Sök:

Sökresultat:

854 Uppsatser om Diabetes typ-1 - Sida 1 av 57

Mobil diabetesapplikation

This report is about the development of a prototype of a mobile application and a web application that will help diabetes patients in their own treatment and ease diabetes nurses work with their diabetes patients. The mobile application is a digital version of a diabetes diary used by the Örebro County Council primary care to ease in diabetes treatments. The report also covers tests with users which were conducted on potential users to get some sort of feedback from groups other than customer and colleagues. Tests with users showed that there was an interest in a mobile application and it was a highly appreciated project. The web application ease diabetes nurses in their work with their diabetes patients in the way that the web application can display graphs of the patient's blood glucose level. .

Stöd och support till patienter med diabetes typ 2. Vilka faktorer påverkar i omvårdnadssituationen?

Diabetes is a widespread disease, which is increasing in the Western World and even in the developing countries. This entail an increasing strain on the medical service when to nurse and treat patients with diabetes type 2. To support and empower the patients in their choices, which will affect them for life, is a challenge to the nurse. The nurse is an important character in nursing care when patients take a more active part in treatments. The aim of this literature review was to exam the factors, which influence diabetes care.

Barn med diabetes : Hur kan diabetes påverka inlärningsförmågan?

Att drabbas av en kronisk sjukdom som diabetes påverkar vardagen för resten av livet. Allt fler barn drabbas av diabetes och som lärare innebär det att chansen att få möta dessa barn i skolan ökar. För barn i skolåldern kan sjukdomen påverka skolarbetet. Syftet med denna rapport är att undersöka hur diabetes påverkar inlärningsförmågan, samt undersöka vad en lärare behöver förstå angående barn med diabetes. Genom att intervjua en flicka med diabetes på mellanstadiet, hennes föräldrar och klassföreståndare har jag fått en personlig bild av hur det är att leva med diabetes i praktiken.

Diabetes mellitus typ 1 i allmänvården

The aim of this literature study has been to investigate the general nurse's knowledge of diabetes type 1 and its complications. The questions were: What does the general nurse need to know about diabetes type 1? What does the general nurse know about diabetes type 1? To answer these questions, a literature study has been done of 8 scientific articles. The theoretical reference study on which the study has been based is Gustafsson's SAUK Model for affirmative nursing care. The result shows that the nurse lacks knowledge in the nursing care of diabetes patients and this reflects the fact that little research has been done on diabetes mellitus type 1 in recent years.

Empowerment - En litteraturstudie om att motivera diabetes mellitus typ 2 patienter till ökad egenvård

Diabetes mellitus typ 2 (DMT2) är en växande sjukdom som patienten kan påverka genom att byta livsstil. I Sverige har 365 000 personer diagnostiserats med diabetes mellitus typ 2. Det tros finnas lika många personer med oupptäckt diabetes mellitus typ 2. Syftet med studien var att undersöka på vilket sätt sjuksköterskan ska utföra empowerment för att motivera diabetes mellitus typ 2 människor till förbättrad egenvård. Som metod användes litteraturstudie.

Hörselnedsättning bland diabetiker med typ 1-diabetes respektive typ 2-diabetes ? en jämförande metaanalys

Background: Diabetes mellitus is one of today's major public health problems, affecting up to 347 million people worldwide. Several studies have shown a correlation between hearing loss and diabetes mellitus. However, it is still unclear whether this correlation differs between type 1-diabetes and type 2-diabetes.Purpose: The purpose of this study is to investigate whether there is any difference in prevalence of hearing loss in type 1-diabetics versus type 2-diabetics.Method: A meta-analysis was performed based on ten studies that were identified through the database PubMed and through manual searching of references. Odds ratios for the risk of developing hearing loss were calculated in each study. Pooled odds ratios were calculated using a random effects model.Results: Pooled odds ratios indicates that both type 1-diabetics and type 2-diabetics are more likely to develope hearing loss compared to non-diabetic controls.

Egenvård hos personer med typ 2 diabetes

Bakgrund: Våra levnadsvanor har en central roll vid uppkomsten och utvecklandet av diabetes. Det primära vid vård av personer med typ 2 diabetes är att stödja egenvården. Målet med behandling av diabetes är att behålla en god livskvalitet samt förhindra komplikationer orsakade av sjukdomen.Syfte: Syftet var att undersöka den egenvård som personer med typ 2 diabetes utför.Metod: En kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade frågor användes. Tio personer med typ 2 diabetes intervjuades. Innehållet analyserades med kvalitativ innehållsanalys.Resultat: Resultatet visade att kunskap om egenvård och livsstilsfaktorer som påverkar typ 2 diabetes, ger den drabbade möjlighet att själv påverka sjukdomens progress.

Upplevelser av sjuksköterskans roll vid diabetes typ 2 ? En litteraturstudie

Diabetes typ 2 är en av vår tids stora folksjukdomar som förväntas öka kraftigt de kommande åren. Livsstilsförändringar och egenvård är grunden i behandlingen och sjuksköterskors uppgifter är att utbilda, stödja och motivera patienterna. Syftet var att beskriva patienters och sjuksköterskors uppfattningar av sjuksköterskans hälsofrämjande roll vid diabetes typ 2. Metoden som användes var en systematisk litteraturstudie inkluderande åtta vetenskapliga artiklar. Artiklarna analyserades med innehållsanalys.

Egenskaper hos sjuksköterskan : som påverkar egenvården hos personer med diabetes ? En litteraturstudie

Bakgrund: Cirka 3-4 % av Sveriges befolkning är diagnostiserade med diabetes. Detta är en siffra som kommer att öka inom en relativt snar framtid. Diabetes är dock en sjukdom som kan förebyggas med hjälp av information. När diagnosen är ett faktum kan symtomen dämpas, och här har sjuksköterskan en mycket viktig uppgift. Hur sjuksköterskan beter sig i mötet med personen med diabetes är avgörande för hur väl egenvården fungerar.

Diabetes i klassen

Jag vill genom denna uppsats belysa ett samarbete mellan sjukvårdskulturen och skolkulturen. I min egen studie har jag gjort intervjuer med personer som har anknytning till dessa båda kulturer. Om du som barn får diabetes ingår du både i skolkulturen och sjukvårdskulturen och för att underlätta för patienten/eleven finns ett samarbete. Jag har genom min vft träffat barn som har diabetes och som inspirerat mig till denna uppsats..

Att finna balansen : En litteraturstudie om hur personer med diabetes typ 2 upplever livsstilsförändringar

AbstractBackground: To have type 2 diabetes affects life situation and thus the experiences oflifestyle changes. Treatment of type 2 diabetes consists of adapting to new lifestyles and theirown involvement. Orem (2001) theory of self-care has been used as a kind of scientificfoundation. Aim: The purpose of this study is to describe the experiences of lifestyle changesin people with type 2 diabetes. Method: Systematic literature review of descriptive andinductive synthesis approach has been used.

Egenskaper hos sjuksköterskan - som påverkar egenvården hos personer med diabetes ? En litteraturstudie

Bakgrund: Cirka 3-4 % av Sveriges befolkning är diagnostiserade med diabetes. Detta är en siffra som kommer att öka inom en relativt snar framtid. Diabetes är dock en sjukdom som kan förebyggas med hjälp av information. När diagnosen är ett faktum kan symtomen dämpas, och här har sjuksköterskan en mycket viktig uppgift. Hur sjuksköterskan beter sig i mötet med personen med diabetes är avgörande för hur väl egenvården fungerar.

Upplevelser av sjuksköterskans roll vid diabetes typ 2 ? En litteraturstudie

Diabetes typ 2 är en av vår tids stora folksjukdomar som förväntas öka kraftigt de kommande åren. Livsstilsförändringar och egenvård är grunden i behandlingen och sjuksköterskors uppgifter är att utbilda, stödja och motivera patienterna. Syftet var att beskriva patienters och sjuksköterskors uppfattningar av sjuksköterskans hälsofrämjande roll vid diabetes typ 2. Metoden som användes var en systematisk litteraturstudie inkluderande åtta vetenskapliga artiklar. Artiklarna analyserades med innehållsanalys.

Omvårdnadsåtgärder som är betydelsefulla för att förebygga komplikationer hos personer med diabetes mellitus typ 1 och typ 2 : Nursing interventions that are important to prevent complications in persons with type 1 and type 2 diabetes mellitus

Diabetes är idag en vanlig sjukdom både i Sverige och globalt, ca 285 miljoner människor lever med diabetes runtom i världen. Det finns risker för att personer med diabetes utvecklar komplikationer. Dessa kan delas upp i mikro- och makrovaskulära komplikationer. Studiens syfte var att beskriva omvårdnadsåtgärder som kan förebygga komplikationer hos personer med diabetes typ 1 och typ 2. Studien är en litteraturstudie och genom sökningar i databaserna Cinahl och PubMed hittades 9 studier.

Empowerment i diabetesvården ? ett tveeggat svärd

I Sverige uppskattas cirka fyra procent av befolkningen ha diabetes. Socialstyrelsen rekommenderar empowermentbaserad patientundervisning för behandling av diabetes typ-2. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskans och patientens upplevelse av empowermentbaserad patientundervisning till patienter med diabetes typ-2. Metoden är en litteraturstudie baserad på 10 vetenskapliga artiklar. Som teoretisk referensram har Orems generella egenvårdsteori använts.

1 Nästa sida ->