Sök:

Sökresultat:

97 Uppsatser om London - Sida 1 av 7

Den lokala påverkan av ett mega event : London 2012 med vision London 2040

The topic of this essay is the expected effects that can come during and after a mega event and how the local impact may affect the local community and the citizen. This essay concerns a forthcoming mega event, the Olympic Games that will be held in London 2012. The area that the Olympics will be held in is Stratford that is located about twenty minutes from the central of London by the underground. The Olympic Games is one of the largest mega events with its millions of visitors. The purpose of this essay is to study what is expected after the mega event has taken place in London.

Realistisk modellering för film

Det här examsarbetet handlar om hur det är att arbeta som modellerare på ett relativt stort VFX-företag i London. London har de flesta och de största filmeffektföretagen och postproduktionsföretagen i Europa. Här görs effekter för film, reklam och tv program. I den här rapporten beskriver jag hur det fungerar när man jobbar som 3D modellerare för filmer och vilka krav som ställs när modellerna förväntas vara fotorealistiska..

Att ta cykeln till arbetet : en studie av Stockholms satsning på cykelpendlare i jämförelse med Köpenhamn och London

The bicycle is an individual means of transport. Many people prefer to cycle over short distances and in congested areas rather than take travel by car or public transport. This is a study of the use of bicycle as an option for commuting to work. It is a comparison between three cities: Stockholm, Copenhagen and London. The comparison is focused on solutions that benefit commuter cyclist and performed by studying cycle policies and other related documents.

1800-talets London i spelet Crysis : Reflektioner kring verket ?London Crysis?

Rapporten är en reflekterande rapport över mitt och Petri Tuoris gemensamma verkLondon Crysis som vi gjorde som examensarbete på Högskolan i Skövde. Verket är gjorti spelet Crysis och är en fiktion av London på 1800-talet inspirerat av filmer som FromHell och Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street. Rapporten börjar med eninledning som förklarar var idén till verket kom ifrån, problemställning, syfte ochavgränsning. Rapporten fortsätter sedan med en beskrivning av verket, en mer detaljeradbeskrivning av idén, leveldesign, stämningen, exempelmodeller, hemsidan och trailern.Rapporten tar också upp enkätundersökningen som försökte ge ett svar på hur andrauppfattar stämningen i spelet och tankar kring det. Sista delen av rapporten är enslutdiskussion kring resultatet av enkätundersökningen och verket..

Förnyelsen av Stratford, En studie av stadsförnyelsen av Stratford, London i samband med Sommar OS 2012

Studien behandlar Stratford, London och syftar till att utifrån olika perspektiv analysera den pågående stadsförnyelsens betydelse för Stratford och dess invånare samt vilken del de Olympiska Spelen haft i stadsförnyelsen. För att undersöka detta fokuserar uppsatsen på att studera konsekvenserna av stadsförnyelsen för faktorer som bostads- och arbetsmöjligheter i området. Det undersöks utifrån frågeställningarna: hur har stadsförnyelsen i Stratford påverkat Stratford och dess invånare, med betoning på arbete och bostad samt på vilka sätt har OS haft betydelse för stadsförnyelsen i Stratford. Studien relaterar till teorier kring gentrifiering och globala städer. Uppsatsen har baserats på semistrukturerade intervjuer, litteraturstudier av dokument från bland annat London Borough of Newham och London Legacy development Corporation samt observation.

I say, good sir! Jag säger då det, min bäste herre! : Översättning av akt I-IV ur pjäsen London Assurance av Dion Boucicault samt översättningsvetenskaplig kommentar och undersökning av avsidesrepliker i svensk- och engelskspråkigt drama

This masters thesis consists of a translation of acts I-IV from Dion Boucicault?s play London Assurance, a theoretical comment on the translation and a comparative study of asides. It is divided into four parts: an introduction, presenting the work and my translation strategy, as well as a short stylistic analysis; source text and translation; a theoretical comment, mainly based on theories from the field of Translation Studies, but also theories on lingustics and literature; and a comparative study of the use of asides as a theatrical convention in English and Swedish drama.The main focus of my translation strategy is to keep or adapt features that give the audience a sense of the cultural context where the play takes place, as well as the time ? fashionable society in early Victorian England, while providing a text that is performable and speakable for the actors, and which preserves the humor present in the source text. .

Den Vite Mannens Totem : Övermänniskor och imperialism i verk av Jack London

Syftet med denna uppsats är att enligt nämnda frågeställning utvinna en systematisk klassificering av Londons karaktärer utifrån Nietzsches text. Detta innebär i en imperialistisk kontext, med utgångspunkt i den postkoloniala teori formulerad av Edward Said, en problematisering av dikotomin västerländsk och icke-västerländsk samt ett uppdagande av en etnisk-kulturell hierarki, där det västerländska, i form av den Londonska övermänniskan, gestaltas som högst och urinvånaren, det icke-västerländska, som lägst.Den kulturella representationen ska i denna studie undersökas i valda litterära texter av Jack London utifrån en nietzscheansk matris. Det är alltså inte en historisk granskning av hur imperialismen och kolonialismen i Nordamerika inverkat på dess urinvånare, även om denna studie undersöker en problematik som kan inplaceras i den historiska kontexten..

Övervakning ? elektronisk kontroll : en jämförelse av London och Stockholm 2002-2011

Syftet med denna uppsats var att främst undersöka vad för brottspreventiv effekt kameraövervakning har. Vid sidan om detta huvudsyfte skulle den personliga integriteten och de lagliga aspekterna också undersökas samt deras betydelse. Städerna London och Stockholm valdes som fokuspunkter. Kameraövervakningens tidsperiod begränsades till 2002-2011 och brottskategorierna till misshandel, rån och vandalism.Metoden med vilken arbetet genomfördes var teoretisk (litteraturbaserad). Empirin bestod därför förutom kriminalstatistik av böcker, rapporter och artiklar vilka analysen baserades på.London centrerades i arbetet eftersom att deras statistik bygger på kameraövervakning och Stockholm agerade som en kontrollmall för att verifiera eller falsifiera övervakningens brottspreventiva verkan då Stockholm inte hade någon kameraövervakningsstatistik.I resultatdelen framgick att de anmälda misshandelsbrotten i London hade minskat svagt och att de hade ökat i Stockholm.

EU:s kamp mot terrorismen : Ett hot mot dess egna värdegrunder?

The aim of this study is through a policy analysis to illuminate the decisions that the EU has taken to respond to the terrorist attacks in the US, Madrid and London and through this analysis try to explain the problem of each decision and find out if these decisions might risk the individual rights of the European Union?s citizens.In order to reach this purpose the following questions are to be answered: In what way has the EU?s decision-making process, regarding its fight on terrorism, been affected by the terrorist attacks in Madrid and London? What consequences may the EU?s decisions against terrorism have on the individual rights?The method that has been used is qualitative studies of literature and the main material is overarching policy documents from the EU.The conclusions are that the bombings in Madrid and London have increased the speed of the decision-making process and more areas have been included in the union?s fight against terrorism. If individual rights are at risk by the union?s decisions there are reasons to be concerned. But my conclusion is that the European Union has to have strong and effective instruments to answer to the threat of terrorism..

Irländska kvinnor vid the Old Bailey : Synen på irländska kvinnliga förbrytare i London 1674-1900

The Irish immigrants have been an important part of London throughout the centuries. Their presence can be found from the 17th century and onwards. Initially occupied as seasonal workers in agrarian fields the Irish later found alternative ways of supporting themselves as the Industrial Revolution transformed the whole of England. Despite their vital importance to the construction of what was to be known as "the modern Babylon" the Irish have been victims of both social prejudice and maltreatment. Some historians have imposed a comparison between the Irish in England and the African slaves in the United States.

Ekologisk och närproducerad mjölk : En fallstudie om Sju Gårdar i Uppland

Studien behandlar Stratford, London och syftar till att utifrån olika perspektiv analysera den pågående stadsförnyelsens betydelse för Stratford och dess invånare samt vilken del de Olympiska Spelen haft i stadsförnyelsen. För att undersöka detta fokuserar uppsatsen på att studera konsekvenserna av stadsförnyelsen för faktorer som bostads- och arbetsmöjligheter i området. Det undersöks utifrån frågeställningarna: hur har stadsförnyelsen i Stratford påverkat Stratford och dess invånare, med betoning på arbete och bostad samt på vilka sätt har OS haft betydelse för stadsförnyelsen i Stratford. Studien relaterar till teorier kring gentrifiering och globala städer. Uppsatsen har baserats på semistrukturerade intervjuer, litteraturstudier av dokument från bland annat London Borough of Newham och London Legacy development Corporation samt observation.

Cross-Border Listings and Price Discovery: Evidence from UK- and US-listed Swedish Stocks

Objective: The objective of this study is to examine the extent to which the London stock exchange and the US stock exchange Nasdaq respectively contributes to the price discovery of Swedish stocks listed on the Stockholm stock exchange, the London stock exchange and the US stock exchange Nasdaq.Method: The study is a replicate study of the studies by Grammig, Melvin and Schlag (2000) and Eun and Sabherwal (2003). The methodology is based on the methodology of the latter study. The data material consisting of quoted stock prices for three Swedish stocks on the three stock exchanges at five-minute intervals during a 49-day-period in 2003 has been run through different statistical tests in a five-step process.Conclusion: The evidence of this study shows that prices on SSE, LSE and NASD are cointegrated and mutually adjusting. The evidence suggests that in all three cases, price discovery takes place on the home stock exchange SSE. Moreover, LSE contributes more to price discovery than Nasdaq.

Thamesmead : brutalistisk vision och brutal verklighet

Thamesmead är ett förortsområde i London, söder om Themsen. Dess arkitektur har, sedan det byggdes i slutet av 60-talet, skildrats på film ett flertal gånger. Den karaktäristiska utformningen är ett exempel på 1960- och 70-talets brutalistiska arkitektur som väcker olika känslor hos brukare och arkitekter. I denna text beskrivs Thamesmeads utveckling från planering till nutid. Bakgrunden till de arkitekturideal som styrde områdets utformning behandlas samt delvis sociala förutsättningar.

Risk och osäkerhet på fastighetsmarknaden : London & Stockholm

Background and research problem: The former highly inflationary property market is currently undergoing a stagnation process. Investors have been used to annual growth figures in double digits,but now this is no longer considered to be a realistic outlook for future years. According to a report from PriceWaterhouseCoopers and Urban Land Institute, published by Avanza Wealth Management,the three most attractive markets for property investment in Europe are London, Paris and Stockholm. Because of this the authors have focused their investigation on two companies in the London andStockholm. The authors will additionally use an international bank, an estate agent and a consultancy firm for further information, with regards to the property market and risks associated with these typesof investment in particular.

Katastrofberedskaper : En studie om vad en katastrofberedskap är

AbstractThis thesis handles the subject about emergency preparedness. The cases that are chosen are Sweden and the tsunami catastrophe and Great Britain with the bombings in London. The purpose with this case study is to reveal what factors that are important for an adequate emergency preparedness plan by studying Sweden?s and Great Britain?s emergency preparedness plans and how they handled the two catastrophes. The questions for the report are as follows:1.

1 Nästa sida ->