Sök:

Sökresultat:

302 Uppsatser om Gestaltningsteorin och framing. - Sida 2 av 21

En beskrivning av det okända. En studie om gestaltningen av Anonymous

SammanfattningSyftet med den här uppsatsen är att genom en tudelad studie undersöka hur det globala fenomenet Anonymous framställs och gestaltas i svensk nyhetsmedia, jämfört med hur deras aktiva deltagare framställer rörelsen. Utifrån detta syfte konstruerades tre frågeställningar; Hur framställs Anonymous i svensk nyhetsmedia? Hur framställs Anonymous av sina aktiva deltagare? På vilka sätt överensstämmer respektive skiljer sig dessa framställningar åt?Material Då uppsatsen innehåller en tudelad studie består analysmaterialet av två olika material. Det ena materialet består av 28 tidningsartiklar från de fyra största svenska dagstidningarna. Det andra materialet består av tre intervjuer med tre olika personer som identifierar sig som aktiva inom Anonymous.Teori & metod Jag har använt kvalitativ innehållsanalys för att bearbeta de två materialen.

Irakkriget 030320 : En komparativ studie av svensk och amerikansk nyhetsrapportering

                    AbstractTitle:  Irakkriget 030320 ? en komparativ studie av svensk och amerikansknyhetsrapportering. (Iraq war 030320 ? a Comparative Study of Swedish and AmericanNewsreport) Author:  Catherine Lundahl Tutor:  Christian Christensen Course:  Media and Communication C ? Bachelor Thesis University:  Uppsala Universitet Keywords:  Iraq war, framing, war journalism, propaganda, Swedish press, American press,democracy, totalitarianism, president Bush, president Hussein, the UN, victims.  AimThe purpose with this essay is to compare the Swedish and American press during the 2003Iraq war newsreport. Focus is put on the framework of news each country presents.Material/MethodologyThe essay represent a selection of articles during the week before the invasion 030313-030320which delimited to a material of 20 newsarticles from each country.

Sociala rörelser. Politiska möjligheter, framing och samhällsvärderingar. En fallstudie på Sovjetunionen och transitionen till demokrati.

This thesis is a study of social movements and their possibilities to effect politics by infuencing values in society through framing. I've looked upon social movements from a functionalistic-structuralistic perspective, as if they were carriers of values from people that otherwise won't be represented in the political life. The values that the social movements are struggling for can affect both the opinion and the decision-makers since the social movements in an active way are trying ti influence the society. The thesis examines the political opportunities that social movements hav to mobilise and grow. I have looked at different factors that either improve or make the political opportunities worse.

Vad är en framgångsrik kampanj? : En studie av branschens syn på PR- och reklamkampanjers effekter

This qualitative study examines how emergency people are framed in Swedish evening-, and local newspapers during the forest fire in Va?stmanland, Sweden 2014. The study also includes if there is any difference between the framing due to the location of the newspaper. The study is based on qualitative text analysis. The theoretical basis is representation, framing theory, media image, media logic and a few conceptions from crisis communication theory.

Mediernas rapportering i influensatider : En uppsats om Aftonbladets, Expressens och Dagens Nyheters rapportering om svininfluensan under hösten 2009

Ett av de mest notoriska dilemman i dagens kosmologi är den mörka materians natur och dess förekomst i universum. Mot bakgrund av detta har nya forskningsdiscipliner med rötterna i Einsteins relativitetsteori växt fram, bl.a. teorin om gravitationslinser som möjliggör en indirekt observationsmetod av ljussvaga kompakta objekt som annars skulle vara mycket svåra eller omöjliga att upptäcka på traditionella vis, såsom svarta hål.Via en genomgång av grundteorin för gravitationslinser, några enkla teoretiska studier och en grundläggande felmarginalsanalys illustreras hur olika typer av kompakta objekt i Vintergatans omedelbara omgivning kan ge upphov till vissa karakteristiska linsfenomen. Detta sätts i relation till rådande teorier om den tidigaste stjärnbildningen och de massiva kompakta rester som denna generation av mycket massiva stjärnor bör ha efterlämnat ? i synnerhet intermediära svarta hål med massor på 100-1000 Msol som ännu kan finnas i dagens mörka galaxhalor.

Gamla nyheter : en studie av hur pensionärer ramas in och representeras i svensk press

Purpose/Aim: This essay explores the framing and representation of pensioners in Swedish press during the period of 2002-2008. The aim was to investigate what meaning news give elderly people on the manifest level, and also what meaning the media texts construct on the latent level.Material/Method: For this paper I have investigated framing of pensioners using quantitative analysis of 100 news articles, followed by a qualitative hermeneutic analysis applied on the most frequent frames discovered in the quantitative study.Main results: Four frames were identified concerning pensioners: crime victims, heroes in daily dues, economically advantaged and economically disadvantaged. The dualistic result in the economy frame was investigated in the qualitative research. The study revealed that pensioners as a group may have good economic standards, although there are individual differences. Three stereotypes were discovered in the articles: ?kind granny?, ?fragile and miserable? and ?look what I can do?..

Val och valregler inom kooperativa företag : en studie om hur människor gör val och hur val påverkar människor

This work summarises some of the new choice theories and compares them with the neo-classical theories. It will deal with choice behaviour in situations with complex choice, such as may be encountered by board members or members of a co-operative company. The thesis discusses how choice may change if the rules of choice change. The hypothesis that people will vote differently depending on whether they choose a desired alternative or remove the undesired alternatives will be tested. .

Facebook-reklam ? irriterande men användbar : En kvalitativ fallstudie om vad generation Y gör med reklam

This qualitative study examines how emergency people are framed in Swedish evening-, and local newspapers during the forest fire in Va?stmanland, Sweden 2014. The study also includes if there is any difference between the framing due to the location of the newspaper. The study is based on qualitative text analysis. The theoretical basis is representation, framing theory, media image, media logic and a few conceptions from crisis communication theory.

"Det var en gång?" : En textanalys om hur VisitSweden använder storytelling i framställningen av svensk matkultur och dess aktörer

This qualitative study examines how emergency people are framed in Swedish evening-, and local newspapers during the forest fire in Va?stmanland, Sweden 2014. The study also includes if there is any difference between the framing due to the location of the newspaper. The study is based on qualitative text analysis. The theoretical basis is representation, framing theory, media image, media logic and a few conceptions from crisis communication theory.

Konkurrerande "frames": Förhandlingarna om EU:s tjänstedirektiv

This paper concerns the question of how one can frame a political message. I investigate how a political frame is bound both to the line of argumentation connected with a certain discourse and to the audience closely related to that discourse.I have chosen to study a single case where the policy process was characterized by a framing contest. The case shows how negotiating the new Services Directive is affected by framing efforts made by the parties negotiating.My conclusions are that the question of a Services Directive lent itself to a definition in terms of "either/or"-arguments. Thus the Directive could be considered either a threat or a possibility. It was the very nature of the matter - the development of the internal market on services - that made possible a debate along the lines of a "left/right"-struggle and where a frame that drew from the European Social Model offered the better explanation thereby succeding in defining the new Directive as a threat.

Byggmästarna : En flerfallstudie av två fotbollstränares målstyrning utifrån ett retoriskt perspektiv

Bakgrund: ?Målstyrning tydliggör ställda krav, medger en riktig och effektiv resursanvändning, ger ett bättre verksamhetsresultat, ger alla anställda möjlighet att påverka sitt eget arbete, ger större ansvar åt den enskilde, skapar utrymme för anställdas kreativitet, initiativförmåga och delaktighet, höjer trivseln och förbättrar arbetsmiljön? (Svensson, 1993:21). Att döma av Svenssons ord framstår målstyrning som lösningen på företagsvärldens alla problem. Fairhurst (1996:11) som skriver om nyretorikens framing (inramning), drar i sin forskning slutsatsen att retorisk medvetenhet ökar sannolikheten för att nå mål. Men hur går det till i praktiken?Syfte: Vi vill med denna studie öka förståelsen för ledares styrning mot uppställda mål utifrån ett retoriskt perspektiv.

"Det han gjorde sedan har ingen någonsin upplevt" : En studie av framing inom lokal sportjournalistik

This study aims to gain greater knowledge about the use of framing in local sports journalism. We did this by doing a qualitative content analysis of the local Swedish newspaper Barometern/OT and it?s coverage of the largest local football team, Kalmar FF. We randomly selected six of the team?s games during 2014 and analysed all the texts that had to do with the games, except for shorter texts and texts that are supposed to be based on personal opinions, such as chronicles.

Upplevelsen av hot och dess påverkan på framing i riskfyllt beslutsfattande. Hur påverkar hotbedömningar och oro framingeffekten?

Tversky och Kahneman (1981) fann att den språkliga inramningen av en problemsituation kunde påverka vilket beslut individen fattade. De kallade fenomenet för framing och storamängder forskning har sedan upptäckten ägnats åt att förstå framing och dess effekter. På senare tid har vikten av emotioner och känslotillstånd allt mer betonats. Hur individen känner sig vid tidpunkten för beslutet verkar vara intimt förknippat med hur mycket manpåverkas av problemformuleringens framing. Ett flertal studier har till exempel visat att oro resulterar i en starkare påverkan av framing.

I stundens hetta : ? En kvalitativ textanalys om gestaltningar av krisarbetare i samband med skogsbranden i Västmanland sommaren 2014

This qualitative study examines how emergency people are framed in Swedish evening-, and local newspapers during the forest fire in Va?stmanland, Sweden 2014. The study also includes if there is any difference between the framing due to the location of the newspaper. The study is based on qualitative text analysis. The theoretical basis is representation, framing theory, media image, media logic and a few conceptions from crisis communication theory.

"Campinglivet med den obligatoriska stödbensölen" : En multimodal kritisk diskursanalys av reality-programmet Böda Camping med fokus på alkohol och klass

This qualitative study examines how emergency people are framed in Swedish evening-, and local newspapers during the forest fire in Va?stmanland, Sweden 2014. The study also includes if there is any difference between the framing due to the location of the newspaper. The study is based on qualitative text analysis. The theoretical basis is representation, framing theory, media image, media logic and a few conceptions from crisis communication theory.

<- Föregående sida 2 Nästa sida ->