Sök:

Sökresultat:

783 Uppsatser om Facebook - Sida 1 av 53

Seniorer och identitet på Facebook : En studie om seniorers uppfattning och skapande av identitet på Facebook

The aim of our study was to increase understanding of older people?s views on social media?s and identity by asking the question: How do seniors perceive identity on Facebook? Based on a qualitative approach with written interviews conducted by e-mail, we contacted respondents who had and used a Facebook account. In our study we used categories, such as seniors, identity, Facebook and networking to be able to answer our research question. The result of this study is shown as a description of nine respondent?s testimony regarding identity on Facebook.

Brottsrapporterande och engagerande : En kvalitativ studie kring polisens arbete  och kommunikation inom det sociala mediet Facebook

The purpose of this study was to understand whether there is a difference in how the Swedish police work with Facebook in two municipalities with different criminal records. The methods used were qualitative interviews with the ones responsible for the Facebook-sites and quantitative content analysis of different Facebook-posts, both from members of the Facebook-site and from the police themselves.Among the theories used in this study were the ?four-step relations process? by Cutlip, Allen and Broom, theory around public relations and theory around the public sphere by Habermas.The results showed that there is a difference in how the police uses Facebook between the municipalities and one of the conclusions is that this is mainly because of the ways that the police choose to work with Facebook rather than the difference in criminal records. Another conclusion is that the police get positive feedback from the members on their Facebook-site, and that how much the police uses Facebook as a tool depends a lot on how much resources they have to spend since the ones writing on Facebook are policemen and policewomen, and that the police do not have someone who works with the Facebook-site as a primary task.Keywords: Facebook, police, social media, qualitative interviews, quantitative content analysis, authority, public relations..

Härskaren loggar in! : En studie om härskartekniker på Facebook

Studiens syfte är att undersöka härskarteknikers existens på Facebook samt att studera på vilket sätt de olika teknikerna framträder. Studien ämnar även att uppmärksamma härskartekniker och öka förståelsen kring dem.Genom netnografi, passiva dolda observationer och samtalsanalys undersöker vi sju konversationer på Facebook.Vår studie visar att de fem härskarteknikerna osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information, dubbelbestraffning samt skam och skuldbeläggning finns på Facebook..

C-mig : En kvalitativ studie om tonåringars identitetsskapande på Facebook

The aim with this work is to understand and point out how significant Facebook is for teenager´s identity-construction. Through interviews with six teenagers, three boys and three girls in the age of sixteen and seventeen, I investigated how teenagers use Facebook and what purpose these interviewees put out to be members at Facebook.The interview-material then was analyzed from selected sociological/social psychology theories and also previous research. The study showed that the interviewees self-presentations for the sake of their awareness was more characterized of reflexivity than spontaneity. Because of their broad audience they choose to not write or publish too private information about themselves on Facebook. Despite a reflexive approach the identity-construction on Facebook could be affected of other people in a negative direction.

Facebook, ett klick från verkligheten. : - En studie om unga vuxnas användande av Facebook

Syftet med denna studie var att undersöka unga vuxnas användning av Facebook samt om användandet kan leda till ett problematiskt användande av Facebook. Vidare ska studien undersöka om användningen av Facebook kan relateras till välmående samt psykologiska aspekter som självkänsla. Frågeställningarna var: Hur använder unga vuxna Facebook? Finns det ett samband mellan användningen av Facebook, en persons välmående och självkänsla? Samt, Finns det ett samband mellan att utveckla ett problematiskt användande och Facebook? En kvantitativ forskningsmetod med positivistisk utgångspunkt användes tillsammans med en enkätundersökning för att komma fram till resultatet. Resultatet visar på att män använder Facebook mer än kvinnor samt att för 79 % av respondenterna tillhör Facebook deras dagliga rutin.

Sociala relationer i ett socialt media : - En kvantitativ studie över 151 gymnasieelever i Kalmar och deras Facebook-användande

The aim with this study was to find out how young people at age 16-19 years in Kalmar, Sweden use and interact through Facebook. The questions in our questionnaire were based on three themes, these are; friendship relations on Facebook, what influence Facebook has on young people and how they choose to present themselves on Facebook. The theory that was applied on this study is of social-psychological kind. We chose the theory because we figured it would be suitable to further explain and dispute the aim of the study. The result shows that many different variables can matter in a study like this. We chose to look at a few, such as for example sex and age and we found out that there is a great difference between the way girls and boys use Facebook and how they choose to present themselves in this social media. Another conclusion that our study led to is that Facebook is an important tool for young people, in the meaning that they use it since it makes it easier to communicate with their friends and it also strengthens their relationships with their friends. Keywords: Facebook, Young people, Friendship, Facebook and Social Relations, Facebook use among adolescents & Facebooks? impact on adolescents..

Facebook som ett socialt lim : En kvalitativ studie om fo?rstaa?rsstudenters Facebook-anva?ndning

Studiens syfte a?r att underso?ka hur fo?rstaa?rsstudenter pa? Ho?gskolan i Halmstad anva?nder Facebook fo?r att komma in i den nya studietillvaron. Studien bygger pa? kvalitativa individuella intervjuer med fem fo?rstaa?rsstudenter. Studiens huvudresultat a?r att det verkar vara viktigt fo?r fo?rstaa?rsstudenter att anva?nda Facebook fo?r att ba?ttre komma in i den nya studietillvaron.

Hur studenter som använder Facebook uppfattar Facebook som ett grupprogram

Syftet med denna uppsats är att undersöka till vilken grad studenter som använder Facebook och som studerar vid Uppsala universitet uppfattar att vissa grupprocesser (kommunikation, samarbete och koordination) stöds av Facebook och hur det i sin tur påverkar gruppen och det arbete den utför. Undersökningen är baserad på en enkät som besvarats av studenter på Uppsala universitet som använder Facebook och kvantitativa data som samlades in har legat som grund för undersökningen. Resultatet av undersökningen är en utvärdering av hur de deltagande studenterna uppfattar att Facebook stödjer de olika grupprocesserna. Undersökningen visar att studenterna tycker att Facebook är ett bra hjälpmedel i grupparbeten och att kommunikationen stödjs till stor del. Men koordinationen och samarbetet stödjs inte till så stor del av Facebook, men studenterna uppfattar ändå det som ett bra hjälpmedel..

Upplevelser av Facebook : i relation till identitet, kommunikation och stress

The aim of the study was to gain a better understanding of how some people aged between 20-35 years? experience Facebook in relation to identity creation, communication and stress. The analysis is drawn from seven semi-structured interviews with a sample of Facebook members, four women and three men aged 20-35 years and during the interviews respondents answered questions based by the following topics. Does Facebook allow changing identities? In what way is Facebook a communication tool for enabling relationships? How can Facebook be related to stress and coping? The results showed that respondents perceived Facebook as an easy means of communication and maintaining relationships.

Hur uttrycker sig en företagskris på Facebook?

Facebook´s importance has grown significantly regarding crisis communication. A deficiency concerning what types of companies has been investigated earlier and how their crisis communication should be carried out on Facebook, has been identified. The aim of this study is to examine the crisis communication of a smaller company on Facebook and explore how this communication has been received by the company?s recipients. We apply an explorative approach on to a case study in order to answer the aim.

Facebooka på arbetstid? : Upplevelsen av Facebook i privatlivet och arbetslivet

Facebook har blivit ett av de mest populära redskapen för socialt nätverkande och kommunikation. År 2010 hade Facebook över 500 miljoner anhängare. Syftet med studien var att undersöka användandet av Facebook i privatlivet men även i relation till arbetslivet. En kvalitativ studie genomfördes via tillgänglighetsurval, det var naturligt i denna studie att finna respondenterna via Facebook. Intervjuerna var halvstrukturerade.

?Why so serious??? en kvalitativ undersökning av folkbiblioteks användning av Facebook.

The purpose of this bachelor thesis is to describe how Swedish public libraries use the online social network Facebook and its functions. Our focus of this study lies on how the librarians use the network and what experiences they?ve made. The questions we wanted to answer were:? How do the libraries in this study work with Facebook and its services? ? What do the interviewed librarians think about working with Facebook as an instrument?? What pros and cons can be identified from working with Facebook?The methodology used for this study was qualitative interviews.

Resa med Facebook

Vår uppsats strävar efter att beskriva turisters motivations- och identitetskapande med hjälp av det sociala mediet Facebook. Facebook är idag det största sociala nätverket och unga vuxna är de mest frekventa användarna. Vi kommer således i vår uppsats gå in på en djupare diskussion om deras använde av Facebook vid resande med hjälp av information insamlad genom personliga intervjuer samt litteratur. De intervjuade bestod av svenska unga vuxna i åldrarna 18-25 år. Den specifika åldersgruppen valdes eftersom de tillhör den största användargruppen på Facebook.

Facebook på biblioteket ? en fallstudie av implementeringen av Facebook på ett folkbibliotek

The purpose of this Bachelor?s thesis is to describe and analyze the implementation of Facebook in a public library. A case study consisting of qualitative interviews and studies of documents containing goals for the library has been conducted at a public library going through the process of implementing Facebook in their operations. The theoretical framework for this study consists of Everett M. Rogers?s stages of the innovation-decision process and his characteristics of innovations as perceived by individuals.

Facebook i offentlig sektor : - en kvalitativ intervjustudie med Kriminalvården, Sjöfartsverket, SMHI och Katrineholms kommun om deras närvaro på Facebook.

 Abstract: Facebook in the Public Sector - qualitative interviewstudy with The Swedish maritime Administration, the Swedish Meteorological and Hydrological Institute, the Swedish prison and Probation services and the municipality of Katrineholm about their precense on Facebook.In my bachelor?s thesis I have studied how three government authority and one municipality uses or don?t use Facebook in their communication towards the citizens. I have chosen to study four different cases, to see if there are any significant similarities or differences between how the different services are working with their communication. I have chosen to explore my cases through semi-structured qualitative interviews, where I met communications officers of every organisation face to face.I have found out that there is not one right way to communicate through Facebook, every organisations decisions must be based on their own mission, aims and objectives. And I have seen that both the transmitter and the receiver need to mature into the new acting of this new channel - Facebook..

1 Nästa sida ->