Sök:

Sökresultat:

220 Uppsatser om Blodtryck - Sida 1 av 15

Årstidsvariationer i blodtryck och interdialytisk viktuppgång

SammanfattningSyftet var att undersöka om det finns årstidsvariationer i hemodialyspatienters viktuppgång mellan hemodialysbehandlingarna (IDWG) och systoliskt eller diastoliskt Blodtryck före hemodialysbehandling samt undersöka samband mellan temperatur och viktuppgång. Registerdata beträffande hemodialyspatienters Blodtryck och vikt före respektive efter hemodialysbehandling från två konsekutiva år har inhämtats.Dygnsmedeltemperatur från SMHI har även registrerats. Data har analyserats statistiskt med variansanalys (envägs ANOVA) och Spearmans rangkorrelation. Resultatet visade att statistisk signifikant variation över årstid för Blodtryck och IDWG fanns. Endast ett svagt samband hittades till temperatur.

Effekt av taktil massage på polikliniska patienter med brännskador : en pilotstudie

Syfte med denna interventionsstudie var att undersöka om taktil massage hade någon effekt på upplevelsen av smärta och oro, pulsfrekvens, andningsfrekvens och Blodtryck hos patienter med brännskador. Syftet var även att studera mängden av smärtstillande läkemedel som patienterna erhåller. Urvalet bestod av de patienter som kom till brännskadeintensiven och accepterade att ingå i studien. I studien kom 18 patienter att ingå och dessa blev slumpmässigt fördelade till experiment alternativt kontrollgrupp. Det fanns signifikanta skillnader mellan kontrollgruppen och interventionsgruppen i variablerna puls och diastoliskt Blodtryck.

Distriktssköterskans erfarenheter av vad som främjar följsamhet till livsstilsförändringar hos patienter med högt blodtryck.

Högt Blodtryck är en global välfärdssjukdom som ökar i frekvens. Levnadsvanor har stor betydelse för att en individ skall utveckla högt Blodtryck. Livsstilsförändringar skall vara den inledande behandlingen, vid högt Blodtryck. För att förändra livsstilen behövs utbildning och rådgivning samt motiverande samtal. Ansvaret för sin sjukdomsbild och sitt liv har genom samhällsutvecklingen mer och mer blivit individens ansvar.

Blodtrycksförändringar hos skiftarbetare?

Blodtrycksförändringar hos skiftarbetare?Enligt den forskning som bedrivits under många år är skiftarbete förenat med en rad effekter på hälsan, däribland hjärt-kärlsjukdomar. Risken med skiftarbete är den förändring av dygnsrytm, och därigenom den biologiska klockan, som sker. Människans dygnsrytm har följts med ett stort antal variabler, bland annat Blodtryck.Projektet syftade till att se om Blodtrycksbilden skiljer sig mellan skift och dagarbete. De Blodtrycksförändringar som mättes var medelBlodtryck och Blodtryckssänkning under sömn.

Distriktssköterskors erfarenheter av att motivera patienter med högt blodtryck till livsstilsförändring

Distriktssköterskor inom primärvården möter ofta patienter med högt Blodtryck som är i behov av att ändra sin livsstil. Genom motiverande samtal kan distriktssköterskor stödja patienter att göra en livsstilsförändring. Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av att motivera patienter med högt Blodtryck till livsstilsförändring. Data samlades in genom intervjuer med åtta distriktssköterskor från fem olika vårdcentraler i norra Sverige. Intervjuerna analyserades med en tematisk innehållsanalys.

Reproducerbarhetsstudie av 24 timmars blodtrycksregistrering

Det finns tillfällen då kliniskt uppmätta Blodtryck inte återger patientens allmänna Blodtryckssituation och kardiovaskulära belastning, vid dessa tillfällen är det möjligt att låta patienten genomgå noninvasiv Blodtrycksmätning under till exempel ett dygn. Reproducerbarheten för denna metod har visat sig vara överlägsen Blodtrycksmätningen som utförs på klinik. Syftet med denna studie var att undersöka metodens reproducerbarhet genom att se om det fanns någon systematisk skillnad i resultatet första gången undersökningen jämförs med andra gången, samt om det fanns någon systematisk skillnad mellan en helgdag och en vardag. 20 stycken försökspersoner genomförde två stycken randomiserade ambulatoriska Blodtrycksmätningar, en på en vardag och en på en helgdag. Resultatet visar en god överensstämmelse mellan 24 timmars Blodtrycksmätning utfört vid två olika tillfällen.

Högt blodtryck och Alzheimers sjukdom

Världens befolkningar blir äldre och allt fler människor insjuknar därför i den kognitionsdegenerativa sjukdomen Alzheimer. Eftersom möjligheterna att stoppa den kognitiva/neurala degenerativa processen är begränsade måste insatser mot sjukdomen byggas på förebyggande åtgärder. Denna studie fokuserade på högt Blodtryck, HTN, som en av de potentiellt modifierbar riskfaktorerna för Alzheimer. Syftet med studien var att förtydliga vad genomförda studier visar gällande eventuella samband mellan HTN och Alzheimer. Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie med metaanalys.

Patienter med högt blodtryck - upplevelse av samtal med personal i primärvården.

Högt Blodtryck (hypertoni), en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdomar, ökar. Studiens syfte var att undersöka hur patienter med högt Blodtryck upplever samtal med personal i primärvården. En kvalitativ intervjustudie med 10 deltagare där semistrukturerade frågor ställdes resulterade i tre kategorier: ?känsla av trygghet- otrygghet?, ?förståelse av information? och ?drivkrafter och hinder till förändring?. Samtal med personal i primärvården upplevdes positivt.

Typ A-beteende och kardiovaskulär reaktivitet bland kvinnor i relation till krav och kontroll

Stress kan uppkomma vid obalans mellan upplevda krav från omgivningen och upplevd förmåga att själv hantera dessa krav. Denna studie utgår ifrån krav-kontroll modellens beskrivning av hur en kombination av hög arbetsbelastning och lågt inflytande på arbetssituationen leder till hög fysiologisk stress. Studien syftade till att undersöka hur krav och kontroll hänger samman med kardiovaskulär reaktivitet och Typ A-beteende hos kvinnor. Totalt deltog 34 kvinnor i ett experiment. Dessa kvinnor hade olika grad av Typ A-beteende (låg, mellan och hög).

Insamling av och trådlös överföring av patientdata

Företaget Caretech har som avsikt att utveckla en modul för överföring av puls, Blodtryck och eventuella framtida givare via deras befintliga patientlarmsystem (trygghetslarm). Detta för att möjliggöra central övervakning av patientstatus vad det gäller puls och Blodtryck. För att åstadkomma detta krävs ett interface mellan Caretechs system och på marknaden befintliga givare för puls och Blodtryck. Innehållet i rapporten beskriver de delar av projektet som Caretech anser kan vara publika. Interfacet skall helst byggas med komponenter som är kända och använda av Caretech i deras övriga produktsortiment.

Blodtrycksmätningar vid hälsoundersökningar

Under senare år har det diskuterats om Blodtrycksmätningarna skall göras i sittande i stället för i liggande. I stora delar av världen, där mycket Blodtrycksforskning har gjorts, har Blodtrycken oftast mätts i sittande. I Sverige har Blodtrycken för det mesta mätts i liggande. Kan man utan vidare använda sig av samma gränsvärde för förhöjt Blodtryck i så fall? För att få en uppfattning om hur pass jämförbara dessa olika sätt att mäta Blodtrycken på gjordes en undersökning på Varbergshälsan våren-sommaren 2006.19 personer utan Blodtrycksbehandling som vid hälsoundersökning hade ett mottagningsBlodtryck sittande eller liggande över 135/85 följdes upp med ytterligare två mottagningsBlodtryck sittande och liggande.

Blodtrycksmätning i sittande position ? kontroll av armstödets och ryggstödets påverkan på blodtrycket

Då standarden för Blodtrycksmätning numera gått ifrån mätning i liggande läge till mätning i sittande läge och då det arteriella Blodtrycket varierar med kroppsläge samt muskelarbete kan det vara av intresse att utvärdera effekter av ändrad kroppsposition vid sittande Blodtrycksmätning. Syftet med studien var därmed att fastställa om resultatet av sittande Blodtrycksmätning påverkas av om armstöd används eller inte samt om användande av ryggstöd påverkar Blodtrycksvärdet vid sittande mätning. 99 friska personer ingick i den slutgiltiga testgruppen och fick genomgå en undersökning där fyra Blodtryck mättes auskultatorisk med detektion av Korotkoff-ljuden (fas ett och fas fem). Två Blodtryck mättes sittandes på en pall utan ryggstöd varav ett med armstöd och ett utan armstöd. Två tryck mättes sittandes på en stol med ryggstöd varav ett med armstöd och ett utan armstöd. Armen vilade på en brits i hjärthöjd under mätningarna med armstöd och under mätningarna utan armstöd höll testpersonen själv armen i hjärthöjd. Det föreligger inte några signifikanta skillnader i uppmätt Blodtryck vid mätning i sittande position med/utan armstöd eller med/utan ryggstöd.

Samband mellan bullerskada och hypertoni

Exponering för buller kan ge olika fysiologiska effekter, däribland förhöjt Blodtryck, vilket ett stort antal studier har visat. Hörselskada till följd av långvarig exposition för buller ger bestående förändringar vid audiometri. Det finns motstridiga uppgifter om bullerskada är tillförlitlig indikator på risk för hypertoni. Föreliggande studie syftade till att undersöka dels om bullerskada har samband med förhöjt systoliskt och/eller diastoliskt Blodtryck, dels om sambandet i så fall är så tydligt att det kan leda till rekommendation om rutinmässig Blodtryckskontroll på alla individer där bullerskada påvisats vid audiometri. I denna studie undersöktes alla personer som genomgick audiometri vid Previa Halland första halvåret 2005, 72 st.

Fysisk beröring för människans välbefinnande?

Bakgrund: Mycket tyder på att massage har förekommit i många kulturer under flera århundranden. tidigare forskning visar att råttor som blev strukna på magen eller ryggen blev lugnare och fick lägre Blodtryck som följd. Syfte: Syftet med studien var att belysa om terapeutisk fysisk beröring har någon effekt för människors välbefinnande. Metod: En litteraturstudie som bygger på nio artiklar. Artiklarnas resultat analyserades med hjälp av Graneheim & Lundmans innehållsanalysmetod.

Fysisk beröring för människans välbefinnande?

Bakgrund: Mycket tyder på att massage har förekommit i många kulturer under flera århundranden. tidigare forskning visar att råttor som blev strukna på magen eller ryggen blev lugnare och fick lägre Blodtryck som följd. Syfte: Syftet med studien var att belysa om terapeutisk fysisk beröring har någon effekt för människors välbefinnande. Metod: En litteraturstudie som bygger på nio artiklar. Artiklarnas resultat analyserades med hjälp av Graneheim & Lundmans innehållsanalysmetod.

1 Nästa sida ->