Sök:

Sökresultat:

297 Uppsatser om Matematisk förstćelse - Sida 1 av 20

SjÀlvuppfattning och matematiksvÄrigheter. Matematisk sjÀlvuppfattning hos sex barn i matematiksvÄrigheter

Arbetet handlar om hur sex barn i svÄrigheter med matematik uppfattar sig sjÀlva som matematiker, hur de finner att andra uppfattar dem som matematiker och vad det beror pÄ samt hur den matematiska sjÀlvuppfattningen Àr hos dessa elever. I studien har jag arbetat kvalitativt med en fenomenografisk ansats, dÀr datainsamlingen skett genom intervjuer, i en Är fem klass pÄ en skola i sydöstra delen av Sverige. Resultatet visar b. la. elevernas matematiska attityd, kÀnslor och tillfredstÀllelse.

Elever med matematisk förmÄga : Att som lÀrare kunna bemöta och stimulera dem

Syftet med denna undersökning var att ta reda pÄ hur verksamma lÀrare upptÀcker och stimulerar elever med en matematisk förmÄga. För att uppnÄ vÄrt syfte studerade vi litteratur och vi ansÄg att en kvalitativ forskningsmetod, i form av intervjuer, var den mest optimala för oss. Litteraturen har vi presenterat i vÄr teoretiska bakgrund och den behandlar författares syn pÄ elever med en matematisk förmÄga. Vilka kÀnnetecken som dessa elever har, varför det Àr viktigt att man stimulerar dem, samt lÀrarens roll i bemötandet med eleverna. Vi valde att intervju fem lÀrare som Àr verksamma i Är F-3, för att fÄ deras bild av elever med en matematisk förmÄga.

Matematisk begÄvning: Hur kan det mÀtas och vad karaktÀriserar matematiskt begÄvade elever? : En systematisk litteraturstudie för elever i lÀgre Äldrar

I den hÀr litteraturstudien har begreppet matematisk begÄvning granskats i syfte att reda ut hur matematisk begÄvning bland studenter kan mÀtas och Àven, vad som kÀnnetecknar matematiskt begÄvade elever i nutid. För att besvara dessa tvÄ frÄgor har tyngdpunkten lagts pÄ forskning under 2000-talet, dÀribland doktorsavhandlingar och vetenskapliga artiklar. Genom att göra en studie utifrÄn dessa kommer resultatet av denna studie klargöra hur matematisk begÄvning kan mÀtas och ge en inblick i vad som kÀnnetecknar matematiskt begÄvade elever, alla utifrÄn ett forskningsperspektiv. Mina studier enas om att matematiska egenskaper som de matematiskt begÄvade eleverna kan ha Àr olika frÄn elev till elev och kan vara vilka egenskaper som helst som underlÀttar matematikundervisningen för eleverna. De flesta studierna mÀter matematisk begÄvning med resultatbaserade medel vilket motsÀger deras egna slutsatser om att alla matematiskt begÄvade elever Àr sin egen karaktÀr och bÄde lÀr sig och utövar kunskap pÄ olika vis..

Matematisk problemlösning i grupp

Den hÀr studien belyser en del utav matematikundervisningen i skolan, vilken Àr matematisk problemlösning i grupp. Den utforskar lÀrares och elevers uppfattningar om vilka förutsÀttningar som krÀvs för att lÀrande i grupp skall ske. Vidare studeras vikten av gruppsammansÀttningen nÀr det arbetas med matematisk problemlösning i grupp utifrÄn ett processinriktat och/eller produktinriktat lÀrande. Genom observationer av elevgrupper samt intervjuer med eleverna och matematiklÀrarna har materialet sammanstÀllts och analyserats under tre olika teman: förutsÀttningar för lÀrandet i en matematisk problemlösningssituation, gruppsammansÀttningens betydelse för lÀrandet i en matematisk problemlösningssituation samt process kontra produkt. Dessa teman följer som en röd trÄd genom hela arbetet.Resultatet visar vikten av en bra gruppsammansÀttning gÀllande problemlösning i matematik.

Fritidshemmet som matematisk lÀrandemiljö : - möjligheter och hinder

Syftet med min studie har varit att undersöka om fritidshemmet kan utgöra en matematisk lÀrandemiljö. Jag har studerat vilka aktiviteter som kan eller skulle kunna bidra till att barn utvecklar grundlÀggande matematiska kunskaper. Dessutom har jag försökt identifiera hinder för fritidshemmet som matematisk lÀrandemiljö. För att undersöka detta har jag anvÀnt mig av deltagande observation som metod samt intervjuer. Datamaterialet har samlats in pÄ tvÄ fritidshem i tvÄ olika kommuner.

Matematisk problemlösning i Ärskurs 1-3 - ur ett lÀrarperspektiv.

Under drygt fyra Är pÄ Malmö högskola har vÄrt intresse för problemlösning vuxit och synen pÄ undervisning med matematisk problemlösning förÀndrats. Vi har lÀrt oss att man kan fÄ ut sÄ mycket mer av en undervisning med problemlösning om man bara gör det pÄ ett bra sÀtt. Men vad Àr ett bra sÀtt och hur fungerar det i grundskolan? Syftet med studien Àr att undersöka hur matematiklÀrares uppfattning om problemlösning kan pÄverka hur de bedriver sin undervisning samt hur undervisningen förhÄller sig till aktuell forskning. I arbetet presenterar vi forskning gÀllande problemlösning samt vÄr undersökning av hur lÀrare i Ärskurs 1-3 uppfattar matematisk problemlösning och hur det kan pÄverka lÀrarnas sÀtt att bedriva undervisningen i problemlösning.

Abstrakt matematiskt sprÄk och konkret matematisk modell i en inlÀrningssituation

Denna rapport undersöker huruvida barns förmÄga att överföra matematisk kunskap till en annan kontext kan underlÀttas med hjÀlp av en konkret matematisk modell (en modell som varken anvÀnder sig av siffror eller matematiska tecken) jÀmfört med det vanliga abstrakta matematiska sprÄket. De tvÄ olika betingelserna Àr implementerade i tvÄ olika datorspel. Studien behandlar Àven om nÄgot kön gynnas mer Àn det andra vid anvÀndandet av de tvÄ olika datorspelen. Resultatet av studien visar ingen statistisk signifikant skillnad till att elever lÀr sig att överföra kunskap bÀttre om de anvÀnt en konkret matematisk modell. En statistiskt signifikant skillnad mellan könen uppvisades dÀremot, dock gynnades killarna istÀllet för som hypotesen i studien var; att tjejerna skulle gynnas framför killar vid anvÀndning av de tvÄ olika datorspelen..

En undervisning som lyfter matematisk kommunikationsförmÄga : En kvalitativ studie om förutsÀttningar för elever att utveckla matematisk kommunikationsförmÄga i ett antal grund- och grundsÀrskoleklasser

Syftet med examensarbetet var att fÄ en fördjupad kunskap om hur undervisningen i matematik kan skapa förutsÀttningar för elever att utveckla matematisk kommunikationsförmÄga. Vidare studerades tvÄ skolformer utifrÄn vilka likheter och/eller skillnader i förutsÀttningar de olika matematikpraktikerna eventuellt kunde visa. Examensarbetet belyser ett antal faktorer pÄ pedagog-, elev-, grupp och miljönivÄ som pÄverkar hur elever utvecklar matematisk kommunikationsförmÄga. En kvalitativ ansats var utgÄngspunkten och kvalitativa intervjuer och observationer i informanternas arbetsmiljö gjordes. Sju pedagoger och en speciallÀrare har intervjuats och sju observationer har gjorts, tre observationer i grundskolan och fyra observationer i grundsÀrskolan.

Vad menar lÀroboksförfattarna att syftet med matematikbokens textuppgifter Àr?

Syftet med denna studie Àr att fÄ en förstÄelse för hur lÀroboksförfattare tÀnker om syftet till textuppgifternas varande i matematikboken, deras syn pÄ matematisk kunskap och hur elever lÀr sig matematik. Metoden vi anvÀnder i vÄr studie Àr kvalitativa intervjuer dÀr sju lÀromedelsförfattare deltar. Genom vÄra intervjuer fick vi fram en del syften med matematikbokens textuppgifter vilka vi ansÄg relevanta för eleverna. I vÄrt resultat kan vi se att majoriteten av författarna anser att huvudsyftet med textuppgifterna Àr att knyta an till verkligheten. En annan del som vÄr studie visar Àr att författarna anser att eleven bör ha en djupare matematisk förstÄelse, eftersom detta medför att eleven vet vad den gör och varför den utför matematiska utrÀkningar.

Att lÀsa matematik - det handlar om kontexten

Syfte: Syftet med studien Àr att undersöka och belysa relationen mellan lÀsförmÄga och förmÄgan att lösa uppgifter i matematisk problemlösning. Centrala frÄgor: Vilket samband finns mellan lÀsförstÄelse och elevernas möjlighet att lyckas i problemlösning med matematiskt kontextualiserade problem?PÄ vilket sÀtt kan förstÄelsen av ord- och begrepp i vardagen, som i en matematisk kontext fÄr en annan eller utvidgad betydelse, pÄverka elevernas problemlösningsförmÄga?Kan man se likheter och skillnader i resultat mellan matematiskt kontextualiserade problem och motsvarande problem i matematiskt kontextlösa uppgifter? Vilket samband finns mellan lÀsförstÄelse och elevernas möjligheter att lyckas med aritmetiska, kontextlösa uppgifter?Teori: Formulering av forskningsfrÄgor och analys av resultat utgÄr frÄn en socialkonstruktivistisk och sociokulturell förstÄelse. Studien bygger pÄ kvantitativ metod som analyserats med hjÀlp av statistiska grundteorier. Metod: Metoden i undersökningen Àr kvantitativ.

FörstÄelse av funktioner - faktorer som har bidragit till begreppsutvecklingen

Syftet med denna uppsats Àr att undersöka matematikstudenters uppfattningar kring begreppet funktion samt vilka faktorer som inverkat positivt pÄ deras förstÄelseutveckling. Tidigare forskning pÄ omrÄdet begreppsutveckling tar upp faktorerna, att skapa relationer, att utöka och anvÀnda sig av matematisk kunskap, att reflektera kring sina erfarenheter, att formulera vad man vet samt att göra matematisk kunskap till sin egen. I resultatet Äterfanns tre av dessa, nÀmligen att utöka och anvÀnda sig av matematisk kunskap, att reflektera kring sina erfarenheter samt att formulera vad man vet. Dessutom framkom en tydlig bild av den grafiska representationens vikt för studenternas förstÄelse av funktionssambandens mening..

En matematisk modell av slÀggkastets rotationsfas

Med vÄr uppsats visar vi hur det med hjÀlp av Lagranges metod gÄr att tafram en matematisk modell av rotationsfasen i ett slÀggkast. SlÀggkastarenoch slÀggan utgörs i uppsatsen av en sammansatt stelkroppsmodell. Vi tarfram kastarens rörelseekvationer vilka vi fÄr genom Lagranges ekvation. Iuppsatsen har vi hÀrlett Lagranges ekvation genom Newtons andra lag ochHamiltons princip. Resultatet av modellen presenteras i form av en plot iMatlab av slÀgghuvudets position under olika tider under rörelsen..

Hur finner vi elever med fallenhet i matematik? : En fallstudie, i Ă„r 8, om hur vi kan finna elever med matematisk fallenhet

Detta examensarbete behandlar en undersökning om hur vi kan finna elever med fallenhet i matematik. Syftet Àr att upptÀcka elever med matematisk fallenhet. För att se vad matematisk fallenhet Àr anvÀnde vi oss av de förmÄgor den ryske psykologen Krutetskii kom fram till i sin studie av barn och ungdomar. I bakgrunden presenteras olika syn pÄ begÄvning och Àven myter som existerar kring detta. Vidare lyfts det fram att begÄvade barn behöver stöd och hur deras situation kan vara i skolan.

Matematik Àr mycket mer Àn siffror och tal - FörskollÀrarna om matematisk begreppsbildning i förskolan

BakgrundUnder denna del av uppsatsen kommer vi att redogöra för studier som ligger till grund för vÄr undersökning och som Àr adekvat för vÄrt syfte. I vardagen finns det mÄnga bra tillfÀllen att ta till vara pÄ matematik som till exempel dukning, samling och genom leken med mera. För att barnen skall fÄ en bra matematisk kunskapsgrund Àr det viktigt att förskollÀrarna synliggör matematiken i förskolan pÄ ett roligt och lustfyllt sÀtt.SyfteSyftet med studien Àr att ta reda pÄ hur nÄgra förskollÀrare i förskolan uppfattar matematisk begreppsbildning. Studien kommer Àven att behandla hur de beskriver vilka metoder de anvÀnder sig av samt hur de sÀger att matematiken görs synlig för barnen.MetodVi har valt att anvÀnda oss av kvalitativ metod. Det verktyg som vi har anvÀnt oss av i studien Àr kvalitativ intervju, dÀr Ätta förskollÀrare pÄ tre olika förskolor har intervjuats.ResultatResultatet i vÄr studie visar att förskollÀrarna finner att förskolans vardagliga situationer som till exempel: matsituationen dÀr barnen rÀknar ut hur mÄnga köttbullar de kan ta, under samlingen nÀr barnen rÀknar antal deltagande barn, utevistelse dÀr förskollÀrare anvÀnder skogsmiljö för att lÀra ut matematisk termologi och pÄvisar skillnader inom lÀngd, storlek och vikt kan inspirera barnens utveckling av matematisk begrepps bildning.

"Åh! Ett hemligt tal!" : En kvalitativ studie av yngre elevers resonemang vid problemlösning i matematik

Syftet med detta examensarbete var att undersöka om det kan finnas ett samband mellan den sprÄkliga utformningen av en matematisk problemuppgift och elevers val av resonemang. TvÄ grupper av elever fick arbeta med varsin matematisk uppgift med likadant innehÄll men olika sprÄklig utformning. Om det fanns skillnader i elevernas val av resonemang mellan de bÄda uppgifterna sÄ kunde det indikera att det kan finnas ett samband mellan den sprÄkliga utformningen av en matematisk problemuppgift och elevernas val av resonemang. Jag valde att arbeta med tvÄ kvalitativa metoder som i min undersökning kompletterade varandra, observation och intervju. Resultatet av undersökningen visar pÄ ett mycket svagt samband mellan den sprÄkliga utformningen och elevernas val av resonemang.

1 NĂ€sta sida ->