Sök:

Sökresultat:

1068 Uppsatser om Cancer - Sida 2 av 72

Behov hos patienter med cancer som vårdas palliativt i hemmet

Bakgrund: Cancer är en sjukdom som drabbar 48 600 personer i Sverige. Av dessa väljer 50-70 % att vårdas palliativt i sitt hem. De patienter som vårdas palliativt har behov av en bra symtomlindring och god kommunikation med vårdpersonal. Syfte: Syftet med studien var att undersöka vilka behov patienter med Cancer har som vårdas palliativt i hemmet. Metod: Metoden som använts var en litteraturstudie.

Fatigue vid Kolorektal Cancer. Undervärderad och underbehandlad?

Omvårdnad ? Självständigt arbete IVOM080VT 2008.

Föräldrars upplevelser när ett barn drabbas av cancer

Varje år drabbas mellan 200-300 barn av Cancer. Föräldrarna till dessa barn ställs inför en ny verklighet där hela tillvaron vänds upp och ner. Syftet med studien var att belysa föräldrars upplevelser när ett barn drabbas av Cancer. Studien baserades på tre självbiografiska böcker som analyserades enligt Dahlbergs (1997) innehållsanalys för kvalitativa studier. Analysen resulterade i sju kategorier som omfattar föräldrarnas upplevelser i samband med att deras barn drabbades av Cancer.

Upplevelse av information när en närstående har cancer: en litteraturstudie

Det är inte enbart den sjuke som blir delaktig och påverkas i samband med ett insjuknande i Cancer, utan även de anhöriga blir drabbas. Forskningen är inriktad på patienternas upplevelse av Cancer, både ur ett kvantitativt och kvalitativt perspektiv. Syftet med denna studie var att beskriva upplevelsen av information när en närstående har Cancer. 11 vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i fem slutliga kategorier: Att informationen orsakar rädsla och oro men ger stöd, Att vilja förstå det som sägs och skrivs, Att själv söka kunskap om Cancer, Önskan att alltid få vara med, Att vårdpersonalen avsatte tid och förklarade.

Samspelets betydelse för smärtlindring : En litteraturstudie

Bakgrund: Målet med den palliativa vården är att med hjälp av behandlingar och vård bibehålla eller förbättra den livskvalité som personen har. Dock upplever de flesta personer med Cancer svår smärta i det palliativa skedet. Dessutom kan personer med Cancer uppleva olika former av smärta samtidigt. Smärta kan uttryckas genom både verbal och icke verbal kommunikation. Genom öppen och god kommunikation minskar risken för missförstånd och detta kan leda till ökat välbefinnande för personer med Cancer.

Kvinnors upplevelser efter avslutad behandling av gynekologisk cancer

2800 kvinnor i Sverige insjuknar i gynekologisk Cancer årligen. Vanliga behandlingsmetoder är kirurgi, strål- och cytostatikabehandling. Behandlingarna har visat fysisk och psykisk påverkan och att kvinnor med gynekologisk Cancer oroar sig i större grad än andra patienter med andra Cancerformer. Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser efter avslutad behandling av gynekologisk Cancer. Uppsatsen genomfördes som en litteraturstudie där 12 artiklar analyserades.

Samspelets betydelse för smärtlindring - En litteraturstudie

Bakgrund: Målet med den palliativa vården är att med hjälp av behandlingar och vård bibehålla eller förbättra den livskvalité som personen har. Dock upplever de flesta personer med Cancer svår smärta i det palliativa skedet. Dessutom kan personer med Cancer uppleva olika former av smärta samtidigt. Smärta kan uttryckas genom både verbal och icke verbal kommunikation. Genom öppen och god kommunikation minskar risken för missförstånd och detta kan leda till ökat välbefinnande för personer med Cancer. Syfte: Syftet med studien var att belysa hur samspelet mellan personer med Cancer i ett palliativt skede och sjuksköterskan påverkade personens upplevelse av smärta. Metod: En litteraturstudie har genomförts med hjälp av åtta artiklar som har analyserats med kvalitativ ansats. Resultat: Genom kommunikation och relation mellan personer med Cancer och sjuksköterskan kunde smärta lindras.

Ungdomars upplevelser av att leva med cancer

Cancer is one of the most common diseases and it affects not only adults but also many adolecents and children every year. Those who are affected of disease face many challenges that will affect their lives. The aim of this literature review was to illuminate adolecents experience of Cancer and how it affects them in their daily living. The result showed that the adolecents experience many physical and mental side-effects from disease and treatment. They expressed the need of information, support and understanding from their families, friends, school and care givers.

Cancerbehandling för hund och katt

Cancer is one of the most feared diseases in veterinary medicine today, and the incidence is higher than ever due to the fact that our companion animals live longer then they did ten to twenty years ago. Cancer is also one of the most common causes of mortality in older companion animals. This literature review will be about two of the currently most common form of Cancer treatment of companion animals in Swedish animal hospitals, chemotherapy and radiation therapy. There will also be a section of general nursing care for Cancer patients. The section of chemotherapy will describe the indications for choosing chemotherapy, the way to administrate chemotherapeutic drugs, describe specific chemotherapeutic drugs, potential side effects of chemotherapy, and how to handle and store chemotherapeutic drugs safely. The section of radiation therapy will describe the current devices for delivering radiation therapy, describe the indications for choosing radiation therapy and describe potential side effects that radiation therapy may cause.

Kvinnans upplevelser och behov vid gynekologisk cancer samt sjuksköterskans roll. En litteraturstudie.

Bakgrund: Gynekologisk Cancer är en särskilt intim form av Cancer och drabbar ca 2900 kvinnor i Sverige varje år. Syfte: Att beskriva upplevelser och behov hos kvinnor som har gynekologisk Cancer och sjuksköterskans stödjande roll. Metod: En litteraturstudie baserad på tio vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod. Resultat: Analysen resulterade i fyra huvudteman; förändrad sexualitet, en osäker framtid, relationer samt sjuksköterskans roll. Kvinnorna upplevde en förändrad kroppsbild, ett förändrat sexliv samt en rädsla för recidiv.

Personers upplevelser vid återfall i cancer: en litteraturstudie

En hel del forskning finns inom området Cancersjukdomar. Kunskap om personers upplevel-ser av att få återfall i Cancer är otillräckliga vad gäller perspektiv på omvårdnad. Syftet med denna litteraturstudie var att studera personers upplevelse att få återfall i Cancer. Sex interna-tionellt publicerade vetenskapliga artiklar analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys. Ana-lysen resulterade i fem kategorier: att vinna kontroll över hälsan och lära sig att leva med sjukdomen, att inte bli hörsammad, att Cancern aldrig försvinner och att man blir rädd att dö i förtid, att ha en Gudstro och att få stöd av någon som älskar en inger hopp och att sätta värde på livet och prioritera mer medvetet.

Familjens livssituation när ett barn i familjen har cancer - en litteraturstudie

Background: When a child gets Cancer it involves the whole family. The view of family focused care has change over the years. It has been shown that the family needs support to manage their life situation, when their child is ill. Aim: The aim of this study was to illustrate the family?s life situation, when a child gets Cancer.

The perception of information among women with breast cancer

Background: Breast Cancer is one of the most common Cancer diseases among women worldwide. Breast Cancer brings fear into many womens? life. It is a threat against life, but also to the psychological health, self-esteem and the female identity. Aim: The aim of this literature review was to describe newly breast Cancer patient?s perception of information provided by healthcare personnel.

Kroppsuppfattning hos kvinnor med bröstcancer

Body image in women with breastCancerBreast Cancer is the second most common form of Cancer in Sweden today. To get a breast Cancer diagnose can be a traumatic experience for many women. It´s difficult to forsee how these women are going to control their situation. When a breast has to be removed because of Cancer, the women has to adjust to changes in both physical and phychological aspects. The aim of this study was to elucidate body image in women with breast Cancer after a mastectomy.

Fatigue vid Kolorektal Cancer. Undervärderad och underbehandlad?

Omvårdnad ? Självständigt arbete I VOM080 VT 2008.

<- Föregående sida 2 Nästa sida ->