Sök:

Sökresultat:

5 Uppsatser om Fackverksbro - Sida 1 av 1

Beräkningsverktyg för fackverksbroar i limträ

Träbroar blir allt populärare. Priset och de korta monteringstiderna gör att det byggs fler och fler broöverbyggnader i trä. En träbro har en hållbarhet och bärighet som är fullt jämförbar med broar i andra material och sedan trä som material blivit mindre begränsat i normen sen ett antal år tillbaka, har trä-broöverbyggnader blivit mer representerat ute i samhället. Martinsons Träbroar har idag möjlighet att producera likväl gång- och cykelbroar som avancerade vägbroar, anpassade för tung fordonstrafik. Med en broöverbyggnad av fackverkstyp lämpar sig bron som gång- och cykelbro med spännvidder upp till dryga trettio meter.

Nybyggnad gång- och cykelbro Storhedens Handelsområde

Vi är en grupp på fyra studenter vid Luleå Tekniska Universitet (YTH väg och anläggningsteknik), som examensarbete har vi fått till uppgift att finna en lösning till en trafiksäker överfart över Storhedsvägen ute på Storhedens handelsområde (Luleå) för gång- och cykeltrafikanterna. Vårt projekt är en del av de förändringar som expansionen av handelsområdet för med sig, vilket innefattar en utbyggnad av vägnätet över hela handelsområdet och i denna rapport har vi vägt för- och nackdelar av olika lösningar mot varandra och kommit fram till att en bro är bästa lösningen. Vi tittade på tre olika sorters broar nämligen trä, betong och stålbro, det bästa alternativet var en Fackverksbro i trä. Bron blir 36m lång, 3m bred med tät beläggning av asfalt på farbanan. Kostnaden av bron ligger på mellan 750-900 tkr beroende på val av broräcke och tillhörande fundament har en kostnad på ca 200 tkr.

Bjärvstigen Gång-och cykelväg

I slutet av höstterminen 2001 tilldelades detta examensarbete oss. Uppdragsgivare var Bodens kommun som ville få ett förslag på en ny gång- och cykelväg (gc-väg). Den skulle sammanlänka bostadsområdet ?Kryddhyllan? i Sävast med den befintliga gc-vägen kallad Björnstigen, som leder in mot Boden centrum. Orsaken till en eventuell nybyggnation är att de boende på ?Kryddhyllan? i dagens läge upplever att de har en lång omväg för att ta sig till Björnstigen.

Modellering av gamla Lidingöbron

På uppdrag av Lidingöstad har en undersökning av gamla Lidingöbrons nuvarande tillstånd inletts. Uppdraget har gått till Carlbro AB, Stockholm som har anlitat Institutionen för byggvetenskap vid KTH för att utföra töjningsmätningar vid tågpassage över bron vilka gjordes under början av oktober 2003, [1]. Detta examensarbete gjordes i samband med dessa undersökningar.Lidingöbron är i huvudsak en Fackverksbro med i regel 50 m spannindelning med undantag av ett bågspann och ett längre fack på 70 m. Den har en totallängd på ca 730 m. Lidingöbron togs i bruk 1925.

Accelerations- och bromskrafter för järnvägsbroar: Analys av reduktionsfaktor

I januari 2010 trädde europeiska konstruktionsstandarder i kraft i Sverige, vilket ersätter de föregående brostandarderna Bro 2004 och BV Bro, utgåva 9, för järnvägsbroar. Detta för med sig förändringar av regler beträffande beräkning av de krafter som påverkar brobrokonstruktionen orsakat av acceleration och bromsning. EN 1991-2, som styr trafiklaster på järnvägsbroar enligt de europeiska konstruktionsstandarderna, ger olika metoder för att beakta den samverkan som uppstår mellan spår och broöverbyggnad då accelerations- och bromskrafter verkar på rälerna. Detta examensarbete har initierats i syfte att klargöra metodernas användningsområde, hur de skall användas samt för- och nackdelar med respektive metod. De metoder som ges består av en generell metod samt två förenklade metoder som gäller under olika förutsättningar.