Sök:

Sökresultat:

10 Uppsatser om Enhetstider - Sida 1 av 1

Utfackningsvägg i fältfabrik : en studie av arbetsmiljö och enhetstider

Construction companies are frequently criticized for high prices and long construction time. At the same time, statistics shows that construction workers are on the sick-list for occupational injuries or casualties more than other groups at the labour market.Skanska built a block of flats with tenant-ownerships in Gävle. The construction consists of concrete walls with in-fill walls in the front. The purpose with this degree project is to perform a risk analysis in work environment with focus on repetitive strain injuries and control the time report for in-fill walls manufactured in a field factory. The result of this project will help to make more realistic cost predictions in the future.This degree project has been performed in cooperation with the construction company Skanska.

Fältstudier av produktionstidplan på Kv. Solägget

Under drygt två månader har produktionen vid JM Entreprenads projekt Kv. Solägget följts för att med utgångspunkt i projektets produktionstidplan, aktuell verklig position, diverse dokument samt i intervjuer avgöra varför fortskridandet eventuellt avviker från det planerade, där främst förseningar var intressanta.Kv. Solägget genomförs på generalentreprenad åt JM AB och följer således de arbetsmetoder som används inom JM AB. En väsentlig skillnad mellan JM AB och JM Entreprenad är att JM Entreprenad inte är lika väl inkörda på gällande Enhetstider och rutiner som JM AB:s hantverkare är. Genom att i tidigt skede sätta in ytterligare resurser än vad som var planerat i kalkylen undvek man att under tiden för min fältstudie uppnå en avvikelse som motsvarar en försening och snarare lyckades arbeta in ett försprång på upp till två veckor.För att möjliggöra en produktion utan förseningar behandlar rapporten hårda, mjuka och yttre faktorer med en betydelsefull utgångspunkt i vikten av att åstadkomma en väl utarbetad planering inför produktionsstart och på så sätt i ett tidigt skede ta ställning till möjliga faktorer som kan komma att påverka avstämningarna mot produktionstidplanen på ett negativt sätt..

Lean Construction: effektivisering av byggprocessen genom
användning av rullarmering och självkompakterande betong

Byggsektorn befinner sig i ständig utveckling där nya produktionslösningar och konstruktioner tas fram för att öka effektiviteten och minimera kostnaderna. Syftet med denna rapport är att utvärdera två relativt nya produktionssystem: rullarmering och den mer beprövade självkompakterande betongen. Data har samlats in för att analysera Enhetstider, kostnadseffekter, kvalitet, hanterbarhet och arbetsmiljö för de nya metoderna. Lean Production är resurssnål eller mager produktion översatt till svenska och är en ide för utformning av produktionsprocessen som ett flöde utan spill. Grundtanken i Lean Production är att få rätt saker, till rätt plats, vid rätt tidpunkt, i rätt kvantitet med minimalt slöseri samtidigt som produktionen är öppen för förändringar.

Genomförande och framtagning av metod för tidsstudier vid LB-Hus AB

Syftet med detta examensarbete var att bestämma Enhetstider som används för prissättning och produktionsplanering av ytterväggar vid LB-Hus AB. Syftet var också att utforma en standard för kommande tidmätningar vid förtaget.Som hjälpmedel vid tidmätningarna har programvaran Umt-Plus använts. För att underlätta vid kommande mätningar vid företaget har enklare instruktioner för de vanligaste funktionerna i programmet tagits fram och arbetsgången noggrant dokumenterats.Under genomförandet av tidmätningarna har produktionsprocessen granskats och de problem som har uppmärksammats är bl a. oklarheter i ritningsunderlagen som snabbt orsakar störningar i produktionen och att de beredningsmissar som förekommer ofta resulterar i onödigt dubbelarbete.De uppmätta Enhetstiderna stämmer väl överens med de tider som i dagsläget används av företaget. Dock har bara en linje undersökts och vidare undersökningar bör göras vid de andra linjerna för att med säkerhet kunna bekräfta de tider som används.

En jämförande studie mellan platsgjuten betongvägg och skalvägg : Kostnad och tid för respektive byggmetod

Examensarbetet utgör en jämförelse mellan två byggmetoder: platsgjutna betongväggar och skalväggar. Studien har gjorts för SEFA Betongentreprenad AB med avsikt att redogöra den mest lönsamma byggmetoden.De centrala aspekter som belyses i detta examensarbete är kostnader, tider och arbetsmiljö.Resultatet visar att byggnation med skalväggar leder till ökade materialkostnader i projektet, vilket också leder till en högre självkostnad för betongentreprenören. Byggtiden blir däremot kortare och det gynnar totalentreprenören vars arbetsplatsomkostnader och arbetsledningskostnader. Utöver detta ger skalväggar en bättre arbetsmiljö i jämförelse med platsgjutna väggar eftersom mindre arbetsmoment krävs på arbetsplatsen vilket också leder till minskning av antalet olyckor.Tider och kostnader baseras på Enhetstider från Nybyggnadslistan 1999 samt prisförfrågningar. Därefter har vi gjort en noggrann kalkylering med hjälp av olika datorprogram så som Bluebem, Wikells och Excel för att kunna sammanställa den totala byggtiden och självkostnaden.

Skillnader mellan kalkylerade och verkliga byggkostnader : Analys av orsaker till avvikelser i produktionskalkyler

Detta examensarbete är det avslutande momentet för programmet ?Byggteknik och Design? på ?Kungliga Tekniska Högskolan? i Haninge. Arbetet utfördes för byggföretaget Einar Mattsson Byggnads AB. Uppgiften var att ta reda på varför kalkylerade och verkliga kostnader för nybyggnadsprojekt skiljer sig. Studien baserades på produktionskalkylerna för fyra projekt och ntervjuer med minst en inblandad från varje projekt.

Framtagning av korrigeringsfaktorer för enhetstider och kapaciteter : Ett sätt att öka kvalitén på Skanskas normallägen.

Skanska is using work schedules that are specifically designed for employees in the production. These work schedules are called best practice. These are guides containing technical descriptions, design references, capabilities, etc. for work activities. This support function facilitates the work preparation and planning of future work.

Utvärdering av VA-arbetenas framdrift på Västra Eriksberg område 1 : - en fallstudie

Skanska Sverige AB i Skellefteå bedriver nu ett nybyggnadsprojekt som inkluderar allt arbete med infrastruktur i ett område där 79 stycken nya villatomter i ett tidigare obrutet område ska skapas. Då projektet genomförs i en relativt känslig miljö råder ett frågetecken kring kapacitet på framdriften med arbetet med VA, inkluderat arbete som schaktning, ledningsbädd, rörläggning, brunnar, kringfyllning och resterande återfyllning. Syftet med examensarbetet är att skapa ett underlag för resursuppföljning av VA-arbetet på område 1 i projektet Västra Eriksberg och att skapa ett underlag avseende kapacitet på framdrift i den typ av terräng samt under de förutsättningar som råder. De ingående aktiviteter i VA-arbetena kopplade till AMA-koder har kopplats ihop och tidsatt som en gemensam aktivitet. Examensarbetet har genomförts som en fallstudie och realiserats genom dagliga observationer och mätningar under en tidsperiod ute på byggarbetsplatsen.

En jämförelse mellan byggtekniker : Koljerntekniken VS Traditionella platsbyggandet

Denna rapport är en jämförelse mellan två olika byggtekniker för husbyggande. I jämförelsen behandlas aspekterna tid, kostnad och miljö. De metoder som jämförts är Koljerntekniken och det traditionella platsbyggandet. Koljerntekniken är en rationell byggmetod utvecklad av Åke Mård där de byggtekniska konstruktionsdelarna är prefabricerade och till större delen utgörs av materialetcellglas. Cellglas är ett material som mestadels består av återvunnet glas där luft tillförs vid tillverkningen, materialet har både isolerande och bärande egenskaper.

Kostnadskalkyler i tidigt skede med BIM: Användning av integrerad 5D BIM i byggprocessens tidiga faser

Digitala modeller används i allt större utsträckning i byggprocessen från skisskede till produktion. Däremot nyttjar sällan arkitekter, projektörer och mängdfirmor byggnadsinformationsmodeller (BIM) för att ta fram kostnadskalkyler, trots att en BIM-modell oftast används under projekteringen. Tidiga kalkyler baseras idag vanligtvis på kostnader per kvadratmeter (kr/m2) från referensprojekt. Detaljerade kalkyler görs först i byggprojektets senare skeden när de flesta systemvalen gjorts och större beslut tagits. Ofta är dessa kalkyler manuellt framräknade med hjälp av 2D-ritningar vilket ökar kalkylens osäkerhet.Kostnadsbedömningen är ett viktigt beslutsunderlag för beställaren.