Sök:

Sökresultat:

60 Uppsatser om Mary Shelley - Sida 1 av 4

Diskurs och dissonans : "den Samme" och "den Andre" i Mary Shelleys Frankenstein ; or, the Modern Prometheus

This essay ? Discourse and Dissonance ? deals with Mary Shelley?s gothic novel Frankenstein; or, the Modern Prometheus (1818). The focal point is the construction of ?Them and Us?, as defined by scholars such as Stuart Hall, viewed in terms of the following categories: race, gender and family, class, and sexuality. Rather than applying an outside perspective, e.g.

Människan och Naturen i Mary Shelleys Frankenstein or the Modern Prometheus

 Denna uppsats ämnar med hjälp av av teorier från ekokritik och posthumanism besvara frågorna hur Mary Shelley i sin roman skildrar relationen mellan natur och människa, samt hur man med utgångspunkt i Frankensteins monster (i uppsatsen refererad till som Skapelsen) kan diskutera begreppet människa. Med ekokritik menas här att studera det mänskliga jämfört med det ickemänskliga samt att också diskutera detta mänskliga, vilket är en av huvudpoängerna inom posthumanism.Den vetenskapssyn och natursyn som var gällande på Mary Shelleys tid var antropocentrisk, en världsåskådning som alltid utgår ifrån människan, och som oftast ger människan högre status än allt annat. I romanen skildras detta genom Kapten Waltons syn på sitt upptäcktsresande, och Victor Frankensteins önskan att besegra döden, eller naturen, genom att skapa en ny varelse, för vilket han får plikta med sitt liv, då han inte klarar det hårda klimatet vid Nordpolen. Det blir alltså naturen som dödar honom. I detta kan ses Mary Shelleys kritik mot ett oansvarigt utforskande av naturen och dess processer.Vid försök att diskutera konceptet människa kan upptäckas att en definition lätt motarbetas genom att inte alla människor passar in på denna definition, och att det också kan finnas andra varelser som helt eller delvis gör det.

Förändringar och Förvillelser : Skriftspråkets modernisering mellan år 1895 och 1938 i en roman av Hjalmar Söderberg

This essay ? Discourse and Dissonance ? deals with Mary Shelley?s gothic novel Frankenstein; or, the Modern Prometheus (1818). The focal point is the construction of ?Them and Us?, as defined by scholars such as Stuart Hall, viewed in terms of the following categories: race, gender and family, class, and sexuality. Rather than applying an outside perspective, e.g.

Djävulens nya kläder : Finns den personifierade djävulen idag?

Syftet med denna uppsats är att undersöka och jämföra Djävulens funktion i dagens mest lättillgängliga och populära mediagenrer. I studien redogörs hur bilden av Djävulen uppstått med nedslag i Gamla testamentet fram till upplysningen. Mot denna bakgrund tolkas och analyseras hur och om denna gestalt återfinns i dagens mediasamhälle, med inriktning på filmerna Terror på Elm Street och 2012, tv-serien Lost och romanen Frankenstein av Mary Shelley. Huvudresultatet visar på att en kamp mellan det goda och det onda troligtvis all­tid kommer att förekomma och medan djävulsgestalten i och med upplysningen tappar infly­tande i kristendomen återfinns denne i diverse film, böcker och serier..

Att bevara den materialistiska livsåskådningen vid översättningen av Mary Shelleys roman Frankenstein

I uppsatsen undersöks hur ett centralt tema i Mary Shelleys roman Frankenstein kommer till uttryck i Måns Winbergs svenska översättning. Ett särskilt stycke i originalromanen och ett antal exempel ur detta används som utgångspunkt för undersökningen av hur temat materialistisk livsåskådning överförs i översättninen..

L'Oréal VS. Mary Kay : En kvalitativ studie om marknadsföringsstrategier

Syfte: Syftet med denna uppsats är att kartlägga Mary Kays och L?Oréals marknadsföringsstrategier samt undersöka ifall de, av våra informanter, uppfattas i enlighet med företagens värderingar.Metod: Studien är genomförd med kvalitativ metod i form av fokusgruppsintervjuer vid tre tillfällen med unga kvinnor i åldrarna 21-25 år.Resultat: L?Oréals marknadsföring består av medievalsstrategierna Bombmatta och Kotlers fyra P. Den första visar på hur deras TV-reklam ofta visar en ny produkt meden ny känd person. Den andra strategin visar på hur L?ORÉAL har tänkt när det gälleratt marknadsföra sina produkter, genom att de har tänkt på produkt, plats, pris ochpåverkan.

Den katolska kyrkans föredöme : En ikonografisk analys av Maria Magdalena

The study aims to describe and analyze the image of Mary Magdalene as expressed in the French artwork from 1400 and 1600s that this study deals with. The study also examines the historical context in order to find explanations for why the images of Mary Magdalene have changed. In the study Erwin Panofsky?s iconographic method is used to analyze the artworks and finding their underlying meaning. Delimitations are made that only works of art made by French artists from the 1400 and 1600s are analyzed and delimitations are also made that Mary Magdalene will act on her own in the works of art.

C. G. Jung och Allhelgonakyrkan : intervjuer med två präster om deras relation till Jung

My intention with writing this essay is to find out how and in what way the priests in the Allhelgona Church in Stockholm use or are influenced by the ideas of C. G. Jung. This could be in their theology, their sermons or in their private counselling with members of the church.I have gathered a few interviews for this essay with the priests Olle Carlsson and Mary Philipsson which I have then analyzed and drawn conclusions from.Finally I make an assessment of the information and also see what problems may arise out of incorporating Jungian themes into a Christian atmosphere..

Renhet och smuts i personarkivet : Ett antropologiskt perspektiv på ordnandet och förtecknandet av personarkiv

Personal archives are a largely neglected subject in archival theory. Among the consequences of this is the absenceof any general established or formalized practices when it comes to arrangement and description. Thisstudy opposes the notion that an archival institution without formal systems of arrangement and description doesnot order and describe archives in accordance with a general conceptual framework of a correct order. Supportingitself on the anthropological theory of Mary Douglas on dirt and cleanliness, it studies the implicit notions oforder that can be found in the archival descriptions of the personal archives kept by the Swedish national archives.Several patterns where revealed by the study: among them the primacy of quantity stood out. The vaguesystem of categories based on Martin Grass description model appears only to be employed loyally where quantitiesof the particular categories are such that they constitute complete volumes, which seem to be the cardinaljustifier of categorical division within the archive.

Moderskap : Mary Kellys Post-Partum Document

Med rötter i 1970-talets kvinnorörelse, under parollen ?Det personliga är politiskt?, satte konstnären Mary Kelly moderskap, barnafödande och barnomsorg under lupp i samband med sitt verk Post-Partum Document, 1973-1979. För många kvinnliga konstutövare som gjorde sitt bästa för att, via konsten, frigöra sig från sociala roller och nedärvda beteendemönster, möttes hennes initiativ att ge en bild av denna för dem bromsande moderlighet, med förvåning.Mary Kelly delade konceptkonstens politiska patos för en distanserad reflektion över den kulturella diskursen men hon bytte den lingvistiska analysen mot psykoanalysen. Hennes råmaterial var den subjektiva erfarenheten: kroppen, dess rädslor och sexuella drivkrafter samt de institutionella och kulturella konventioner som tillfogades den. Hennes analysmetoder och omfattande teori banade väg för en mer akademisk, socialkonstruktivistisk feminism som gav ringar på vattnet efter att Post-Partum Document premiärvisades i London år 1976.

Inkarnationens hur Kristologi och eukaristi hos Kyrillos av Alexandria och Martin Luther

In this essay, I have examined and discussed the similarities and differences between christology in the thought of Cyril of Alexandria and Martin Luther, and further, to what extent Luther may have been influenced by Cyril in his doctrines of christology and Christ?s presence in the Eucharist. By reading texts written by Cyril as well as by Luther, I have tried to describe the position of each of the theologian?s. In the next step, I compared the thoughts of Cyril and Luther, and tried to show on both similarities and differences.

Myten om Palme : En texttolkning av dokumentären Palme och dess skildring av det sociala minnet efter Olof Palme som norm eller anomali

?The myth of Palme- a textual analysis of the documentary Palme and its description of the social memory of Olof Palme as a norm or anomaly? by Emma Svanström aims to analyze how the directors of the documentary Palme choose to present Olof Palme to the future generations. Also the goal is to find out if their version presents Palme as a person who followed the norms or was divergent.To this purpose the thesis use textual analysis combined with a quantitative method in search of which persons the directors give the right to form the myth of Palme and which keywords they use to do describe him. To view the film as a social memory in the transformation to a myth the thesis use Jan Assmans theory of social memory and to find out if the documentary describes Palme as following the norms or divergent it uses Mary Douglas theory of anomaly.The results show that it is mainly the narrator and Olof Palme that gets to form the myth of him but also his family, friends, fellow employees and other persons that met him or was affected by his actions. Palme is discribed as special, intelligent, interested in social politics and able to act as he saw fit even if it was against the norms.

Folkmordet i Rwanda, en ny form av identitetspolitik?

Konflikten i Rwanda behöver ses i ett historiskt perspektiv, genom att studera vad som ligger till grund för missnöjet mellan hutuer och tutsier ökar möjligheten till förståelse som ger kunskap. Ett flertal aktörer däribland militären har sin del i den eskalerande situationen samt utländska aktörer: som bistår med vapenleveranser och finansiering av militära aktiviteter samt soldatstyrkor. FN: s fredsbevarande styrka UNAMIR kommer för att övervaka det undertecknade fredsavtalet, dock bryts avtalet och konfliktsituationen förvärras. Uppsatsens ämne är att studera bakomliggande orsaker till konflikten i Rwanda. Syftet är utifrån Mary Kaldors (2000) forskning, att undersöka varför maktkampen mellan hutuer och tutsier eskalerade efter inbördeskriget 1990 som sedermera utlöste folkmordet 1994 samt undersöka FN: s möjligheter till att skapa fred.

Manlig lusta eller tabu? En undersökande uppföljning av sexköpslagen. Lag (1998:408).

January 1, 1999, a new sex purchase law was introduced in Sweden, Lag (1998: 408). The law implies that in a sex trade a crime is committed only by the consumer in the sex trade. The majority of consumers in prostitution are men and the suppliers are women. When prostitution is problematized it's usually from the woman's point of view and the perspective of the man is often overlooked. The new law has shed light on the consumer and made the male more visible in the public debate.

Sjuksköterskors upplevelser av etisk stress vid vård av patienter i livets slutskede.

Syfte: Att undersöka sjuksköterskors upplevelser av etisk stress vid vård i livets slutskede.Bakgrund: Beskrivning av sjuksköterskans formella yrkesansvar, de etiska koder som skallvägleda sjuksköterskan samt palliativ vård och vård i livets slutskede och vad det innebär. Vibeskriver även vad etiskt betingad stress innebär och utgår från Mary Corley?s föreslagna teoriom etisk stress och de moraliska koncept hon menar inverkar på upplevelsen av etiskt stress.Resultat: Utifrån de artiklar vi fördjupat oss i fann vi tre teman; kommunikation, inflytande och?meningslös? vård, inom vilka etiskt komplexa situationer i samband med vård i livets slutskedekunde leda till etiskt betingad stress. Bristfällig kommunikation mellan sjuksköterskor ochnärstående ledde till en känsla av osäkerhet och oro inför hur väl de närstående var informeradeom patientens tillstånd. Bristfällig kommunikation till läkare resulterade i att sjuksköterskankände sig oförmögen att informera de närstående om situationen och upplevde att honblockerade sina känslor.

1 Nästa sida ->