Sök:

Sökresultat:

39 Uppsatser om Coca-Cola - Sida 2 av 3

Biblioterapi i socialt arbete

Varje dag utsätts vi för reklam från företag som försöker nå ut med sina budskap. Det kan vara på bussen, i pauserna under favoritprogrammet på TV, i tidningen eller på biografen. Konkurrensen om konsumenternas uppmärksamhet växer ständigt (Mårtenson, 2009; Parente, 2000). Vad ska då företagare ta sig till för att ligga steget före sina konkurrenter? Gerillamarknadsföring är en relativt ny marknadsföringsmetod som ämnar nå sina konsumenter genom okonventionella metoder.

?ibland tror jag vi glömmer bort att vi inte heter Coca Cola company? : En studie av organisationsförändring i ett utbildningsföretag

I denna uppsats ämnar författaren genom en fallstudie kartlägga den förändringsprocess som utbildningsföretaget IT Gymnasiet Sverige AB genomgått i samband med implementeringen av projektet We love IT. Studien syftar vidare redogöra för olika personalkategoriers perspektiv på detta projekt och dess effekter på verksamheten. Studien visar att förändringsprojektet har genomgått vissa steg, men att det finns skillnader mellan de tänkta moment som organisationsledningen planerat att projektet ska ta och de faser som projektet faktiskt genomgått. Studien visar att ledningen inte är de enda som kan påverka vilka delar av projektet som kommer att genomföras respektive inte genomföras. Även att andra organisationsmedlemmar nämligen influerar processen.

Tvångsvård av gravida missbrukare : -en granskning av lagförslagets överensstämmelse med nationella och internationella bestämmelser samt effekten på kvinnans och fostrets rättigheter

Efter avregleringen av lagarna under 1990-talet öppnas marknaden med uthyrning av personal. Bemanningsföretag anställer arbetstagare som därefter hyrs ut till kundföretag som strävar efter högre flexibilitet i schemaläggningen av arbete. Finns det ingen efterfrågan av arbete blir dessa anställda utan sysselsättning trots att de har anställning i ett bemanningsföretag. Syftet är att beskriva och förklara arbetsledarnas uppfattning om inhyrd personal respektive fast anställda vad gäller arbetsförhållanden och relationen till arbetsledaren. Uppsatsen är utförd som en flerfallsstudie byggd på intervjuer med arbetsledare i företagen Coca-Cola Drycker Sverige AB, Posten Logistik AB, Schenker Logistics AB och Spendrups Bryggeri AB.

Jämförande analys mellan svenska och portugisiska reklambyråer. : Saker som är bra att veta om man ska arbeta som grafisk formgivare i Sverige eller i Portugal

If you move from Sweden to Portugal to work as an Art Director at an Ad agency, there are certain things you ought to know. Perhaps even before you decide to move. There are a lot of things that are quite different if you compare Portugal to Sweden, not only the language, but also the design, software, working hours and much more. You have for example two month with double salary, you work till six p.m. and when it comes to maternity leave, you have 100% compensation with no taxes the first four months of every pregnancy.

?Att sätta rätt sak på fel plats? : En analysmodell som urskiljer gerillamarknadsföringskampanjers inre strukturer

Varje dag utsätts vi för reklam från företag som försöker nå ut med sina budskap. Det kan vara på bussen, i pauserna under favoritprogrammet på TV, i tidningen eller på biografen. Konkurrensen om konsumenternas uppmärksamhet växer ständigt (Mårtenson, 2009; Parente, 2000). Vad ska då företagare ta sig till för att ligga steget före sina konkurrenter? Gerillamarknadsföring är en relativt ny marknadsföringsmetod som ämnar nå sina konsumenter genom okonventionella metoder.

Arbetsledarens uppfattning om inhyrd personal respektive fast anställda : Skillnader och likheter i arbetsförhållanden och relationen till arbetsledaren

Efter avregleringen av lagarna under 1990-talet öppnas marknaden med uthyrning av personal. Bemanningsföretag anställer arbetstagare som därefter hyrs ut till kundföretag som strävar efter högre flexibilitet i schemaläggningen av arbete. Finns det ingen efterfrågan av arbete blir dessa anställda utan sysselsättning trots att de har anställning i ett bemanningsföretag. Syftet är att beskriva och förklara arbetsledarnas uppfattning om inhyrd personal respektive fast anställda vad gäller arbetsförhållanden och relationen till arbetsledaren. Uppsatsen är utförd som en flerfallsstudie byggd på intervjuer med arbetsledare i företagen Coca-Cola Drycker Sverige AB, Posten Logistik AB, Schenker Logistics AB och Spendrups Bryggeri AB.

Träningsdryck : Effekt eller Placebo?

Syfte: Syftet var att mäta och utvärdera effekten på prestationen efter intag av träningsdryck (dryck som ska kunna öka din prestation) under anaerob wingate cykeltest.Metod: Sju medeltränade män agerade testpersoner och utförde två stycken wingate cykeltest med olika drycker på Gymnastik- och Idrottshögskolan. Vid det ena tillfället var det träningsdrycken NOCCO BCAA och vid det andra en placebodryck som innehöll Sprite/Coca Cola Zero. Testpersoner fick innan testerna direktiv angående dryck och kost innan utförande. Målet var att undersöka om det fanns några skillnader i den upplevda ansträngningen efter intag av träningsdrycken jämfört med placebodrycken, men också för att se om det fanns ett samband mellan den upplevda ansträngningen och den registrerade pulsen. Den upplevda ansträngningen mättes med hjälp utav Borgskalan.

Globaliseringen av supermarkets och dess påverkan på den indiska marknaden ur ett hållbarhetsperspektiv

Uppsatsen syftar till att undersöka vad effekten kan bli av den detaljhandelsreform som ägt rum i Indien, november 2012. Reformen innebär att företag med flera varumärken får etablera sig med en maximal ägarandel på 51 %. Öppningen önskas ge en ökning av utländska direktinvesteringar. Det senaste decenniet har liknande öppningar ägt rum och organiserat om marknader till mer moderna med stora supermarkets. Östra Asien, Central- och Östeuropa samt Latinamerika är alla exempel på detta.

Läskkonsumtion och uppfattningar om läsk bland gymnasieungdomar

Sett till Livsmedelsverkets kostrekommendationer är intaget av läsk och andra söta livsmedel idag alldeles för högt bland Sveriges befolkning. Flera studier visar ett samband mellan intag av läsk sötad med socker och övervikt. Som gymnasieelev idag är det ingen svårighet att få tag i läsk. På många skolor säljs läsk i skolcaféterian och det finns ofta butiker i närheten av skolorna som säljer läsk. Baserat på detta valde vi att göra en undersökning om konsumtion av läsk bland gymnasieungdomar, var och varför de dricker läsk och deras uppfattningar om läsk, socker och hälsa.

Efterfrågeprognoser : ?En jämförelse av prognosmodeller med avseende på FMCG-marknaden?

An organization must manage its resource consumption and material flows in order to satisfy the demand of its products as efficiently as possible. Managing of the aforementioned requires a balance between the organizations resources (such as the capability of distribution and production) and the market demand. According to Gardner (1990), an estimation of future demand is a necessity for maintaining the balance. An instrument that is used frequently to estimate future demand is demand forecasting. The demand forecasting practice has been thoroughly studied and a plethora of academic contributions exist on the topic.

Hur planerar lastbilschaufförer att göra sin YKB?

Coca cola och sportdrycker är båda drycker som idag konsumeras i stora mängder världen över. Erosionskador på tänderna är vanligare än vad många tror eller ens vet om. Både vuxna och tonåringar dricker stora mängder erosiva drycker utan att veta om dess skador på tänderna. Dessa drycker börjar oftast drickas i tonåren men konsumtionen fortsätter sedan långt upp i åldrarna. Tandslitage är tandsubstansförlust som inte är av kariogen påverkan.

Dental erosion. Hur vanligt är det blad barn och ungdomar?

Coca cola och sportdrycker är båda drycker som idag konsumeras i stora mängder världen över. Erosionskador på tänderna är vanligare än vad många tror eller ens vet om. Både vuxna och tonåringar dricker stora mängder erosiva drycker utan att veta om dess skador på tänderna. Dessa drycker börjar oftast drickas i tonåren men konsumtionen fortsätter sedan långt upp i åldrarna. Tandslitage är tandsubstansförlust som inte är av kariogen påverkan.

Framtidens marknadsföring - Sociala medier. Fungerar marknadskommunikation via Facebook

Syfte: Undersökningen syftar till att genom observationer av grupper i Facebook beskriva hurföretag i nuläget ska använder sig av denna kommunikationsmöjlighet. Med stöd av teorieroch datamaterial, leder mönster i kommunikationen fram till förslag hur företag kan förbättrasin kommunikation och genom detta nå fram till bättre resultat.Teoretisk referensram: De teorier som ansetts relevanta för undersökningen är kundlojalitet,CRM och CIM.Metod: Insamling av primärdata sker genom observation av sex företags grupper påFacebook. En urvalsdiskussion har lett till valet att undersöka tre större företag och tremindre. För att lättare hantera kvantitativa data används ett verktyg för att bedöma gruppernasaktivitetsnivå. För att strukturera hanteringen av kvalitativ data, har materialet delats in i olikakategorier.

Kulturella skillnader mellan hemsidor och deras inverkan på internationell marknadsföring

Kubera Production som har sitt kontor i Skellefteå är en strategisk kommunikationsbyrå som interesserar sig för hur kulturella skillnader mellan hemsidor kan analyseras och dokumenteras. Inledningsvis presenteras de två frågorna som ligger bakom den här rapporten. De är:Hur påverkar kulturella skillnader utvecklingen av nya hemsidor runt om i världen?Hur kan man eventuellt se och dokumentera de kulturella skillnaderna?Målet är att skapa en broschyr med klara riktlinjer som företaget kan ha använding av vid etablering utomlands. Vad som inte ingår i det här arbetet är grundliga undersökningar av ett land och dess kultur.I teoridelen kan läsaren ta del i hur hemsidor framställs, vilka program som kan användas men också om internationell marknadsföring och vad som är viktigt vid utlandsetablering av ett företag.

Cola som Cola ? : Premium kontra substitut produkter

Titel: Hur står sig de billigare substituten emot premium produkter?Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomiFörfattare: Giancarlo Mancuso & John GustafssonHandledare: Jonas KågströmDatum: 2012 ? MajSyfte: Syftet med denna uppsats är att vi vill undersöka hur de billigare substituten står sig emot premium produkter genom att ställa de emot varandra i ett blindtest föreslagits av tidigare forskning Ogenyi Ejye (1994). Vi vill veta om det finns en stor skillnad mellan de billigare varianterna och de premier produkterna enligt tidigare gjord forskning.Metod: Vi har utfört ett experiment i form av ett blindtest där vi sätter fyra olika Cola sorter emot varandra. Under genomförandet av experimentet har vi använt oss utav enkäter för att samla in data. Detsamma gäller för vår webb undersökning.Resultat & slutsats: Det vi kom fram till i vår undersökning är att varumärken påverkar oss konsumenter både positivt och negativt.

<- Föregående sida 2 Nästa sida ->