Sök:

Sökresultat:

569 Uppsatser om Iran-Irak kriget - Sida 2 av 38

Mandeism i Sverige : En antik religion söker sin identitet i ett västerländskt samhälle

Från att ha varit en exotisk liten religion som har fört en tynande närvaro i södra Irak och Iran har mandeismen flyttat till västvärlden och däribland Sverige. När allt fler mandéer möter en ny kultur och ett nytt samhälle i Sverige påverkar det inte bara dem som individer utan även religionen mandeism. I denna uppsats har jag påbörjat att undersöka hur mandéer ser på sin identitet och religion. Jag har tagit min utgångspunkt i en bred teoretisk diskussion om identitet, religion och sekualisering. Mandeismen är en gnostisk religion som troligtvis har sina rötter i dagens Israel/Palestina och ser Johannes döparen som den sista profeten.

Straff utan Brott : En studie av män som fått sina öron avhuggna i Irak

This is a study of seven men that have suffered from a cruel punishment. The punishment involved getting their ear/ears cut off, prison with more torture and their families being deported from their homes to another town.My sample involved seven Iraqi men who suffered from this punishment during Saddams regime, they got this punishment because they refused to fight against Iran and Kuwait. I went to Iraq and met with the men in person and did interviews with them to understand the effect of the punishment on their personalities, and how the punishment have influenced their lives and interaction with other people in the society and around them.The study focuses on their suffering and how they have been able to live with this stigma. The method the study has used is the kvalitative method that involved interviewing them in their country Iraq and analyse their answers and then come to the results. My study was between 26 of March 2004 to 26 of April 2004.My study is based on the theory of social interaction and especially the symbolic interaction theories of G.H.

En teoretisk studie i reducering av energiförbrukning i Irak

SammanfattningDetta arbete är inriktat mot att hitta möjliga metoder för att förbättra inhomhuskilmatet ibostadshus och andra byggnader i Irak.Irak lider i dagsläget av stor brist på energi jämfört med andra länder i regionen. Med energimenas här elkraft. Alla krig de senaste 35 åren har orsakat att Irak idag har en oerhörd brist påelkraft som har förorsakat bland annat ett sämre inomhusklimat i byggnaderna.Syftet med denna studie är att hitta en hållbar lösning för att ändra och förbättrainomhusmiljön genom att använda nya material i konstruktionen av lokala byggnader. De nyaämnena hjälper till att förminska den energi som förbrukas för att skapa en friskare och bättreinnemiljö.De ämnen som föreslås kommer att vara svenska material som håller mycket hög kvalitet ochsom även har en bra isoleringsförmåga som kan spara högsta möjliga mängd av förbrukadenergi.Detta projekt kommer visa på möjligheter att förändra den nuvarande arbetsstrategi i Irak, därman strävar efter att bygga ut produktionen av elkraft för att ersätta bristerna inomenergisektorn.I projektet diskuteras och efterforskas nya sätt att förbättra inomhusmiljön i byggnader somleder till en minskning av förbrukad energi och det kommer på så sätt att leda till att manslipper leta efter andra, nya, energikällor i Irak.Startkapitalet är relativt högt men man åstadkommer en långsiktig lönsamhet genom attförbrukningen av energi för uppvärmning och nedkylning minskar..

Kan iranska aktörer påverkas? : USA:s förmåga till strategiskt inflytande ur ett fältperspektiv

Sedan 1979 när den amerikanska ambassaden i Teheran ockuperades av studenter och personalentogs som gisslan under 444 dagar har kontakterna mellan Iran och USA varit ansträngda. Iran harbland annat pekats ut av president George W Bush som ?en av ondskans axelmakter?. Syftet meddenna uppsats är att undersöka vilka metoder för amerikanskt strategiskt inflytande som haranvänts av USA mot Iran och haft framgång. Den valda metoden är kvalitativ textanalys.

Iran - Framtida kärnvapenmakt?

Regimen i Iran är i denna stund utsatt för stor press från USA och EU3 som vill få regimen att avbryta dess kärnteknikprogram. USA hävdar tillsammans med de europeiska stormakterna att det iranska kärnteknikprogrammet inte har fredliga syften, istället menar de att det används som kamouflage för att utveckla kärnvapen. Iran menar att påståendena är osanna och att landet är i behov av kärnenergi i takt med att deras befolkning snabbt expanderar. Syftet med vår uppsats är att bringa klarhet kring problematiken. Därför fokuserar vi på att undersöka Irans motiv för respektive emot ett anskaffande av kärnvapen.

Islamisk fundamentalism : två fallstudier

Huvudsyftet med denna uppsats är att finna de huvudsakliga orsakerna bakom uppkomsten och framväxten av den moderna islamiska fundamentalismen i länderna Iran och Afghanistan. Jag kommer att arbeta utifrån tesen att denna extrema form av religiositet främst är ett politiskt och socialt fenomen snarare än ett religiöst..

Mandeism i Sverige : En antik religion söker sin identitet i ett västerländskt samhälle.

From being an exotic small religion that has existed at a fading presence in southern Iraq and Iran mandeism has moved to the West and Sweden. As more and more Mandaeans encounter a new culture and a new society in Sweden it affects not only them as individuals but also their religion mandeism. In this essay, I have begun to examine how Mandaeans think about their identity and religion. I have taken my starting point in a broad theoretical discussion of identity, religion and secularisation. Mandeism is a gnostic religion that probably has its roots in today?s Israel / Palestine and sees John the Baptist as the last prophet.

Radikal Biståndsexport : En studie om utfallet till: - Irans bistånd till Hizbollah  - Saudiarabiens bistånd till talibanerna   

This essay is about the massive Iranian aid to Hezbollah and the Saudi Arabian, likewise, towards the Taliban. The main view is that the two countries aid respective aid to Hezbollah and the Taliban is/were not a gesture of goodwill but rather an economic method of getting influence and controlling the receiver. This view that is based on a theory called; economic statecraft. The economic statecraft theory is used in this paper to investigate why Iran?s influence towards Hezbollah has been successful while the Saudis ambitions with the Taliban have failed.

Privata militära företag i Irak - Säkerhet, alternativa strukturer och institutionaliseringsprocesser

Efter Koalitionens ockupation av Irak i Mars 2003 har landets säkerhetssituation varit instabil och har idag utvecklats till ett lågintensivt inbördeskrig mellan olika befolkninggrupper. Redan i början av ockupationen började man rekrytera privata militära företag (PMF) för att hjälpa till att upprätta säkerhet i en skala som inte setts tidigare. Innan Irak var helt säkrat påbörjade Koalitionen, med hjälp från PMF, rekonstruktionsarbetet med vittgående reformer i synnerhet av säkerhetsinstitutionerna.Har de privata militära företagens närvaro påverkan på den fortsatta institutionaliseringen av säkerhetsorgan i Irak?Planeringen av rekonstruktions- och institutionaliseringsprocessen har utgått från teorin kring den moderna liberala fredsskolan.Hur går PMFs närvaro i Irak ihop med arbetet av statsbyggnad av ett postkonfliktuellt samhälle utifrån olika fredsbyggnadsteorier?Genom att sätta statsbyggnadsprocessen, med fokus på uppbyggandet av säkerhetsinstitutioner, i kontext med den vedertagna fredsskolans IRW-metod (Intervention, Reconstruction, Withdrawal) samt kritiken som utförs om den av statsvetaren Roland Paris i hans IBL-teori (Institutionalization Before Liberalization) analysera detta.Iraks fortsatta säkerhetsproblem och svårigheterna med utbyggandet av säkerhetsinstitutioner är en konsekvens av den bristfälliga planeringen och de ogenomtänkta säkerhetsreformerna är den största anledningen till det säkerhetsvakuum som är i Irak idag. PMFs påverkan i processen är p.g.a.

Irans anrikning av uran - Analys av aktörer och säkerhetiseringsprocesser

This theory consuming thesis is concerned with why Iran's uranium enrichment has become a security issue, and will focus on the five most important and involved actors: China, Russia, Iran, the US and the UN. I will do this by using instruments of analysis such as securitization and strategic analysis. With these instruments I will examine different factors, such as deterrence, the action-reaction model and armament. Since, according to my opinion, security matters include more sectors than military I will also examine the political, societal and economic sectors. China and Russia have acted differently compared to the US in this matter and this thesis will highlight the factors that can explain the different actions made by these countries.

Irans kvinnor : Och deras möjligheter till politisk påverkan

The purpose of this study is to examine the actual political conditions that exist for the Iranian women. What is the political reality of the Iranian women and how can they exert political influence within the political system that exists in Iran today. This is done to see how the Iranian women's potential political influence affects Iran's democratic status. This will be answered through the overall research question: What opportunities do the Iranian women have to influence policy? This overall question is then split into three smaller research questions:1) What formal possibilities to political influence do the Iranian women have?2) What real possibilities to political influence do the Iranian women have?3) How have women in Iran tried to exert political influence outside the institutional framework?This will be done through a qualitative text analysis where texts concerning the Iranian women?s political influence are examined.

The Situation of the Libraries of the University of Teheran

The main object of this paper is an attempt to illustrate the present situation of TeheranUniversity Central Library and its 17 faculty libraries. The main aspects of these librarieswhich will be discussed are collections, staffing, management, shelving, cataloguing and thelibrary users. The findings of a survey which was conducted by the author in Iran in thesummer 1995 form the main basis of the discussions.Some of the problems in these libraries are mentioned and the possible solutions arerecommended.The study also examines the role and effect of the Islamic Revolution and de-westernizationpolicy of the present regime on these libraries.A historical background of higher education, foundation of the University of Teheran,librarianship and the whole range of libraries in Iran are discussed briefly..

Moderskap och medborgarskap i Iran

En befolkningspolicy signalerar mer än hur många barn en kvinna ska ha. Den visar hur staten ser på sina medborgare och vilka saker man värderar. Den iranska befolkningspolitiken har varit väldigt framgångsrik trots att den inte är i samklang med en traditionell syn på mödrar. Uppsatsen diskuterar vilken betydelse dessa två diskurseer har för statens förhållande till kvinnliga medborgare..

Logistikkostnader

SammanfattningDetta arbete är inriktat mot att hitta möjliga metoder för att förbättra inhomhuskilmatet ibostadshus och andra byggnader i Irak.Irak lider i dagsläget av stor brist på energi jämfört med andra länder i regionen. Med energimenas här elkraft. Alla krig de senaste 35 åren har orsakat att Irak idag har en oerhörd brist påelkraft som har förorsakat bland annat ett sämre inomhusklimat i byggnaderna.Syftet med denna studie är att hitta en hållbar lösning för att ändra och förbättrainomhusmiljön genom att använda nya material i konstruktionen av lokala byggnader. De nyaämnena hjälper till att förminska den energi som förbrukas för att skapa en friskare och bättreinnemiljö.De ämnen som föreslås kommer att vara svenska material som håller mycket hög kvalitet ochsom även har en bra isoleringsförmåga som kan spara högsta möjliga mängd av förbrukadenergi.Detta projekt kommer visa på möjligheter att förändra den nuvarande arbetsstrategi i Irak, därman strävar efter att bygga ut produktionen av elkraft för att ersätta bristerna inomenergisektorn.I projektet diskuteras och efterforskas nya sätt att förbättra inomhusmiljön i byggnader somleder till en minskning av förbrukad energi och det kommer på så sätt att leda till att manslipper leta efter andra, nya, energikällor i Irak.Startkapitalet är relativt högt men man åstadkommer en långsiktig lönsamhet genom attförbrukningen av energi för uppvärmning och nedkylning minskar..

Ayatollah Khomeini : De rättslärdas styre

A large part of the Iranian population resented the west, in particular USA and Great Britain, during the Islamic revolution in Iran 1979. The people were also resenting the adverse effects of the trumped up frame made in Iran. The last shah of Iran, Mohammad Reza Pahlavi was detested by many in Iran for its west-oriented regime. The resentment among many Iranians is a consequence of the violations of e.g. the lack of political and civil rights, there were no existing legal security in the society, there were no economic distribution and the regime of Mohammad Reza Shah violated the human rights.The resolution from an Iranian perspective for riot is not new, during the last centuries the abomination against the despotic kings have been existing varyingly and big riots have been raised.  The Islamic revolution in 1979 was new because the revolution added adverse effects of west, the population detested west and expressed it by protesting through demonstration.  The significance of the revolution in 1979 was also attributable to Islam.

<- Föregående sida 2 Nästa sida ->