Sök:

Sökresultat:

107 Uppsatser om Heavens gate - Sida 1 av 8

Betydelsen av samhälleliga och historiska kontexter för sekters uppkomst : en jämförande studie av Peoples Temple, Heavens Gate och Soltempelorden

Syftet med denna litteraturstudie är att finna samhälleliga och historiska kontexter som sammanbinder Peoples Temple, Heavens gate och Soltempelorden. Definitioner och beskrivningar av sekter, manipulativa sekter och karismatiska ledare presenteras. Fokus ligger på vilka likheter och skillnader som finns i deras uppbyggnad och tro, hur samhället såg ut när dessa sekter uppstod och om man kan finna några gemensamma nämnare när det gäller självmorden, alternativt morden.Peoples Temple, Heavens gate och Soltempelorden har alla något gemensamt. De iscensatte tre av historiens största religiösa tragedier genom tiderna. Alla tre sekterna lämnade jordens yta genom att medlemmarna tillsammans med ledarna begick självmord för att komma till en bättre värld.Alla tre sekternas självmord kantades av samhällets motstånd och det finns historiska incidenter som kan ha att göra med grundandet av dessa grupper.

ABB Gate Model : En processledningsmetod för ABB:s produktutveckling

Organisations tend to focus more and more on product and process development to increase their competitiveness. Several major organisations, among them ABB, have developed models aimed to more effectively control and manage product development processes. ABB is using its standardised model ABB Gate Model for this. The purpose of this thesis is to analyze how the introduction of ABB Gate Model has affected the outcome of decisions and also the decision-making in the product development process. The study is limited to elucidate the version of ABB Gate Model handling product development projects.

Capacity studies on DeLavals sort gate DSG10

In the dairy production it is necessary to be able to sort cows. Dairy cows are sorted for many different reasons i.e. regrouping into production strings or for treatments i.e. inseminations, pregnancy and health checks, vaccinations or hoof trimmings. One labour saving way of conducting sorting is by using an automatic sort gate.

Sekt, stat och apokalyptiskt våld

Denna uppsats behandlar det fenomen som uppstår när en, mer eller mindre isolerad, grupp religiöst hängivna människor, hamnar i en så pass allvarlig konflikt med staten och dess instutitioner att våldsamheter uppstår. Fenomenet brukar gå under beteckningen fanatiskt religiöst våld, och är i dess västerländska tappning mer eller mindre synonymt med sekter och sekterism.P.g.a. ämnets digra karaktär är en kraftig begränsning nödvändig för att kunna behandla ämnet i en C-uppsats. Jag har därför gjort valet att koncentrera mig på de två mest extrema och medialt uppmärksammade fallen av religiöst sektvåld. Då ett av syftena med uppsatsen är att undersöka orsakerna till hur och varför väpnade konflikter uppstår mellan stat och sekt har jag valt att utesluta de fall där enbart kollektivt själmord av och med sektmedlemmarna utförts, utan inblandning av staten.

Ekonomistyrning av FoU-verksamhet: Med fokus på styrning av utvecklingsprocess

Uppsatsens titel: Ekonomistyrning av FoU-verksamhet, med fokus på styrning av utvecklingsprocessen Seminariedatum: 2007-01-18 Ämne/kurs: FEK 582 Kandidatuppsats, 10 poäng Författare: Oscar Danefors, Frank Fagerlund, Joakim Puusaari, Fredrik Rubin Handledare: Per-Magnus Andersson, Peter Jönsson Fem nyckelord: Produktutveckling, FoU, stage-gate-system, styrning, management style Syfte: Syftet med uppsatsen är att gå djupare i utvecklingsdelen av FoU-verksamheten genom att beskriva samt analysera styrningen av utvecklingsprocessen. Metod: I uppsatsen används ett hermeneutiskt perspektiv och en kvalitativ forskningsstrategi som med en jämförande design leder till att en multipel fallstudie används för att uppnå syftet. Teoretiska perspektiv: Management style, projekt styrning, stage-gate-system, resultat styrning Empiri: Studien baseras på intervjuer med ansvariga inom FoU på följande fem företag: Akzo Nobel Decorative Coatings Europe, Alfa Laval, Ericsson Mobile Platforms, Procordia Food och Tetra Pak. Resultat: Följande har funnits i uppsatsen: ? Funnit att stage-gate-system är har en stark koppling till centraliserade organisationer.? Att det finns andra system än stage-gate-system som fungerar i en decentraliserad organisation? Att risken i våra fallföretags utvecklingsprocess inte skiljer sig åt mellan olika branscher.? Att det finns ett generellt mönster i våra fallföretags stage-gate-systems produktutvecklingsprocess.? Att det kan finnas ett samband mellan bransch, utvärderingsenhet och utvecklingsprocess..

Utvärdering av Field-Programmable Gate Array (FPGA) som hjälpprocessor för prestandaökning

Det här arbetet är en utvärdering om huruvida det finns problem som kan få en prestandavinst då man använder en Field-Programmable Gate Array (FPGA) som hjälpprocessor till en mikroprocessor i jämförelse men att enbart använda en mikro-processor. För att avgöra detta implementerades algoritmen gaussfiltrering dels på en mikroprocessor med språket C och dels för en FPGA med hårdvarubeskrivningsspråket Very-High-Speed Integrated Circuits Hardware Description Language (VHDL). Simuleringar gjordes för dessa två implementationer och resultatet visade att det var möjligt att få en prestandaökning på 25 gånger för denna speciella algoritm..

Konstruktion av beslag med dörrfunktion till spridarlucka

This thesis was performed at Zetterbergs Industri AB. Zetterbergs is designing, building and mounts body systems for trucks, including dumpers and tippers. The assignment for the thesis was to design a door hinge for a spreader gate. The spreader gate is the top of the two tailgates on a dumper or tipper and opens back and outwards when tipping the cargo. The spreader gate controls the mass flow of the material being tipped.

Kombinerad DSP- och FPGA-lösning för en bildbehandlingsapplikation

This Master's Thesis describes the design of a new system where a digital signal processor has been added to an existing imaging system consisting of field programmable gate arrays. The new system will offer a higher degree of flexibility by considerably shortening the design time and make it possible to implement more complex algorithms than the existing ones. The choice of system architecture and a test implementation are discussed. The test implementation consists of a program for the digital signal processor and VHDL code for one of the field programmable gate arrays. The code for the digital signal processor was designed for testing on an evaluation board from Texas Instruments.

Simulering av miljoner grindar med Count Algoritmen

A key part in the development and verification of digital systems is simulation. But hardware simulators are expensive, and software simulation is not fast enough for designs with a large number of gates. As today?s digital zesigns constantly grow in size (number of gates), and that trend shows no signs to end, faster simulators handling millions of gates are needed. We investigate how to create a software gate-level simulator able to simulate a high number of gates fast.

Integrerad produktutveckling : Hur fungerar det i praktiken?

Integrerad produktutveckling, IPU, beskriver en produktutvecklingsprocess med parallella och integrerade aktiviteter. Den bygger på produktlivscykelns principer efter vilka den tvärfunktionella projektgruppen sätts ihop. Syftet med detta arbete är att jämföra teorin med den praktiska tillämpningen av IPU, med fokus på projektstruktur, mål och beslut samt kommunikation. Detta genom att intervjua fyra företag, verksamma inom olika branscher och ställa dessa mot de mest förkommande teorierna i litteraturen. Undersökningen visade att företagen använder sig av en projektstruktur som kallas Stage-Gate, vilken var anpassad efter respektive företag.

Kropp och sexualitet hos tonårsflickor födda med analatresi - En kvalitativ studie

Syftet med studien var att förstå hur flickor 15-21 år födda med analatresi upplever sin kropp och sexualitet. Studien har en kvalitativ ansats och empirin bygger på åtta semistrukturerade intervjuer. De centrala frågorna i studien är att undersöka om flickors sexualitet och kroppsuppfattning påverkas av att de är födda med analatresi. Studien undersöker också om flickorna uppfattar att föräldrarnas omvårdnad och omhändertagande påverkar deras upplevelse av sin sexualitet och kroppsuppfattning. Slutligen undersöker studien om psykologiskt stöd bör erbjudas under barndomen eller tonåren och i så fall vilken typ av stöd som efterfrågas.

Nyhetsförmedling genom en webblogg? : studie av webbloggar som kommunikativ kanal

Webbloggens aktualisering i medielandskapet har inspirerat oss till denna uppsats vilken behandlar detta nya fenomen. Främst riktas uppsatsens fokus mot att studera hur webbloggens potential kan användas som komplement till andra kanaler som används för nyhetsförmedling och debatt i det offentliga rummet. Vidare önskar vi finna svaret på om någon demokratisk funktion för webbloggen existerar? Kan webbloggen som kommunikationskanal bidra till att skapa en deliberativ demokrati genom att inbjuda till dialog i offentligheten. Kan den information som publiceras komplettera den traditionella nyhetsförmedlingen?Till grund ligger en kvalitativ studie som bygger på fältstudier på sex bloggande journalister och deras webbloggar.

Social behaviour and time budget of breeding bulls

The aim of this study was to investigate the social behaviour and time budget of breedingbulls kept at VikingGenetics, Falkenberg in Sweden when the staff was off duty. It was ofinterest to see if there was any difference between bulls housed in group pens and bullshoused in individual pens. It was also of interest to investigate if there was any differencein the behaviour between the dairy breeds Swedish Red (SR) and Swedish Holstein (SH).Sixteen bulls were used in this study. Eight bulls kept in individual pens and eight bullskept in group pens were used. The individually housed bulls had a social gate with widerbars where the bulls could but their head and neck through to have social contact with thebulls in its neighbouring pens.

Positionering i små nischade detaljhandelsföretag inom klädbranschen

The purpose of this thesis was to illuminate and create a deeper understanding of how small niche retail businesses within the apparel industry position themselves. We aimed to investi-gate how these small niche retail businesses create their position and how they communicate these positions to their target market. To be able to investigate the positioning-process within these small niche retail businesses a case study was conducted based on interviews with two respondents from two different companies and observations of these businesses physical envi-ronments. The study indicated that the small niche retail businesses mainly make use of emo-tional aspects and their assortment range to create their position. To communicate their posi-tion to their target market they mainly use their in-store personal selling and their assortment range..

Bemötande efter plötsligt dödsfall. En litteraturstudie om närståendes behov.

The idea of this study was to critically examine and account for the result found in scientific articles from databases. The aim of this literature review was to investi-gate how nurses can encounter a bereaved person in a crisis situation. Also the encounter of a person at risk of losing someone. Additionally, we investigated if the nursing staff fulfilled these needs. This literature review foremost addresses registered nurses.

1 Nästa sida ->