Sök:

Sökresultat:

1004 Uppsatser om Respekt - Sida 1 av 67

Respekt - finns det? En litteraturstudie om hur betydelsefullt bemötande med respekt är för patienten med en annan kulturell bakgrund

A litereture review about how significant treatment with respect is for patients with another cultural backgraund.

Respekt - hur synliggörs det i förskolans vardag?/ Respect - how is it Visualised in the Daily Work in the Pre-school?

Mitt syfte med studien är att undersöka hur pedagoger på förskolan resonerar kring ordet Respekt. Mina frågeställningar har varit: Hur tolkar pedagoger inom förskolan ordet Respekt? Hur beskriver pedagogerna handlingar som uttrycker Respekt för barn. Vilka metoder menar pedagogerna är lämpliga för att öka Respekten mellan barn och vuxna på förskolan? Undersökningen har genomförts som intervjuer av 14 pedagoger. Resultatet av undersökningen visar att flertalet pedagoger resonerar kring ordet Respekt som en del av pedagogens omvårdande roll.

Lärares respekt för elever. Lärares och elevers syn på respekt för elever i skolan.

Uppsatsen beskriver vad lärares Respekt för elever i skolan kan innebära. Utifrån intervjuer med lärare och elever samt litteraturstudie framkommer synen på Respekt för elever i skolan. Undersökningen har gett olika aspekter av Respekt för barn där lärare och elever har gemensamma åsikter, men där också olika uppfattningar finns. Resultatet visar att lärares Respektfulla bemötande kan innebära lärares lyssnande, elevers medbestämmande, gränssättning, ömsesidighet, hänsyn till barns sociala miljö samt lärares omtanke. Bristande Respekt kan innefatta att lärare inte lyssnar, har förutfattade meningar, använder ironi och sarkasm, är irriterade, anklagar oskyldiga och misstror elever.

Respekt i skolan : Elevers och idrottslärares syn på respekt och samarbete i grundskolans lägre åldrar

Syfte och frågeställningarSyftet med detta forskningsarbete är att skapa en djupare förståelse för hur elever och lärare resonerar kring Respekt och samarbete.Forskningsfrågor:Hur resonerar idrottslärare kring samarbete och Respekt?Hur resonerar elever kring samarbete och Respekt?Till detta följde en fördjupning av fenomenet Respekt.MetodVid datainsamlingen användes tema-intervjuer av halvstrukturerad kraktär då en intervjuguide användes vid samtliga samtal. Då erhölls svar från 6 st informanter, två lärare och fyra elever, samtliga informanter var antingen lärare för- eller elever i grundskolans yngre åldrar.ResultatResultatet visade att lärarnas resonemang om Respekt handlade om att kunna lyssna på eleverna, att man visar varandra lika värde. En av lärarna uppfattade Respekt sammanlänkat med beundran som något positivt och Respekt sammanlänkat till rädsla som något negativt. Den andre läraren menade att Respekt inte är någon obehaglig känsla men att Respekt som beundran var missbruk av Respekt.

Familjebehandling ur barns perspektiv

Syfte och frågeställningarSyftet med detta forskningsarbete är att skapa en djupare förståelse för hur elever och lärare resonerar kring Respekt och samarbete.Forskningsfrågor:Hur resonerar idrottslärare kring samarbete och Respekt?Hur resonerar elever kring samarbete och Respekt?Till detta följde en fördjupning av fenomenet Respekt.MetodVid datainsamlingen användes tema-intervjuer av halvstrukturerad kraktär då en intervjuguide användes vid samtliga samtal. Då erhölls svar från 6 st informanter, två lärare och fyra elever, samtliga informanter var antingen lärare för- eller elever i grundskolans yngre åldrar.ResultatResultatet visade att lärarnas resonemang om Respekt handlade om att kunna lyssna på eleverna, att man visar varandra lika värde. En av lärarna uppfattade Respekt sammanlänkat med beundran som något positivt och Respekt sammanlänkat till rädsla som något negativt. Den andre läraren menade att Respekt inte är någon obehaglig känsla men att Respekt som beundran var missbruk av Respekt.

Medias bild av den svenska skolan ? pedagogers reflektioner

Arbetet beskriver den mediebild som finns av den svenska skolan. Det presenterar även teorier som visar att media vinklar sina rapporteringar. Begreppet Respekt definieras i syftet att få en klarare bild av vad det innebär. Dion Sommers och Jesper Juul & Helle Jensens teorier användas för att analysera vårt empiriska material. Deras teorier säger bl.a.

Tyst i klassen, med hjälp av massage: en studie i hur man kan förändra ljudnivån i klassrummet och öka barnens respekt till varandras integritet

Syftet med vårat arbete har varit att undersöka hur massage kan bidra till att förändra ljudnivån i klassrummet och öka barnens Respekt till varandras integritet. För höga ljudnivåer nämns allt oftare i samband med förskola och skola. Massage nämns också ofta och har idag på många skolor blivit en del av verksamheten. Våra massagestunder byggde på att barnen skulle massera varandra med kläderna på. Som metod använde vi en decibelmätare för att konkret fastställa den exakta ljudnivån.

Djuretik i förskolan : Vilken vägledning ger läroplanen och hur arbetar förskollärare?

I syfte att undersöka om, och i så fall hur, förskollärare arbetar med djuretik som en värderingsfråga undersöks (1) förskollärares tolkning av läroplanens skrivning om ?Respekt för allt levande?, (2) hur förskollärare arbetar med värderingsfrågan djuretik och (3) vilken hänsyn de tar till läroplanens krav på saklighet och allsidighet i detta arbete. Empirin bygger på kvalitativa intervjuer med sex förskollärare varav 3 är vegetarianer. Analysen baseras på poststrukturalistisk teori och teori om den dolda läroplanen. Informanterna anger att de arbetar med djuretik i ringa omfattning men visar också att förskollärarna förmedlar omedvetna budskap om djuretik.

Läraren som trovärdig ledare - Om hur elever får respekt för lärare i gymnasieskolan

Sandell Malin (2009). Läraren som trovärdig ledare - Om hur elever får Respekt för lärare i gymnasieskolan. (The teacher as a credible leader - How students get respect for their teachers.) Skolutveckling och ledarskap, SÄL III:3, lärarutbildningen, Malmö högskola. Syftet med arbetet är att genom intervjuer och observationer beskriva elevers uppfattning av den goda läraren. Uppsatsen ska försöka svara på vad det är som karakteriserar en lärare som eleverna har repsekt för och som de finner trovärdig. Hur upplever eleverna att en bra lärare är och vad kan vi lärare lära av eleverna för att bli bättre lärare? Arbetet tar upp forskning om lärarens ledarskap.

En studie i kreativa processer utifrån ett begrepp

Jag vill med mitt examensarbete skapa Respekt för det avvikande.Jag har utvecklat en process med intellektuell utgångspunkt i en begreppsvärld långt från möbler, i detta fall Darwins utvecklingslära om arternas uppkomst. Det har varit viktigt för mig att anta ett konstnärligt förhållningssätt, att ge mig in i någonting utan att veta vart det ska leda och att skapa bästa möjliga förutsättningar för en kreativ process. Jag har genom naturstudier, skisser, och fria associationer sökt mig fram till  mina möbelförslag.Som kommunikationsmedel har jag använt mig av skissmaterial. Min ambition har varit att ta med andra parter som hantverkare med olika kompetenser och kunskaper in i framtagningsprocessen.Ambitionen är att skapa en mer sympatisk värld genom att förtydliga och skapa Respekt för det annorlunda och avvikande. Låta objekten ta form och ett möjligen eget liv.

Patienter med bröstcancer och deras uppfattning av vårdpersonalens bemötande

Bröstcancer är ett av de största hälsoproblemen för kvinnor i Sverige. Syftet med studien var att belysa patienters uppfattning av vårdpersonalens bemötande i samband med vård av patienter med bröstcancer. Studien baseras på en litteraturstudie och utgår från en kvalitativ analys. Författarna använde sig av omvårdnadsteoretiken Joyse Trabelbee som belyser en mellanmänsklig relation mellan patient och sjuksköterska. I resultatet framkom de sex kategorier: Respekt, ignorerande känslor, information, tidsbrist, kontinuitet och väntetid.

Hur arbetar skolan med värdegrunden?

Syftet med uppsatsen var att undersöka begreppet värdegrund samt ta reda på hur en skola arbetar med värdegrunden. För att besvara mina frågeställningar användes intervjuer och observationer. Jag intervjuade åtta personer som samtliga arbetade på samma skola. För att undersöka elevernas beteenden, observerade jag eleverna under deras raster, i matsalen och under deras lektioner. Det visade sig att begreppet värdegrund bestod av en del definitioner.

Bemötande med respekt - vad kan det innebära?

I vården är en bibehållen Respekt för människan en viktig del. Sjuksköterskan spelar här en central roll i relationen till patienterna genom sin omvårdnad. Syftet var att belysa och undersöka vad ett Respektfullt bemötande kan innebära för patienter med psykisk ohälsa och för sjuksköterskor samt vad sjuksköterskor bör tänka på i omvårdnaden av patienter med psykisk ohälsa. Metod, en litteratur studie av elva kritiskt granskade artiklar som uppfyller krav för vetenskaplighet enligt Polit m fl (2001). Resultatet redovisas utifrån ett huvudtema ? ömsesidigt förtroende - som innefattade åtta undertema som behandlade vad ett bemötande med Respekt kunde innebära för patienter med psykisk ohälsa och sjuksköterskan ?vänlighet, tid, empati, delaktighet, information, sedd och hörd, förstådd och temat unik.

Patienter med bröstcancer och deras uppfattning av vårdpersonalens bemötande

Bröstcancer är ett av de största hälsoproblemen för kvinnor i Sverige. Syftet med studien var att belysa patienters uppfattning av vårdpersonalens bemötande i samband med vård av patienter med bröstcancer. Studien baseras på en litteraturstudie och utgår från en kvalitativ analys. Författarna använde sig av omvårdnadsteoretiken Joyse Trabelbee som belyser en mellanmänsklig relation mellan patient och sjuksköterska. I resultatet framkom de sex kategorier: Respekt, ignorerande känslor, information, tidsbrist, kontinuitet och väntetid.

Mötet mellan hemlösa personer och vårdpersonal

?Bakgrund: Att leva som hemlös kan innebära hälsoproblem. Forskning visar att hemlösa på grund av dåligt bemötande inte söker sig till vården. Mötet med hemlösa personer ska bygga på Respekt och omtanke. Vårdpersonal behöver därför vara medvetna om och reflektera över beroendet av varandra i mötet.

1 Nästa sida ->