Sök:

Sökresultat:

434 Uppsatser om Byggbranschen - Sida 1 av 29

Rika byggare leka bäst

Att genom studier på Byggbranschen i Sverige lämna ett bidrag till den idag aktuella debatten kring kvartalskapitalism på börsen. En kvalitativ studie genomförd på tre fallföretag inom Byggbranschen. Vi finner inget stöd för att företagen i vår studies investeringar har någon påverkan på utdelningsnivåer. Orsaken till detta tycks bero på att den finansiella ställningen under åren i studien varit god nog att möjliggöra bådadera.

Rika byggare leka bäst

Att genom studier på Byggbranschen i Sverige lämna ett bidrag till den idag aktuella debatten kring kvartalskapitalism på börsen. En kvalitativ studie genomförd på tre fallföretag inom Byggbranschen. Vi finner inget stöd för att företagen i vår studies investeringar har någon påverkan på utdelningsnivåer. Orsaken till detta tycks bero på att den finansiella ställningen under åren i studien varit god nog att möjliggöra bådadera..

Arbetsmiljöorganisation i byggbranschen

Ser man på ett tio års perspektiv, så har det i genomsnitt en person i månaden dött på den svenska Byggbranschen. Många av dödsfallen beror på organisatoriska brister, det kan exempelvis vara att man gjort otillräcklig undersökning av arbetstagarens erfarenhet eller bristfälliga skyddsronder. I en studie uppskattades det att ungefär 60 % av Europas olyckor inom Byggbranschen var direkt eller indirekt på grund av organisatoriska orsaker.I mitt projekt vill jag analysera hur ett byggföretag hanterar sin arbetsmiljöorganisation. Projektet är en fallstudie av hur företaget hanterade arbetsmiljöorganisationen i ett av byggprojekten. Vilket har genomförts av byggföretaget MTA Bygg och Anläggning.

Omvänd skattskyldighet för moms inom byggbranschen

Den 1 juli 2007 infördes en ny lag till Byggbranschen som innebär att handel av byggtjänster numera ska behandlas med omvänd skattskyldighet. Därav ska inte längre säljare av byggtjänster redovisa moms på sina utgående fakturor utan säljaren ska redovisa både in- och utgående moms. Orsaken bakom laginförandet är den mängd momsfusk som uppmärksammats där säljare av byggtjänster fått inbetalt moms för sina tjänster men inte redovisat den vidare till Skatteverket utan behållt den i egen ficka. Vår uppsats har beskrivit de olika positiva respektive negativa följder laginförandet har medfört..

Jag ska bara... : Om attityder, beteenden och värderingar gällande personlig skyddsutrustning i byggbranschen

Denna magisteruppsats undersöker vilka attityder, värderingar och beteenden som arbetsgivare och yrkesarbetare i den svenska Byggbranschen har då det gäller användningen av personlig skyddsutrustning..

Förbättringspotential för inköpsstrukturen i byggbranschen

Titel: Förbättringspotential för inköpsstrukturen i ByggbranschenFörfattare: Patrik Andersson, Henrik Ohlsson, Technology Management Handledare: Fredrik Friblick, Institutionen för teknisk ekonomi och logistik, Lunds Tekniska Högskola, Lunds UniversitetChrister Kedström, Företagsekonomiska institutionen,Ekonomihögskolan, Lunds Universitet Problemställning:Kostnadsstrukturen för materialinköp är komplex för densvenska Byggbranschen, varför inköpsförfarandet är dåligtutvecklat. Peter Kraljics inköpsmodell har visat sig vara förgenerell i komplexa branscher och behöver troligtviskompletteras med fler teoriområden omkostnadsbesparingar skall kunna göras vid materialinköp. Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilka ytterligare aspektersom kan komplettera Kraljics inköpsmodell och därigenom iByggbranschen identifiera vilka förändringar i inköpsbeteendetsom kan generera kostnadsbesparingar. Metod: Initialt samlande författarna in kunskap om inköp medinriktning mot Byggbranschen genom etablerade teoretiskatankegångar. Den efterföljande datainsamlingen gjordesfrån NCC och deras leverantörer med utgångspunkt i ettbyggprojekt i Lund.

Corporate Social Responsibility : En uppsats om miljö- och samhällsansvar i byggbranschen

Syftet med uppsatsen är att är att beskriva Corporate Social Responsibility,CSR. Förhoppningen är att få möjlighet att fördjupa kunskaperna om hurByggbranschen arbetar med miljö- och samhällansvar samt vilkabakomliggande faktorer som påverkar företagen i sitt beslut att anta dennaansvarstagande roll på marknaden. Uppsatsen ämnar även utröna hurprojekteringen inför nya byggprojekt förändrats i och med omställningen tillCSR, samt vilka mål byggföretagen har inför framtiden..

Skapandet av varaktiga relationer vid mötet mellan byggbranschen och "den nya ekonomin": en fallstudie av relationen mellan NCC Telecom och Ericsson Radio Systems

Uppsatsen handlar om skapandet av varaktiga relationer i Byggbranschen. Undersökningen genomfördes som en fallstudie av relationen mellan NCC och Ericsson avseende 3G-utbyggnaden. Syftet med uppsatsen är att undersöka orsakerna till aktörernas samarbetssvårigheter i Byggbranschen, när det är lämpligt med varaktiga relationer, hur sådana skapas samt vilken samarbetsform som är lämplig. Aktörernas samarbetssvårigheter beror på de traditionella avtalsformerna, som endast avser enskilda projekt. För att främja samarbete måste parterna skriva långsiktiga avtal så att varaktiga relationer möjliggörs.

Projektplanering med visuell metodik i byggbranschen

Examensarbetet utfördes på NCC Halmstad under våren 2010. Syftet med examensarbetet var att klargöra vad visuell metodik kan tillföra Byggbranschen och hur det upplevs av personer som utför byggprojektArbetet innefattar en kvalitativ och en litteraturstudie. Den kvalitativa studien genomfördes med hjälp av sju intervjuer inom Region Syd med personer som arbetat med den visuella metoden NCC Projektplanering. Intervjuerna har ägt rum för att ta reda på hur den visuella metodiken fungerar i praktiken.Litteraturstudien innefattar en utredning av begreppen Lean, Lean Production, Lean Construction, Last Planner och NCC Projektplanering. Den röda tråden från Lean till NCC Projektplanering är att genom ständigt förbättringsarbete skapa engagemang och ökad delaktighet.Den generella uppfattningen av NCC Projektplanering är positiv, dock varierar uppfattningen av metoden efter aktörernas inställning.

ISO 9000 och dess funktion i byggbranschen

The purpose with this examination task is to investigate what purchasers and building contractors think of ISO 9000 and the function of it within the building trade.In this material both the purchaser´s and the building contractor´s viewpoints and attitude towards ISO 9000 is being object to an investigation, in order to get a just picture of the function of the quality work within the building trade. The general opinion of ISO 9000 has proven to be positive. During the work with this investigation it appeared that nosystem is that good that it can´t be improved. A widely spread opinion is also that ISO 9000 means a lot of paperwork but also that the certified companies are well organized. Above all the majority demands a standard that is more adjusted to the building trade..

Kvinnligt ledarskap i byggbranschen : Kvinnliga ledares egenskaper

Kvinnliga chefer sitter i en minoritetsställning eftersom det fortfarande är mest män som är chefer (Bohlin, 2006). Könsfördelningen i Byggbranschen är 4 % för kvinnor och 96 % för män (SCB, 2010). Det finns starka skäl att tro att kvinnor inte har en plats i Byggbranschen eftersom kvinnorna är ett andrahandsval. När det är högkonjunktur och brist på arbetskraft rekryteras kvinnor men annars anses byggyrkena för tunga, trots att fysisk styrka inte krävs inom vissa befattningar. Dessutom finns en manlig jargong som hindrar kvinnorna att komma in i branschen (Olofsson, 2000).

Spelar betygen någon roll?: en undersökning om hur
gymnasieelevers kunskaper på byggprogrammet bedöms av lärare
respektive byggbranschen

Resultatet av denna undersökning visar att de egenskaper som både lärare och näringsliv förväntar sig av en elev som går ut från byggprogrammet ska besitta, är främst socialt betingade. Begrepp som socialkompetens, tidspassning och ansvarstagande är ofta förekommande svar från informanterna. Vi har även undersökt betygens betydelse vid en anställning inom Byggbranschen där de visar sig ha en väldigt liten betydelse. Det verkar råda en samsyn mellan yrkeslärare och näringsliv på många punkter som skiljer sig från styrdokumentens direktiv..

ByggletMobil : En Android applikation för byggbranschen

Den digitala tekniken utvecklas till olika användningsområden och antal mobila applikationer blir fler och fler både för privatlivet och yrkeslivet. Nu vill projektets uppdragsgivare Bygglet AB expandera mot den mobila marknaden med sin affärsidé. Företaget Bygglet AB arbetar i huvudsak mot Byggbranschen och tillhandahåller det webbaserade projekthanteringsverktyget Bygglet.Denna uppsats behandlar examensarbetet med prototypen mobilapplikationen ByggletMobil. Rapporten innefattar både teoretisk och praktisk bakgrund, arbetet med implementationen och en motivation till att denna typ av digital teknik behövs inom byggnadsområdet..

Kritiska framgångsfaktorer vid implementeringar av ES-system
i byggbranschen

Inom Byggbranschen har det bedrivits lite forskning kring hur företag i denna bransch skall gå tillväga för att öka sina chanser att lyckas med ES- implementeringar. Tidigare forskning som bedrivits har mestadels varit riktat mot ren tillverkningsindustri och därigenom har Byggbranschen fått stå tillbaka inom forskningsområdet IT och organisation. Genom att det tidigare genomförts få studier på Byggbranschen inom detta område valde jag att studera detta lite närmare. Syftet med studien var att undersöka hur fallföretaget Backgårdens Bygg AB skulle kunna öka sina chanser med att genomföra och få till stånd en lyckad implementering av ett ES-system. För att kunna undersöka detta valde jag att genomföra intervjuer med både arbetsledare, platschefer, inköpare och kalkylatorer.

Kundvärde i byggbranschen : bostadsköpande kunder i byggbranschen

På dagens föränderliga marknad med ökande krav från kunder, är kundvärde ett konkurrensmedel för företagen. Denna studie syftar till att undersöka och analysera värdeskapande processer, gentemot sina kunder, som ett bostadsproducerande byggföretag måste ha för att behålla sin position på marknaden. Anledningar till att stora företag skall tillämpa processer inriktade på kundvärde är den ökande globaliseringen, konkurrens och förändrat kundbeteende. Små företag har traditionellt sett alltid varit tvungna agera utifrån kundens marknad. Studien har visat att detta är något de stora företagen bör ta lärdom av när det gäller planering av byggprocesser.

1 Nästa sida ->