarkitektoniska handling.

Moderna kyrkor. Reflektioner kring ett övertaligt kulturarv

Churches are seen as one of Sweden's most valuable cultural heritage. They bear witness to a living tradition and gives us knowledge of society at large and therefore people's lives at different times. These buildings possesses a high value, which is shared by the vast majority, and they are protected by law. The concept of modern churches is in this essay the churches built after 1940, which is not covered by law. The older churches has therefore a cultural and historical value which the modern churches lack.About 600 churches are built after the year of 1940 and the total number of churches in the country is 3400.

Användning av konst i samspel med landskapsarkitektur : med utgångspunkt i Gunilla Bandolins och Olafur Eliassons verk

The relationship between landscape - public - art and whatoccurs and happens in between is what this paper casts light on. The essay intends to investigate whether there is any boundary between landscape architecture and art. How does this border looks like? Can art in the context of landscape architechture lead to a closer cross-border collaboration between landscapearchitects,artists and the public, to create attractive and/or functional outdoor environments. The place where the meeting can take place is outdoors where the landscape architect works, in the public environment and around the public art.

Möte mellan konst och landskapsarkitektur : gestaltning av Malmö Konsthalls utemiljö samt en rumslig studie av utställning av konst

The primary ambition of this degree thesis is to create a representative outdoor environment that surrounds Malmö Konsthall (Malmö art center) which reflects the amazing inside of the artcenter. During this work it has become more and more obvious that Magistratsparken, which is situated right next to the artcenter, ought to be incorporated into this project. This thesis aims to examine the possibilities of implementing temporary outdoor artshows on this site. First; is there any interest in exhibiting art at this site? And secondly, if that is the case, what are the spatial needs and how can you prepare the place for future exhibitions and still keep its flexibility for different kinds of art forms to comfortably perform at this site?.

1 Nästa sida ->