Sök:

Sökresultat:

12218 Uppsatser om Analys - Sida 1 av 815

Kommunikation och Maktrelationer - En retorisk analys och diskursanalys av pressmeddelanden

Titel: Kriskommunikation och Maktrelationer. En retorisk Analys och kritisk diskursAnalys av pressmeddelanden Författare: Alexander Frost Utgivningsdatum: 2012-08-29 Handledare: Michael Krona, Fredrik Edin Examinator: Bo Reimer Utbildning: Medie- och Kommunikationsvetenskap Typ av dokument: C- uppsats Språk: Svenska Syfte: Att utifrån fyra olika företags kriskommunikation i form av pressmeddelanden Analysera språkliga mönster och strategier sedda ur ett maktperspektiv. Teori: Diskurs och makt, Strategisk kommunikation, Hermeneutik Metod: Kritisk diskursAnalys, Retorisk Analys Nyckelord: Kriskommunikation, Pressmeddelande, DiskursAnalys, Retorisk Analys, Strategisk kommunikation, PR.

Bilder av islam- En analys av bilder av islam i läromedel för grundskolans tidigare år.

Syfte med undersökningen är att studera hur vissa läromedelsförfattare använder bilder i kapitlen om islam i läromedel för grundskolans tidigare år. Jag genomför en Analys av första bilden i kapitlet och en kartläggning av resterande bilder i tre utvalda läroböcker. I min undersökning gör jag en semiologisk Analys och jämförelse mellan läroböcker från 1980-, 90- och 2000-talet. I min studie av bilderna använder jag mig av semiologisk Analys. Jag redogör för bildens funktion i läromedel och gör en historisk överblick av läromedelsbilden. Analysen visar på vikten av att skilja på religöst utövande och politisk Islam i bild.

CAN ANALYZATOR : Worst case response time

Analys av värsta fallets respons tid av CAN meddelanden..

Ljungbyholm, ett samhälle i förändring

Att genom Analys av en mindre ort, hitta och lyfta fram värden som planmässigt kan höja ortens attraktivitet..

Aktieanalys - Automatiserad analys av Nasdaq OMX Nordic Stockholm

Den här rapporten undersöker möjligheterna att Analysera Nasdaq OMX Nordic Stockholm genom att kombinera flertalet olika Analysmetoder. Vi utvecklade ett komplett automatiskt förutsägnings- och handelssystem bestående avfundamental Analys, neurala nätverk, samt klassisk teknisk Analys. Det här systemet visar att trots att ingen av dessa metoder var särskilt framgångsrika individuellt så kunde en kombination av alla tre påvisa utmärkta resultat..


I bilderböckernas värld : En analys av text och bild i Sven Nordqvists böcker

Uppsatsen syftar till att lyfta fram bilderboksillustratören som konstnär och framförallt peka på Sven Nordqvists stil. Detta görs genom tre olika Analyser. Först en ikonotextuell Analys där text-och bildsamspelet undersöksi Nordqvists böcker.En bildanalays försöker utröna speciella stildrag i böckernas illustrationer och ytterligare en Analys försöker se sambandet mellan omslag, försättsblad, titelsida och själva berättelsen..

Måste sälarna ha flytväst? En retorisk analys av budskap i sex samtida bilderböcker

Specialarbete, 15 högskolepoängSV 1301, svenska språket, fördjupningskursVT 2011Handledare: Anna LyngfeltExaminator: Hans Landqvist.

Fett bra! : En analys av lågkolhydratförespråkarnas argumentation i svensk massmedia 2008

Uppsatsen syftar till att lyfta fram bilderboksillustratören som konstnär och framförallt peka på Sven Nordqvists stil. Detta görs genom tre olika Analyser. Först en ikonotextuell Analys där text-och bildsamspelet undersöksi Nordqvists böcker.En bildanalays försöker utröna speciella stildrag i böckernas illustrationer och ytterligare en Analys försöker se sambandet mellan omslag, försättsblad, titelsida och själva berättelsen..

"Niggas ain't sticking unless they lick the kitten" : En intersektionell analys av cunnilingus i kvinnlig rap

Uppsatsen ämnar utföra en intersektionell Analys av hur kvinnliga rappare diskuterar cunnilingus i sina texter. Utförandet av en intersektionell Analys innebär att undersöka, beskriva och tolka någonting utifrån ett sociologiskt perspektiv som tar hänsyn till hur samverkan av olika sociala maktstrukturer skapar förtryck för olika samhällsgrupper. För denna Analys innebär det att se på hur cunnilingus diskuteras av kvinnliga rappare i relation till deras kön, klass och etnicitet, för att se hur diskussionen påverkas av dessa sociala faktorer..

Ljungbyholm, ett samhälle i förändring

Att genom Analys av en mindre ort, hitta och lyfta fram värden som planmässigt kan höja ortens attraktivitet..

Hur kan multimodala verktyd användas för att öka läsförståelsen? : En kvalitativ analys av Astrid Lindgrens verk i undervisningen

Syftet med detta examensarbete är att se hur filmen Emil i Lönneberga kan användas som ett multimodalt verktyg i undervisningen för att öka elevers läsförståelse. Genom en jämförande och kvalitativ Analys vill vi belysa möjligheterna och svårigheterna med att använda sig av enbart bok eller film i undervisningen. Efter en grundlig Analys av såväl forskningsrapporter, tidigare forskning och kurslitteratur har vi kommit fram till att både ovana och vana läsare gynnas av att se en film och läsa en bok som en kombination.  .

Test av svag marknadseffektivitet med hjälp av teknisk analys

Uppsatsen är en Analys av två indikatorer som används inom teknisk Analys för att avgöra om den svaga typen av marknadseffektivitet höll under den givna perioden. Den svaga typen av marknadseffektivitet säger att överavkastning inte kan genereras med hjälp av historisk kursinformation, vilket är vad teknisk Analys gör. Vidare förs en diskussion om behavioral finance och huruvida det i behavioral finance finns stöd för de resonemang som teknisk Analys bygger på. Resultaten visar att den svaga typen av marknadseffektivitet i stor utsträckning höll och att när avkastningen blev högre än en buy-and-hold strategi var detta kompensation för en högre risknivå. Vid en närmare granskning av resultaten framträdde en mycket hög avkastning vid ett visst variansintervall som inte är förenligt med den svaga typen av marknadseffektivitet.

C.Ph.E Bach - flöjtkonsert i d-moll : en analys och studie i instuderingsprocessen

I detta självständiga arbete gör jag en omfattande Analys av första satsen i Carl Philipp Emanuel Bachs verk Flöjtkonsert i d-moll. I mitt arbete har jag studerat kompositörens liv och samtid, gjort en teoretisk Analys av Allegrot i flöjtkonserten samt Analyserat min övningsteknik och med hjälp av relevant litteratur fått nya verktyg till själva instuderingsprocessen av detta stycke..

En analys av revisorns oberoende

Uppsatsen har till syfte att bidra med en förbättrad Analys och beskrivning av revisorns oberoende, samt att ge en förbättrad beskrivning av revisorns oberoende i förhållande till sin klient.Metoden är kvalitativt, induktiv och källorna är både tidkskrifter och intervjuer av aktiva revisorer.Efter en teoretisk genomgång av revisorn och begreppet oberoende, beskrivs olika principer för revisorn att säkerställa sitt oberoende.Slutligen kombineras empiri och teori i en modell, som ligger till grund för en Analys..

1 Nästa sida ->