Sök:

Sökresultat:

19 Uppsatser om Paulus - Sida 1 av 2

Paulus lagsyn i Rom 3:21-31

Denna uppsats behandlar Paulus syn pa? lagen vilket a?r ett mycket omdebatterat omra?de inom Paulusforskningen. Fra?gan om Paulus lagsyn a?r sa? central fo?r den o?vergripande Paulustolkingen att alla som vill fo?rsta? Paulus och hans texter ma?ste bilda sig en uppfattning om detta. Det har skrivits ma?nga hyllmeter och diskussionen verkar la?ngt ifra?n avslutad.

Kristologiska och soteriologiska aspekter av det nya perspektivet på Paulus i Gal 2:15-21 och 3:10 : en exegetisk diskussion

Uppsatsen är en komparativ studie, där James D. G. Dunns och Thomas R. Schreiners tolkningar av vad som enligt Paulus gör att en människa räknas som rättfärdig samt varför Kristus dog utifrån Gal 2:15-21, 3:10 jämförs och värderas. Viktiga begrepp för tolkningen av dessa verser är rättfärdighet, ?????????? och laggärnigar, ????? ?????.


Paulus tempelmetafor i Första Korinthierbrevet : Var templet i metaforen ett judiskt eller grekisk-romerskt tempel?

This study looks at the uses of the temple metaphor in 1 Cor 3:16-17 and 6:19 inlight of the so-called New Perspective on Paul. The aim of the study is to determine if one's interpretation may be dependent on whether the background material for the temple is taken from the Jewish or Greek-Roman world. The study looks at how the terms temple and holiness were generally understood in those contexts, and if the textual context related to the temple metaphor is dependent on a Jewish or Greek-Roman temple. The results of the study shows that while the terms temple and holiness were more or less equivalent in both contexts, a rhetorical analyze of the textual context of the temple metaphor in 3:16-17 is dependent on Greek-Roman temples, such as those in Corinth..

Messiasaspekter i Barcelonadisputationen år 1263

Syftet med uppsatsen är att titta närmare på skillnaderna mellan den judiska och den kristna bilden av och resonemangen avseende Messias, så som de kom till uttryck i medeltidens mest berömda disputation i Barcelona år 1263.Det är intressant att försöka förstå hur en medeltida judisk lärd såg på Messias och hur en dominikan försökte få honom på andra tankar om Messias. Dessutom har ämnet större aktualitet idag än tidigare, eftersom antalet och storleken av de messianska judiska församlingarna i världen, de flesta naturligtvis i Israel, växer. I de messianska församlingarna behöver det judiska och det kristna inte längre vara åtskiljande utan förenande faktorer.  Disputationen i Barcelona var en sista uppflammande påminnelse om den tid som varit, den sista gången som den rika judiska kulturens representant fick någorlunda fritt framträda och uttrycka sig. Enligt Maccoby var Barcelonadisputationen den mest högklassiga, relevanta och bäst återgivna av alla disputationer.

Sexualitetens olika former och användningsområden i ett antikt : perspektiv med fokus på grekisk-romersk homoerotik

I och med debatten om huruvida äktenskap för homosexuella ska bli en verklighet i dagens samhälle har frågan om sexuell läggning kommit att bli central. Ofta handlar det om människor med en religiös grunduppfattning som debatterar om rätt och fel, naturlig och onaturlig sexualitet. Ofta används nytestamentliga citat hämtade speciellt från aposteln Paulus, men frågan är om hans syn på sexualiteten är densamma som vår? När vi närmar oss dessa texter måste vi vara medvetna om den tidens syn på sexualiteten. Detta för att vi inte ska applicera vår förförståelse av sexualitet på en text som skrivits i en annan tid.

Är lyckan livets mening? : En hermeneutisk analys av Johannes Paulus II och Dalai Lamas syn på vad som konstituerar det goda livet

Swedish students' knowledge of both mathematics and reading comprehension has deteriorated in recent years. Scientists are discussing whether there is a connection between these areas and that the pupils deteriorating math skills may have something to do with their increasingly lower results in terms of reading comprehension. To investigate this possible connection, I conducted a survey among students in ninth grade and have come to the conclusion that the scientists are right: this connection absolutely exist. Students who received a high score on tasks designed to test students' mathematical problem-solving skills, also received high results on the reading comprehension test. And students who received a poor performance on the problem-solving tasks, were also low performers in the reading comprehension test.

???????????? ???? ??som?leder oss i triumf??   En exegetisk studie gällande vad Paulus avser för betydelse och funktion med sin metafor i 2 Korintierbrevet 2:14a.

AbstractIn this essay I examine the exegetical problems concerning the interpretation of the metaphor ???????????????? in 2 Corinthians 2:14.The regular idea of the metaphor is that the apostle Paul is using the picture of a Roman triumph to describe the apostle?s and his co-worker?s service for God. This includes that God is leading them into many sufferings finished off with a martyr death as the triumph was very painful for its prisoners and mostly ended with an execution. But since A.D 300 such an interpretation has been questioned. Scholars react primarily to the cruelty of it and ask if that really was Paul?s meaning.

Kvinnan tige i församlingen : Ett studium av hur feministisk exegetik förändrat forskningen krin 1 Kor 14:33b-40

This paper aims to explore the possibility of reading the Temple cleansing stories of John and Mark through Bruce J Malina?s honor/shame model, as E. Randolph Richards do. The analysis searches in John?s and Mark?s Temple cleansings for the presence of the notions of honor and shame, as Malina uses those concepts in his model.

Kristendomens syn på kvinnans hår : en litteraturstudie utifrån Första Korintierbrevet 11:3-16

I denna litteraturstudie har jag tittat på hur den kristna kyrkans syn på kvinnans hår har utvecklats från Paulus dagar in i modern tid. Anledningen till mitt intresse för detta ämne var min förvåning då jag upptäckte att Nya Testamentet innehåller regler som säger att kvinnan ska bära huvudbonad. Jag trodde inte att täckandet av kvinnans hår hörde hemma inom den kristna kyrkan.Syftet med uppsatsen är belysa att Första Korintierbrevet varit grundläggande för den kristna kyrkans syn på kvinnans hår och att detta har kommit att påverka kvinnans ställning och rörelsefrihet i samhället, ända in på 1900-talet. Jag fann att även den kristna kyrkan utfärdade skriftliga förkunnelser som hade med kvinnans hår att göra under det första årtusendet. Därefter har tolkningar gjorda av denna text varit grundläggande då seder skapats som sagt att kvinnan ska täcka sitt huvud och hår då hon lämnade hemmet.

Vår fader Abraham : En studie av Abrahams funktion i Romarbrevet 4 i ljuset av The New Perspective on Paul.

The background to this thesis is the debate of the last decades within exegetics, concerning the so called "New Perspective on Paul". Starting from this discussion, the thesis is aming to investigateand discuss the function of Abraham in Paul's argument in Romans 4. This is achieved by, to start with, a thoroughly examination and analysis of different translations of Romans 4:1. Secondly, by trying how the translation suggested by Richard B. Hays can be motivated using a narrative perspective of interpretation emphazising the context of covenant history of the text, and thirdly, by examin and discuss other interpretations of the text and compare their ability to bring intelligibility to the text.

Fakta eller förvirring : en granskning av ett par omdiskuterade avsnitt i 1 Korintierbrevet och kommentarer till dessa

I 1 Korintierbrevet finns två ofta diskuterade avsnitt som med speciellt fokus på kvinnorna talar om ordningen vid kristna sammankomster: 11:2-16 och 14:34-36. Denna uppsats gör en analys av dessa texter och deras behandling i den vetenskapliga litteraturen. Hur ska man förhålla sig till att kompetenta forskare kommer till rakt motsatta slutsatser? Är det fel i argumentationen, i premisserna, eller saknar vi helt enkelt tillräcklig kunskap? Går det att skilja på vad som är omstritt av exegetiska respektive teologiska skäl?Slutsatsen är att bland tre typer av argumentation som förekommer i litteraturen, som jag kallar den värderande, den datainsamlande respektive den konstruktiva, har forskningen en olycklig slagsida mot den första typen. Alltför mycket har skrivits utan att tillföra något av varken fakta eller ideer - man refererar bara till tidigare forskning och väger olika uppfattningar mot varandra.

Mystik och metod. Albert Schweitzers tolkning av Paulus teologi i ljuset av den "mystika vändningen"

This essay is an attempt to study some post-modern theological positions with regard to their growing interest in the use of mystical theology and mysticism in theological research in the academic post-modern world, and to see if the 19th century theologian Albert Schweitzer couldprove a resource for this understanding of mystical theology. This position is known in the essay as ?the mystical turn.?To present the background and understanding of this post-modern view of mystical theology the essay presents three theologians, namely: Andrew Louth, Mark A. McIntosh and Sarah Coakley.These three theologians argue for the use of a contemplative and transforming mysticism as a postmodern epistemology in relation to theological research, with growing concern of the status of theology in the secular and post-modern world. Having made clear the views of these three theologians the essay then presents Albert Schweitzer's view on the mysticism of Paul.

Lag i katolsk och luthersk teologi : Om lagbegreppet i Wolfhart Pannenberg, Dietrich Bonhoeffer, David P. Scaer och Johannes Paulus II encyklika Veritatis Splendor

Three main questions give the fundamental structure for this master thesis: 1) In what way is the notion of law being perceived in the following theologians respectively; David P. Scaer, Dietrich Bonhoeffer and Wolfhart Pannenberg? 2) In what way is the notion of law being perceived in the encyclical Veritatis Splendor? 3) Which similarities and divergences can be found in the respective expositions of the notion of law?For the purpose of comparison, I have employed four questions of analysis. These are: A) What is ?the law?? B) Is the law being effected, or is it working, in the world and if so - in what ways and for what purposes is it meant to serve? C) Does human beings have any capacities to understand and/or live in accordance to the law? D) Does the Gospel, perceived as the earthly life, actions, death and resurrection of Jesus Christ, effect any alteration with respect to the purpose, range, function or interpretation of the law?In order to better understand Roman-Catholic concepts of law, the treatise on law of Thomas Aquinas Summa Theologica is briefly presented.

Skapandet av innovativa team - en studie om sammansättning och mångfald

Nu för tiden jobbar allt fler företag med team. Det krävs att det finns en bra strategi, struktur och rätt personer för att teamet ska bli så innovativt som möjligt. Desto större och mer expanderade företagen är över världen krävs det även att människor från olika kulturer och länder samarbetar mot att föra företaget framåt. Något som kan skapa problem i och med olikheterna.Forskning från West et al. (2006) och Paulus et al.

1 Nästa sida ->