Sök:

Sökresultat:

128 Uppsatser om Kalkylering - Sida 2 av 9

ABC-baserad kostnads kalkyl

En sammanfattning av uppsatsen på maximalt 8000 tecken..

Kalkylering i två mindre bokbinderier

Titel: Kalkylering i två mindre bokbinderierBakgrund: För att få en effektiv ekonomistyrning av ett företag krävs relevant information om de alternativ som finns och vad de har för konsekvenser. Men hur gör man för att få informationen när resurserna är begränsade?Syfte: Syftet med denna uppsats är: att beskriva hur produktKalkylering görs i två moderna bokbinderier  beskriva och analysera användningen av kalkylinformationenAvgränsningar: Vi avgränsar oss till att undersöka två företag med ca 20 anställda och en diversifierad produktion.Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ metod och upplysningar har huvudsakligen insamlats genom intervjuer och observationer.Slutsatser: De två företagen går olika tillväga vid upprättandet av sina förkalkyler men använder informationen på liknande sätt till planering, prissättning och uppföljning.Förslag till fortsatt forskning: Ett förslag till vidare forskning är att göra en liknande undersökning på de större företagen inom bokbinderibranschen för att titta på om större resurser läggs på Kalkyleringen med mer ändamålsenlig information att använda sig av som resultat..

Standardisering och kalkylering av maskinhallar

This thesis has been carried out onbehalf of Lindborg & Sons in Örsundsbroand is a concluding part of the Bachelorof Science program in ConstructionEngineering at Uppsala University. Theaim of the project is to make a plea fora database of good examples of themachine room types using Revit drawingprogram, and work out a correspondingworksheet .At the start of the process it becameapparent that there were somedifficulties in using Revit to creatingmachine room types of the variety whichthe company builds. For modelling ofoblique, curved and irregular lines, Ihad to use my AutoCAD Architecture andthen import them into Revit.The creation of calculus in Excel wastime consuming. On the other hand, it isa one-time work to create the template.The advantage of Excel is that there isno need for a re-calculation at the costof various types of machine hall. Allthat is needed is to replace the variousparameters.

Beslutsprocess vid val av modell för produktkalkylering : en fallstudie vid Gävle Energi

SyfteAtt genom en fallstudie vid Gävle Energi belysa viktiga diskussioner i beslutsprocessen vid val av produktKalkyleringsmodell. Att ge Gävle Energis affärsområde Kommunikation ett förslag på modell för produktKalkylering, inklusive ett implementeringsförslag.MetodVi har valt att genomföra en kvalitativ fallstudie som baseras på ett flertal intervjuer. Informationen som vi har samlat in under intervjuerna ligger till grund för avsnitten empiri, process och slutdiskussion. Vi har vidare studerat teorier för att få information till teorikapitlet samt till processen där empiri och teori förenas. I processen analyserar vi den information vi samlat in för att i slutet kunna redogöra vilka beslut som har varit avgörande vid valet av modell samt ge företaget ett förslag på lämplig modell.Resultat & slutsatsFöretaget efterfrågade en standardiserad enkel modell för produktKalkylering i en komplex verksamhet.

Omkostnadsfördelning : En fallstudie på Uddeholm Tooling AB

Grunden med Kalkylering är att skapa en logisk modell som avspeglar ett företags relevanta kostnadsmekanismer. På 1980-talet växte ABC-kalkylen fram pga. företagens nya sätt att arbeta på t.ex. genom användning av ny teknik, kundanpassning, kvalitetssatsning och produktdifferentiering. Hur omkostnaderna ska kalkyleras rättvist enligt ABC-metoden har varit en omdebatterad fråga ända sedan kalkylmetoden uppstod.Idén med uppsatsen uppkom i januari 2007 under en diskussion med det svenska stålföretaget Uddeholm Tooling AB där vi kom fram till att det vore intressant att undersöka fördelningen av företagets omkostnader.Syftet med uppsatsen är att undersöka om omkostnaderna kan fördelas på respektive produkt och se om Uddeholm Tooling AB:s tumregel är den mest lämpliga metoden för företaget.

Avfallstaxan - En studie om kalkylering och taxesättning i avfallsbranschen

Uppsatsens syfte är att beskriva och analysera kommuners kostnadskalkyler och taxekonstruktioner. Undersökningen är genomförd i form av en multipel fallstudie. Inledningsvis genomförde vi en förstudie som syftade till att kategorisera Skåne kommuners avfallshantering. Vi har också skapat en modell som vi använt både för att skapa en referensram och vid analys. För vår analys har vi utgått från de rättsprinciper som finns på området samt de riktlinjer som Renhållningsverksföreningen ger ut angående taxekonstruktion.

Analys av kalkylavvikelser på ordernivå

Vår moderna värld präglas av internationalisering och ständig förändring och företag står idag inför svåra utmaningar för att kunna överleva på marknaden. Vad företag behöver är en god lönsamhet. För att klara av detta behövs en väl fungerande styrning inom företaget. Ett formellt styrmedel såsom produktKalkylering hjälper företag att bedöma om en produkt är lönsam eller inte. Man kan utifrån för- och efterkalkyler få fram eventuella avvikelser som uppstått under ordergången vilket ger företag en bild av produktens lönsamhet.  De flesta företag använder sig idag av den traditionella påläggsKalkyleringen som baseras på att man använder sig av standardpriser och påläggssatser.

Effektiv materialtransport vid vägbyggande

Detta arbete har utförts för att visa på att även till synes små hinder och problem inom materialtransporter för vägprojekt kostar stora pengar. Alla data är hämtade från Projekt Rv90 Etapp 3 som Skanska Sverige utförde sommaren 2005 utanför Sollefteå. Arbetet försöker visa på hur det bör fungera inom byggbranschen gällande Kalkylering, täkt, transport och mottagning jämfört med hur verkligheten ser ut idag. Eftersom detta arbete kan göras hur stort som helst med noggrannare mätningar och utförligare intervjuer, har undertecknad varit tvungen att begränsa det till den externa materialförsörjning och fördjupning inom de områden som kan kostar mera pengar. Tio personer som dagligen jobbar med detta har intervjuats, för att få deras synpunkter och tankegångar kring detta.

Kalkylmetoder hos Frendins Snickeri AB ? Ett inredningsföretag inom träindustrin

Grunden till denna studie tog fart genom en undersökning som gjordes av TMF, Trä och Möbelindustriförbundet, i slutet av 80-talet om anbudsKalkylering hos medlemsföretagen. Samtidigt som Ask, C. och Ax, U. gjort en studie om hur Kalkyleringen ser ut inom verkstadsindustrin, slutet av 90-talet, växte studiens frågeställning fram om hur Kalkyleringen ser ut inom TMF idag. Med detta i bagaget återkopplade vi till den bok Jonas Gerdin skrivit om beslutsfattandeprocesser för Kalkylering, från denna hämtade vi den beslutsmodell som använts i studien.

Att trycka pengar: lönsamhet & kalkylering? Tre aktörers syn på en grafisk industri i förändring

De senaste fem decennierna har världens marknader förändrats drastiskt och utbudet har vuxit till attvara större än efterfrågan. Med en dylik förändring är det nödvändigt att profilera företagen ocherbjuda något unikt till kunderna. Låga priser är en vanlig taktik men pressar ner marginalerna sålångt att det endast är lönsamt vid höga volymer Vid denna typ av produktion är Kalkylering avyttersta vikt. En annan är att erbjuda ett närmare samarbete samt att åta sig ansvar för en kundsräkning. Dessa tjänster möjliggör en stor valfrihet i specialisering och har visat sig leda till förbättradlönsamhet.Den grafiska industrin har en historia av produktion som primärt målet med investeringar ihögvolymproduktion varefter tekniken har tillåtit.

"Elevflykten" : en undersökning av gymnasieelevernas val av studiekommun

Magisteruppsats inom logistik, Linnéuniversitetet Växjö, 4FE05E, VT 2011Författare: Tideman, Simon & Oscarsson, EmmaHandledare: Petra AnderssonExaminator: Helena ForslundTitel: Vad kostar duschen? En fallstudie om ABC-Kalkylering och processkartläggning hos Macro ABBakgrund: Macro använder sig av kalkyler som inte speglar rätt kostnads?fördelning till deras produkter. ABC-Kalkylering är en användbar kalkylmetod för att härleda kostnaderna genom en mer differentierad fördelning till produkterna. En vanlig metod att använda vid utformandet av en ABC-kalkyl är processkartläggning.Syfte: Syftet med uppsatsen är att utforma en ABC-kalkyl för tre utvalda produkter från Macro. Genom att utföra en processkartläggning över de valda produkterna identifiera aktiviteter och kostnadsdrivare med avsikt för att utforma en ABC-kalkyl.

IT-styrning med ABC-metoden

Utvecklat en modell för att med hjälp av ABC-metoden fördela kostnader för en IT-avdelning och pröva modellens tillämpbarhet på ett fallföretag. Då fallföretaget har en betydande IT-avdelning där problem med kostnadsfördelning påträffas, var de lämpat för att testa modellen på. Uppsatsen resulterar i två slutsatser. Fallföretaget bör tidsredovisa för att lättare kunna kostnadsfördela. Dessutom presenteras en modell som kan tillämpas i företag som återfinns i liknande situationer..

Tredimensionell fastighetsbildning ? ett alternativ för främjande av stadsmässighet?

Magisteruppsats inom logistik, Linnéuniversitetet Växjö, 4FE05E, VT 2011Författare: Tideman, Simon & Oscarsson, EmmaHandledare: Petra AnderssonExaminator: Helena ForslundTitel: Vad kostar duschen? En fallstudie om ABC-Kalkylering och processkartläggning hos Macro ABBakgrund: Macro använder sig av kalkyler som inte speglar rätt kostnads?fördelning till deras produkter. ABC-Kalkylering är en användbar kalkylmetod för att härleda kostnaderna genom en mer differentierad fördelning till produkterna. En vanlig metod att använda vid utformandet av en ABC-kalkyl är processkartläggning.Syfte: Syftet med uppsatsen är att utforma en ABC-kalkyl för tre utvalda produkter från Macro. Genom att utföra en processkartläggning över de valda produkterna identifiera aktiviteter och kostnadsdrivare med avsikt för att utforma en ABC-kalkyl.

Kommunal klimatanpassning : en studie av översvämningsrisker i Uppsala

Magisteruppsats inom logistik, Linnéuniversitetet Växjö, 4FE05E, VT 2011Författare: Tideman, Simon & Oscarsson, EmmaHandledare: Petra AnderssonExaminator: Helena ForslundTitel: Vad kostar duschen? En fallstudie om ABC-Kalkylering och processkartläggning hos Macro ABBakgrund: Macro använder sig av kalkyler som inte speglar rätt kostnads?fördelning till deras produkter. ABC-Kalkylering är en användbar kalkylmetod för att härleda kostnaderna genom en mer differentierad fördelning till produkterna. En vanlig metod att använda vid utformandet av en ABC-kalkyl är processkartläggning.Syfte: Syftet med uppsatsen är att utforma en ABC-kalkyl för tre utvalda produkter från Macro. Genom att utföra en processkartläggning över de valda produkterna identifiera aktiviteter och kostnadsdrivare med avsikt för att utforma en ABC-kalkyl.

Miljövänliga livsmedel : en studie av den hållbara livsmedelspolitiken i Sverige

Magisteruppsats inom logistik, Linnéuniversitetet Växjö, 4FE05E, VT 2011Författare: Tideman, Simon & Oscarsson, EmmaHandledare: Petra AnderssonExaminator: Helena ForslundTitel: Vad kostar duschen? En fallstudie om ABC-Kalkylering och processkartläggning hos Macro ABBakgrund: Macro använder sig av kalkyler som inte speglar rätt kostnads?fördelning till deras produkter. ABC-Kalkylering är en användbar kalkylmetod för att härleda kostnaderna genom en mer differentierad fördelning till produkterna. En vanlig metod att använda vid utformandet av en ABC-kalkyl är processkartläggning.Syfte: Syftet med uppsatsen är att utforma en ABC-kalkyl för tre utvalda produkter från Macro. Genom att utföra en processkartläggning över de valda produkterna identifiera aktiviteter och kostnadsdrivare med avsikt för att utforma en ABC-kalkyl.

<- Föregående sida 2 Nästa sida ->