Sök:

Sökresultat:

1074 Uppsatser om Diskurs - Sida 1 av 72

Kriget på Balkan i historieläroböcker : En diskursanalys

Syftet med undersökningen är att ta redan på hur Balkankriget i slutet av 1900-talet konstrueras i svenska läroböcker för gymnasiet. Faircloughs kritiska Diskursanalys ligger till grund för analysen. I framställningen av Tito har en Tito vänlig Diskurs uppmärksammats liksom en diktaturkritsk Diskurs. Inom området självständighetsförklaringar har en pro-jugoslavisk Diskurs och en serbkritisk Diskurs registrerats. Etnisk rensning är ett känsligt ämne och undersökningen indikerar att det ges allt större utrymme i läroböckerna.

Internationell adoption: Hur konstrueras en diskurs?

I denna essä behandlas ämnet internationell adoption. Jag gör en hermeneutisk och holistisk undersökning av det internationella adoptionsfenomenet genom att ställa en dominerande Diskurs i relation till en motDiskurs. På grund av ämnets omfattning kommer jag att ha Sverige som utgångspunkt för diskussionen. Det land varifrån den internationella adoptionen sker är i denna undersökning Sri Lanka.Med frågeställningen "Hur konstrueras en Diskurs?" undersöks de aspekter den internationella adoptionsverksamheten är sammansatt av.Jag vill påvisa den internationella adoptionsverksamhetens hegemoniska/Diskursiva status och belysa den vetenskapliga och rationella praxis den är i besittning av.

"Jag tog inte sprutan jag använde huvudet

Syfte: Att analysera och jämföra tre Facebook-gruppers och de smittskyddsansvariga myndigheternas sätt att tala som olika instanser i konstruktionen av svininfluensan som nationell Diskurs. Huvudsaklig målsättning: Att svara på frågan: Kan missnöjet och misstron angående svininfluensan tolkas som ett motstånd mot den nationella subjektspositionen? Metod: Jag identifierade de smittskyddsansvariga myndigheterna och tre Facebook-grupper som sändare respektive mottagare av svininfluensan som nationell Diskurs. Utifrån det valde jag att se Socialstyrelsens pandemiplaner och Facebook-gruppernas diskussioner som representerande utgångspunkten för- respektive mottagandet av svininfluensan som nationell Diskurs. På så sätt möjliggjorde jag studiet av om och hur mottagandet av den aktualiserade pandemisituationen kan ses som ett motstånd mot positioneringen som nationella subjekt. Analysen genomfördes genom identifierandet av ett antal framträdande teman i Facebook-gupperna och en jämförelse med hur dessa fungerade i pandemiplanerna.

Den föreställda kvinnan i hijab : En etnologisk studie om sociala kategoriseringar, normer, hijab och feminism

Hur kan ett klädesplagg som betyder ?tillbakadragenhet? väcka så starka känslor? Det här är en etnologisk studie om socialistfeministers normsystem och sociala kategoriseringar. Informanters berättelser om det samhälle de växte upp i och det samhälle de lever i idag, hur det formar och förklarar en föreställning om kvinnan i hijab. Med hjälp av postkolonial Diskurs analyseras synen på jämställdhet och frihet. Den föreställda kvinnan i hijab kan inte komma att intervjuvas eftersom hon är just en föreställning.

Identitet, diskurs och ideologi i filmen "Watchmen" : En studie om subjektspositioner i en populärkulturell film.

Arbetet består av två delar. Den ena är denna rapport, samt även en gestaltande del (presenteras i rapporten) som ställdes ut på Konstfacks vårutställning 2013..

Differentiering - ett sätt att individualisera : En komparativ studie av en officiell och en inofficiell diskurs inom skolan

Föreliggande uppsats avser att undersöka om lärarnas inofficiella Diskurs om individualisering och nivågruppering stämmer överens med läroplanens officiella Diskurs. Den aktuella uppsatsen är en fallstudie och görs ur ett maktperspektiv och den består av en Diskursanalys av lärarnas Diskurs och en av den officiella Diskursen, det vill säga läroplanen. Analyserna utarbetas med hjälp av Laclau och Mouffes metodologiska verktyg för att sedan jämföras och därmed utröna om det finns någon kamp mellan de två Diskurserna. Detta tillvägagångssätt används för att möjliggöra en koppling till de teoretiska utgångspunkterna, vilka är tagna från Focaults tankar om makt. Resultaten av undersökningen visar att lärarna i sin Diskurs lyfter fram att huvudproblemet förefaller vara att de stora heterogena klasserna idag gör att de inte hinner stimulera alla.

Drama i marginalen

Denna uppsats är en del i en masterexamen i pedagogik och behandlar Diskursanalys av fyra uppsatser, skrivna av studenter som läst kurserna Pedagogiskt drama 90 hp på Malmö högskola. Syftet med undersökningen har varit att beskriva och analysera hur studenterna formulerar sig kring dramapedagogik och vilka eventuella mönster som uppstår i deras texter och vilka Diskurser som därför kan identifieras. Jag har också använt mig av Lindströms teori (2008) om läroformer inom Estetiska lärprocesser och Marners idéer om argument för estetiska ämnen i skolan (2004), för att analysera studenternas uppsatser. I Diskursanalysen har jag kommit fram till att fyra Diskurser kan identifieras i studenternas texter. Dessa Diskurser har jag benämnt: kunskaps-Diskurs, ämnes-Diskurs, metod-Diskurs och social Diskurs. Det finns spår av alla Diskurser i alla fyra uppsatser men mest uttalad är metod-Diskursen och den sociala Diskursen..

Föräldrar och stat : En utbildningsfilosofisk analys av den nya skollagen och Barnkonventionen

I uppsatsen analyseras remissförslaget till den nya skollagen (Ds 2009:25) samt Barnkonventionen med avsikt att formulera och jämföra hur föräldrar och stat positioneras gällande barnets fostran. Analysen syftar till att belysa likheter och skillnader mellan de båda texterna. Detta sker utifrån ett Diskursanalytiskt perspektiv där subjektspositioner är ett nyckelbegrepp i analysen, samt med hjälp av politisk filosofi. Det filosofiska materialet är hämtat från John Rawls, Alasdair MacIntyre samt nutida utbildningsforskning främst representerat av Tomas Englund. De politiska filosofierna bidrar till utmejslandet av tre Diskurser funna i den nya skollagen och Barnkonventionen.Dessa Diskurser är de stödjande subjektens Diskurs vilken är den dominerande Diskursen i de båda texterna och i vilken barnet självt ges ansvar för sin utveckling; denna Diskurs ligger nära John Rawls politiska teorier.

Det engelska arvet: Ett examensarbete om hur den engelska fotbollen påverkat svensk fotboll och om det finns en rådande diskurs i Fotbollskanalen Europa

Det här examensarbetet undersöker hur den engelska fotbollen påverkat den svenska fotbollen. Det utreds även om den svenska fotbollshistorien har skapat en Diskurs som fortfarande lever kvar inom den svenska fotbollsjournalistiken. Fem avsnitt av det svenska TV-programmet Fotbollskanalen Europa har analyserats med hjälp av det teoretiska verktyget Diskursanalys. Sammanfattningsvis visar forskningsresultaten att det råder en Diskurs i Fotbollskanalen Europa. Diskursen har starka kopplingar till den engelska fotbollens påverkan på svensk fotboll.

Den geniale vetenskapsmannen? : En analys av läroböcker i fysik utifrån teknisk diskurs och teknokratisk ideologi

Elevers intresse för naturvetenskapliga ämnen minskar. Detta är en långvarig trend som gäller större delen av västvärlden och som inte har brutits av de idéer och resultat som kommit ur forskningen inom naturvetenskapens didaktik. Jay Lemkes teoretiska konstruktion om teknisk Diskurs och teknokratisk ideologi skulle kunna lämna ett konstruktivt bidrag till förståelsen för den här situationen. Teknokratisk ideologi är en samhällssyn som ser en centralisering av makt till en elit av experter som något eftersträvansvärt. Teknisk Diskurs är ett mönster i språkanvändningen som medvetet eller omedvetet bidrar till att sprida den teknokratiska ideologin.

Elevinflytandets diskurs - hur talar pedagoger om elevers inflytande?

Uppsatsen intresserar sig för hur pedagoger definierar och talar om fenomenet elevinflytande. Vidare problematiseras begreppet och belyses ur olika aspekter med hjälp av Michel Foucaults teorier kring makt och maktutövning. Makten och dess praktik syftar till att kon-trollera och styra elevers beteenden enligt särskilda normer. Syftet med arbetet är att belysa teknikerna för denna styrning; såsom de framträder i den Diskurs som konstituerar och pro-ducerar föreställningar om elevinflytande. Arbetets empiriska del består av inspelade kvalitativa djupintervjuer med sex stycken gym-nasielärare verksamma inom skilda ämnen.

Jyllandsposten och islamofobin - en postkolonial studie av diskursen om muslimer som "de Andra"

Efter den 11 september 2001 har det i väst blivit mer accepterat att göra negativa uttalanden om islam och muslimer i Diskurser. Vår tes är att ledarsidorna i Jyllandsposten är ett exempel på en sådan Diskurs där muslimer framställts som de Andra och ses som fundamentalt olika "danskarna". Syftet med denna studie är att undersöka Diskursen om islam/muslimer på Jyllandspostens ledarsidor år 2000-2005. Detta görs genom en kritisk Diskursanalys, utifrån postkolonial teori. Vi undersöker även om Diskursen kan sägas vara en rasifierad Diskurs, och hur Diskursen har förändrats sedan år 2000.

Originell, exceptionell, kontroversiell : Bildningsdiskursen i media

Vad är bildning och vem är egentligen bildad var frågorna som inspirerade till denna studie. BildningsDiskursen har en lång tradition bakom sig vilket inneburit en mångtydighet i begreppets betydelse. Debatterna har gått upp och ner och än idag finns konflikter som sätter prägel på kultur, utbildning och samhällsdebatten. Frågor som uppdagats är vad bildning innebär och till vilken samhällsnytta den har i en modern tid. Den digitaliserade närvaron med dess makt i meningsproduktion ligger till grund för att undersöka hur bildningsDiskursen ser ut i media.

Standardiserad diskurs : En undersökning av kontextuella faktorers effekt på diskursen i en standard från SIS

I denna studie undersöks kontextuella faktorers inverkan på Diskursen i en standard, SS 624070, framtagen av det svenska standardiseringsorganet SIS, Swedish Standards Institute. Undersökningen går igenom vilka premisser och faktorer som gör att Diskursen i standarden ser ut som den gör. Undersökningen omfattar även hur aktörerna ser på denna Diskurs, och hur användandet av standarden ser ut. Materialet består av intervjuer och texter som har analyserats utifrån Diskursanalytiska begrepp. Med hjälp av intertextualitet och tematisering försöker undersökningen ge svar på hur kontextuella faktorer påverkar både hur denna Diskurs skapas och hur den förstås.

Sexuella rättigheter- Dess konstruktion inom internationella mänskliga rättigheter

Sexuella rättigheter är ett nytt område som yrkar på ett erkännande som mänskliga rättigheter. Genom uppsatsen utforskar jag hur dess rättighetsanspråk har förts fram i den akademiska debatten.Premissen för uppsatsen är klyftan mellan rättigheter i teori och praktik som enligt vissa författare beror på att mänskliga rättigheters politiska Diskurs osynliggörs. Jag har analyserat vad den politiska Diskursen inrymmer och innebäri förhållande till sexuella rättigheter. Därmed vill jag bidra med en kritisk inblick i utmaningarna, motsättningarna och möjligheterna i konstruktionen av sexuella rättigheter. Jag ämnar även argumentera för att rättigheters politiska Diskurs belyser sociala och ekonomiska kontexter som i sin tur påverkar hur sexuella rättigheter framställs inom den internationella arenan..

1 Nästa sida ->