Sök:

Sökresultat:

411 Uppsatser om Feminism - Sida 1 av 28

Att förändra det (o)föränderliga : En studie om relationer mellan feminism och religion-

This essay looks to examine the view on religious and non-religious people thoughts on the possible relationship between Feminism and religion. The essay in itself relies on semi structured interviews conducted with five informants where focus has been centered on the informants main thoughts on the subject. The theoretic basis of the study is found in post-structuralistic Feminism and intersectionalism. The result will show that while all the informants believe there is a kind of relationship between Feminism and religion, this relationship greatly varies depending on the informants? preconception of religion and Feminism..

Högerfeminism : En diskursteoretisk analys

The goal of this essay is to analyse how women belonging to a right wing political discourse talk about Feminism and equality. This analysis will be used to determine if right wing Feminism exists. The analysis is based on Laclau and Mouffe´s  discourse theory as the primary base. The focus is articulation, antagonism and hegmony; the central terms of Laclau and Moffe´s theroy. The material consists of five interviews with representatives of women wings of liberal political in Sweaden; Liberala kvinnor, Centerkvinnor and Moderatkvinnor.The study shows that there are different opinions regarding Feminism in the liberal political discouse, and that those opinions have an antagonistic relationship.

Den moderna världens feminism ? en kunskapsöversikt om västcentristisk feminism och globaliseringen av nyliberalism

AbstractThis literal review intended to assess and shed light upon if west-centric Feminism justifiesthe neoliberal globalization that reproduces the reproduction of inequality in the world.The result indicated that sex is not sufficient to categorize a universal group of women andthat other aspects of social structures such as class, caste, ethnicity, race, religion and ageshould be included in transnational Feminism, and that this discourse needs to becharacterized by contextual understanding of culture and power. Neoliberalism has createdspace for personal freedom and choice, but all do not possess the same conditions to utilisetools to attain positive progress in regard to these choices. Furthermore, this study hasrevealed that Feminism is subordinate to the globalization of neoliberalism and that thepost-feminist trend could be perceived as being discrepant with a progressive transnationalfeminist movement..

?Varför tar man för givet att feminismen måste vara sekulär?? : En studie om muslimska feminister i svensk kontext

The purpose of this study is to examine how two Muslim feminists perceive themselves to betreated by the Swedish majority society and within the secular feminist movement. Thesurvey was conducted using qualitative method with a total of two interviews. For the study'stheoretical perspectives, I have used postcolonialism and postcolonial Feminism. The result ofthe survey and the analysis show that the informants say that they face an image of Muslimwomen as considered being under oppression. The informants believe that this stereotypicalimage has its origin from the colonial period.

Samtal om sexualitet(er) : ur kuratorers perspektiv

The goal of this essay is to analyse how women belonging to a right wing political discourse talk about Feminism and equality. This analysis will be used to determine if right wing Feminism exists. The analysis is based on Laclau and Mouffe´s  discourse theory as the primary base. The focus is articulation, antagonism and hegmony; the central terms of Laclau and Moffe´s theroy. The material consists of five interviews with representatives of women wings of liberal political in Sweaden; Liberala kvinnor, Centerkvinnor and Moderatkvinnor.The study shows that there are different opinions regarding Feminism in the liberal political discouse, and that those opinions have an antagonistic relationship.

Virginia Woolf - om hennes feminism

I denna uppsats presenteras och diskuteras Virginia Woolfs förstavågs- Feminism genom en analys av The Voyage Out, Mrs Dalloway och A Room of One's Own. Analysen sker genom en närläsning av texterna, men även tidigare gjorda analyser används. Woolfs texter sätts här i relation till det tidiga 1900-talets patriarkala engelska samhälle, suffragettrörelsen men även Woolfs litterära- och yrkesmässiga liv är av betydelse. Resultatet blir en kvalitativ läsning där fokus ligger på tidig Feminism och Woolfs kamp för kvinnans rätt till ett självständigt liv..

Om feminism : En jämförande studie av argument för och emot vänsterns och socialdemokraternas feminism i Göteborgs Posten och Dagens Nyheter

Den övergripande frågeställningen som besvaras i uppsatsen är hur journalistiken i Dagens Nyheter och Göteborgs Posten handskas med informationen om vänsterpartiets och socialdemokraternas feministiska politik mellan år 1998 och år 2002.Studien har visat att de vanligaste argumenten emot socialdemokraternas Feminism oftast är kopplade till partiets ledare Göran Persson. Journalistiken framställer socialdemokraternas Feminism som ett spel i och med att Göran Persson uppges vara en ofrivillig feminist.I de fall där det framkommer argument för socialdemokraternas Feminism är argumenten dubbelbottnade och innehåller oftast en outtalad kritik av mot partiets Feminism eller bristen på en feministisk politik. De vanligast förekommande argumenten som journalistiken förmedlar för socialdemokraternas Feminism handlar om att de vill förändra en tidigare förd politik. En politik som socialdemokraterna själva anser har missgynnat kvinnorna.Journalistiken förmedlade en mycket positiv bild av vänsterns Feminism och det fanns mycket få argument emot deras Feminism. Argumenten handlade om att Feminismen var ett spel.  Det fanns ett mycket stort antal argument för vänsterns Feminism och vänstern lyckades väl med att föra ut partiets feministiska politik genom journalistiken.

Kluven solidaritet? : Att formulera feministisk politik inom socialdemokratins ramar

This thesis focuses on politically active women within The Swedish Social Democratic Women?s Association, also known as S-women. By applying discourse analysis to interviews with active s-women and to meeting conversations between the association?s members, the study approaches ideas of Feminism, feminist politics and political commitment. ?Solidarity? ? the central concept of the labour movement ? serves as the point of departure for a feminist discussion about class, gender, ethnicity and age/generation.

Feminism i socialt arbete En kvalitativ studie av femiismens plats inom den könsseparatistiska missbrukarvården

Detta examensarbete lyfter fram Feminism i relation till socialt arbete. Mitt syfte var att se huruvida Feminism är en del av den könsseparatistiska missbruksvården. Om könsseparatismen är feministisk samt om det finns en förändrigsträvan i arbetet. För att besvara mina frågeställningar har jag samlat in material samt genomfört tre temastrukturerade intervjuer. Mina informanter arbetar eller har arbetat inom den könsseparatistiska missbruksvården.

Feminism och feminister : Hur några kvinnor och män ger innebörd till feminism utifrån olika perspektiv

Jämförelse mellan hur huvudpersonen i böckerna om Arn av Jan Guillou och huvudpersonen i böckerna om Röde Orm av Frans G. Bengtsson hanterar mötet med en för deras tid främmande kultur och religion..

Röster från de ohörda kvinnorna : En studie av fem utländska kvinnors tankar och erfarenheter kring feminism och jämlikhet

Uppsatsen fokuserar på fem utländska kvinnors tankar och erfarenheter kring Feminism och jämlikhet. Genom att intervjua dessa kvinnor individuellt och praktisera på en kvinnoorganisation, försöker jag analysera kvinnornas förhållningssätt till den underordning som tilldelas dem av västerländsk Feminism.Resultatet visar att kvinnorna alltid är tvungna att förhålla sig till dessa tillskrivna beskrivningar samt att detta även påverkar deras självbild. De ifrågasätter västerländska feministers etnocentrism. De känner ofta att deras tidigare erfarenheter försummas och att man endast ser de som ?passiva offer?..

"goda influenser utifrån" : En textanalys av hur fo?resta?llningar om feminism och nationalitet konstrueras i ett kommentarfa?lt pa? Newsmill

 In ?goda influenser utifra?n? (positive effects from abroad) the purpose is to explore how ideas about Feminism and nationality is created within the commentarys on Newsmill (swedish websight for debate). The questions which is directed on the basis of my purpose is drafted to enable my enquiry. On intersectional premisses, and with the help of a textanalysis, i will dress the data which i collected from one field of commentarys. The analysis is divided into themes in which and everyone i tend to immerse on that particular theme..

Beyonce, Sex och Feminism : En diskursanalys av pågående förhandlingar om feminism och sexualitet i det samtida medielandskapet

Det huvudsakliga syftet med denna uppsats a?r att belysa pa?ga?ende fo?rhandlingar om Feminism och sexualitet i det samtida medielandskapet, med avstamp i Beyonce?s senaste produktioner samt den omga?rdande debatt som dessa genererat. Fo?r att genomfo?ra detta har jag, genom en diskursanalys, la?st sex stycken utvalda la?ttexter samt videor fra?n Beyonce?s sja?lvbetitlade skiva (2013) utifra?n ett antal feministiska teorier. Fokus ligger pa? de olika feministiska diskursernas tolkning utav kropp, sexualitet, struktur, agens och etnicitet i dessa verk.Resultatet av uppsatsen visar att de olika feministiska diskurserna har, ba?de historiskt och samtida, olika uppfattning om hur en kvinna fa?r vara sexuell i dagens medielandskap.

Är en kvinna utan man som en fisk utan cykel? : Antifeministiska samfundet - nutida svensk antifeminism

Antifeministiska samfundet (AFS) is an organisation that is against Feminism, but that works for equal rights between men and women. My informants are giving their opinions and answering questions such as why they are members of an antifeminist organisation. In order to bring AFS into a social context, I present feminist thoughts and explain how antifeminist movements occur..

Simone de Beauvoirs feminism : De digitala spelen idag

Detta kandidatarbete utgår ifrån två stycken frågeställningar kopplade till Feminism: ?Hur kan Simone de Beauvoirs Feminism gestaltas i digitala spel?? och ?Vad finns det för typiska könsroller i dagens digitala spel??. För att svara på dess frågeställningar studerade vi de Beauvoirs bok ?Det Andra Könet?, utförde spelanalyser samt delade ut skriftliga intervjuer till spelare. Resultaten blev en prototyp till ett digitalt spel vars handling är en direkt inspiration ifrån utvalda kapitel från Simone De Beauvoirs bok ?Det Andra Könet?.

1 Nästa sida ->