Sök:

Sökresultat:

75 Uppsatser om Port-a-cath - Sida 2 av 5

Etableringskriterier : för lagerhållande verksamhet

The purpose of this thesis is to identify the most important establishment criteria for companies whointend to do a new establishment. There are differences between regions regarding attraction on startup.Some regions have few new businesses while others continuously expanded its activities in variousfields. The biggest focus on the thesis is the Gävle- Borlänge region where MellansvenskaHandelskammaren is active.Mellansvenska Handelskammaren saw a need for the assignment after the magazine ?IntelligentLogistik? ranked the Gävle region at 15:th place and Falun/Borlänge at 20:th place in the list over thetop 25 best logistics locations in Sweden. This made them wonder what could be made to develop intoa better area with more amenities and a better place in the ranking of the magazine.

Matematisk modellering av industriell luftridå : En jämförelse av effektivitet och elprisets påverkan av driftskostnader

Det svenska elpriset har de senaste åren stigit kraftigt och förutspås öka ytterliggare under kommande år. Huvudorsaken är avregleringen av den europeiska elmarknaden som påbörjats. Detta har medfört att svenska företag börjat intressera sig för att minska sin elanvändning och på så sätt bevara sin konkurrenskraft gentemot företag på kontinenten. Ett vanligt sätt för att spara energi är att installera en luftridå vid en dörr eller port mot angränsande lokal eller omgivning med annan temperatur. Genom att rikta plana luft¬strömmar med hög hastighet vid porten reduceras möjligheten för de olika luftvolymerna att blandas.

Vätedriven förbränningsmotor : Klarläggande av framtida hållbarhet

Today when new and harder demands on CO2 emissions are developed, vehicle manufacturers must work to develop new engine solutions to new kinds of fuels to replace fossil fuels. A fuel that could be applied is hydrogen. When hydrogen is combusted only water vapor occurs. Hydrogen is known to be explosive and flammable. These properties are both good and bad for combustion.

Viking Future Centre : Vision om en identitetsbyggnad i Göteborg

This thesis project is a vision of an identity building in Gothenburg, situated on the pier called Bananpiren. The purpose of the project is to create interest and stimulate discussions around the place and the building.In order to gain inspiration of what such a place can contain and express, a number of similar projects have been analysed, for example the Sydney Opera and the Yokohama International Port Terminal.A number of suggestions was then created and analysed, all of which are presented in chronological order in order to show the rejections and the developed designs that resulted in the final formation to proceed with.The result was finalised in a number of presentation images of the project that can be used by Cullbergs Arkitektkontor AB when presenting the project..

Hur gott är gratis? : En studie om gratisekonomi

The purpose of this thesis is to identify the most important establishment criteria for companies whointend to do a new establishment. There are differences between regions regarding attraction on startup.Some regions have few new businesses while others continuously expanded its activities in variousfields. The biggest focus on the thesis is the Gävle- Borlänge region where MellansvenskaHandelskammaren is active.Mellansvenska Handelskammaren saw a need for the assignment after the magazine ?IntelligentLogistik? ranked the Gävle region at 15:th place and Falun/Borlänge at 20:th place in the list over thetop 25 best logistics locations in Sweden. This made them wonder what could be made to develop intoa better area with more amenities and a better place in the ranking of the magazine.

Kostnadskalkylering i hamnprojekteringens olika skeden - Avvikelser mellan konsultens kostnadsberäkning och entreprenörens anbud

Denna rapport är en litteraturstudie i geometri, topologi och fysik, skri- ven med avsikten att förbereda för studier i allmän relativitetsteori. Den har karaktären av en lärobok och dess målgrupp är personer med kunskaper likvärdiga med en kandidatexamen i teknisk fysik, teknisk matematik eller liknande. Rapportens fokus ligger på matematiska metoder för allmän relativitetsteori och förkunskaper nödvändiga för att förstå detta. Texten avslutas med några inledande exempel på allmän relativitet som demonstrerar några av begreppen som avhandlas i rapporten. Rapporten behandlar sitt ämne på en inledande nivå och dess främsta syfte är att ge en överblick och en motivation för fortsatta studier..

Portning och utökning av processor för ASIC och FPGA

In this master thesis, the possibilities of customizing a low-cost microprocessor with the purpose of replacing an existing microprocessor solution are investigated. A brief survey of suitable processors is carried out wherein a replacement is chosen. The replacement processor is then analyzed and extended with accelerators in order to match set requirements.The result is a port of the processor Lattice Mico32 for the FPGA curcuit Xilinx Virtex-5 which replaces an earlier solution using Xilinx MicroBlaze. To reach the set requirements, accelerators for floating point arithmetics and FIR filtering have been developed. The toolchain for the processor has been modified to support the addition of accelerated floating point arithmetics.A final evaluation of the presented solution shows that it fulfills the set requirements and constitutes a functional replacement for the previous solution..

BSR Prestandaverktyg / BSR Performance tool : Prestandamätning via diagnosuttag över CAN / Performance measure via diagnostic socket over CAN

 This abstract describes the bachelor degree thesis in computer technology at Växjö University. The company BSR in Växjö has requested an application that can measure a cars performance, with attributes like acceleration times and engine power estimation. The communication between car and computer is via the USB port on the computer and the OBD-II socket on the car with the network protocol CAN, controller area network. Cars from VAG have been the primary focus group and the application has been tested on a Volkswagen Passat CC from 2009. The system is developed in the programming language C# in the environment Visual Studio with the framework .NET.

Miljökompensation vid exploatering av Natura 2000 : en jämförande studie av Sverige, Tyskland och Nederländerna

The purpose of the thesis is to describe how environmental compensation is carried through when it comes to exploitation of Natura 2000. The thesis also relates to the three theories of planning synoptic, advocacy and transactive. Three cases of environmental compensation have been studied from three different countries where an exploitation of the Natura 2000 is done. Sweden, Germany and the Netherlands have all been working with environmental impact assessments as a demand to be able to carry through their projects. The projects concern the development of a railway track, an industry and a port which all have been approved by the EU-commission to carry on because of socioeconomic reasons.

Landgrabbing i Burma

Bygget av en industrizon utanför Dawei i sydöstra Burma riskerar att fördrivatiotusentals människor från deras hem. Det här reportaget skildrar situationen för de fiskare och småbrukare som bor i vägen för Dawei Deep Sea Port and Industrial Estate Development Project, som projektet heter. Det är en berättelse om människor som fått sin mark konfiskerad och sina odlingar skövlade, utan kompensation och utan möjligheter att hävda sin rätt. Deras öden ärtypexempel på hur lättvindigt den enskilda människans rättigheter kränks till förmån för starka stats- och affärsintressen.När Burma nu öppnar sig mot omvärlden och västvärlden släppt på sina sanktioner mot landet flockas utländska investerare och företag kring dess relativt outnyttjade marknader. Detta leder till en kraftigt ökad efterfrågan på mark.

En jämförelse av SIRE - inspektioner och hamnstatskontroller

Vi har valt att undersöka om oljebolagens krav är högre än hamnstatens eftersom vi under vår tid till sjöss har kommit i kontakt med ämnet ett flertal gånger. Ombord i fartygen pratas det mycket om inspektioner och de anses många gånger vara onödigt petiga.Resultatet i vår studie har visat att inspektionerna medför en ökning av säkerheten och medvetenheten av risker som kan föreligga. Vi redogör även för om det finns en möjlighet att slå samman inspektionerna för att reducera påfrestningen hos besättningen.För att få en inblick i organisationernas arbete har vi valt att göra en kvalitativ studie, grundad på strukturerade intervjufrågor som har ställts till oljebolag, ombordbefäl och inspektörer från Transportstyrelsen.Vid framställningen av resultatet transkriberade vi intervjuerna och delade sedan upp materialet i kategorier för att läsaren på ett enkelt sätt skall kunna följa studien från början till slut..

Klimatförändringarnas inverkan på dimensionerande grundvattennivå

Helsingborg has the intention to build a train tunnel south of Knutpunkten. This report investigates the hydro geological aspects of the project. Questions at issue that will be answered: 1. Which parameters affect the groundwater level? 2. How will these parameters change within 100 years considering climate changes and what will be the consequences on the groundwater level. According to SMHI climate analysis the climate can change causing increasing precipitation, temperature, and a rising sea level.

SILO 72 : Ombyggnad av Lantmännens silo i Östra Hamnen, Västerås

This project includes a small study of Västerås city's housing needs, and a proposal on theuse of the property 1:207, Lantmännens silo in the Eastern Harbour, Västerås.The project intends to produce a basic study of the useful systems for this rebuilding projectwith regards to sustainable development and energy saving light buildings.The end result, which consists of a detailed visualization of the proposal, intends to becomean iconic natural focus for the Eastern port of Västerås and an example of the use andadaptation of existing structures.The property must also link the eastern parts of Västerås with the center through anextension of Mälarleden.The work has been performed through literature studies, site visits, contacts with the City ofVästerås and by calculations.The proposal consists of architectural proposals drawings and visualizations.Furthermore, a suggestion is given of how the property can be used and fitted into theoverall plan for urban density development currently underway in the city of Västerås.Computer programs used have been Microsoft Office Excel, AutoCAD and ArchiCAD..

Transferfunktionsmodeller modellering och prognoser av Sjötransportindex

We have by Statistics Sweden (SCB) been given the task of using different dynamic regression models in order to forecast service price index for sea transport. The aim is to see whether these models provide better forecasts than those previously used. This essay aim to identify, estimate and evaluate the selected prediction models. Through our data material we were given access to 28 sightings of sea transport index during the period of 2004 q1 to 2010 q4. We have chosen to evaluate three different transfer function models, one ARIMA model and one naive forecasting model. The input variables we decided to test in our transfer function models were the price of petroleum products, the port activity in Swedish ports and the lending rate of Swedish Central bank. The results of our study suggest that transfer function models generally provide better models than the ARIMA model and the naive forecast model.

"Trygghet är en port till lärandet" Förskollärares syn på hur trygghet gynnar barns lärande

Syftet med studien är att undersöka sambandet mellan trygghet och lärande utifrån förs-kollärares perspektiv. En kvalitativ metod användes i genomförandet av studien. För att få en fördjupad förståelse intervjuades åtta förskollärare om deras tankar kring trygghet och lärande. Resultatet av detta examensarbete kan sammanfattas vid att förskollärarna arbetade dagligen och kontinuerligt med trygghet samt ett hållbart arbetssätt med medve-tenhet kring trygghet i en stimulerande miljö. Förskollärarna ansåg att barn känner trygg-het när de kan vara sig själva i förskolan, att de vågar anförtro sig till pedagoger samt visa känslor och tycka att det är roligt att komma till förskolan.

<- Föregående sida 2 Nästa sida ->