Sök:

Sökresultat:

1068 Uppsatser om Cancer - Sida 1 av 72

Breast cancer stem cells : evidence and contradictory views

This literature study aims to examine the existence of Cancer stem cells in breast Cancer. The Cancer stem cell theory states that there is a hierarchical organization within a tumour, in which a small subpopulation of the cells can initiate new tumours and maintain tumour growth whilst the bulk of the tumour cannot. These tumour initiating cells have shown to possess many characteristics similar to those of adult stem cells, which is why they are often referred to as Cancer stem cells. Both cell types have the capacity of asymmetric division and have shown to possess mechanisms of resistance to both apoptosis and Cancer drugs. The Cancer stem cell theory elucidates many biological aspects such as the heterogeneity of tumours and the relapse of many Cancers after what appeared to be successful treatments.

Hur cancer påverkar livskvalitet

Bakgrund: Cancer är något som berör många människor. Det räknas med att var tredje svensk under sin livstid kommer att drabbas av en Cancersjukdom. Cancer är vanligast bland äldre människor, omkring två tredjedelar är över 65 år när diagnosen ställs. Syfte: syftet med studien var att beskriva hur Cancer påverkar livskvaliteten hos människor. Me-tod: Studien är en litteraturstudie som baseras på åtta vetenskapliga artiklar med kvalitativt och delvis kvantitativt innehåll.

Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid cancer hos barn - en litteraturstudie

Every year 300 children in Sweden are diagnosed with Cancer, but through research and successful clinical work 70 % of the children survive their Cancer. Aim: To illuminate nursing care of children with Cancer. Method: The study was carried out as a general literature study through systematic review and analyse of 18 scientific articles. Result: The analysis resulted in five themes: Support, play as a psychological assistance, alternatives to alleviation of pain, nutrition and relieving symptoms of fatigue.Conclusion: It is important that the nurse has knowledge about the children and their family?s experiences when dealing with a Cancer illness to provide the children with adequate care.

Föräldrars upplevelse av stöd från sjuksköterskan då deras barn behandlades för cancer

Cirka 300 barn per år i Sverige insjuknar i Cancer. Upplevelsen av att ens barn diagnostiseras och behandlas för Cancer är något av det svåraste som kan drabba en förälder. Barn får andra former av Cancer än vuxna och behandlingen är ofta lång och påfrestande. I sjuksköterskans ansvarsområde ingår att ha en dialog med patient och närstående samt att ge stöd under behandlingen. Genom att sjuksköterskan stödjer föräldrarna under barnets behandling ger det föräldrarna möjlighet till att på bästa möjliga sätt ta hand om sitt barn.Syftet med studien var att beskriva föräldrars upplevelse av stöd från sjuksköterskan under tiden då deras barn behandlades för Cancer..

Hur cancer påverkar livskvalitet

Bakgrund: Cancer är något som berör många människor. Det räknas med att var tredje svensk under sin livstid kommer att drabbas av en Cancersjukdom. Cancer är vanligast bland äldre människor, omkring två tredjedelar är över 65 år när diagnosen ställs. Syfte: syftet med studien var att beskriva hur Cancer påverkar livskvaliteten hos människor. Me-tod: Studien är en litteraturstudie som baseras på åtta vetenskapliga artiklar med kvalitativt och delvis kvantitativt innehåll.

Dömd på förhand : Upplevelser av stigamtisering vid lungcancer

Lung Cancer is a disease which patients experience stigma in society and in care. This is because lung Cancer is often seen as a self-inflicted disease. The stigma surrounding lung Cancer is due to the strong relationship with smoking and have been shown to have a negative impact on the perceived health. The purpose of this study was to illuminate experiences of stigma for patients with lung Cancer. The literature review was based on 11 scientific articles.

Patienterns upplevelser av behandlingar vid hematologisk cancer : En kvalitativ studie av bloggar

Bakgrund: Att genomgå behandlingar vid hematologisk Cancer innebär en stor omställning i det dagliga livet. Symtom och biverkningar har en stor påverkan på kropp och själ. Hematologisk Cancer innefattar olika typer av Cancer: leukemi, lymfom och myelom. Den behandling som ges vid hematologisk Cancer innefattar stamcellstransplantation, strålning och cellgifter. Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva patienters upplevelser av behandlingar vid hematologisk Cancer.

Kunskaper om, och erfarenheter av munhålecancer hos tandhygienister i Sydöstra Sverige - en enkätstudie

Year 2004 nearly 1000 new cases of oral Cancer were diagnosed in Sweden. An early discovery increases the chances for survival remarkably. The dental profession has an important role in detecting oral Cancer. Considering that dental hygienists probably will have a greater responsibility in the future when it comes to examinations, knowledge of oral Cancer will be important for this profession. The aim of this study was to examine the dental hygienists knowledge of Oral Cancer in the county of Blekinge, Kalmar and Kronoberg, as well as their experiences in detecting oral Cancer.

Behov hos patienter med cancer som vårdas palliativt i hemmet

Bakgrund: Cancer är en sjukdom som drabbar 48 600 personer i Sverige. Av dessa väljer 50-70 % att vårdas palliativt i sitt hem. De patienter som vårdas palliativt har behov av en bra symtomlindring och god kommunikation med vårdpersonal. Syfte: Syftet med studien var att undersöka vilka behov patienter med Cancer har som vårdas palliativt i hemmet. Metod: Metoden som använts var en litteraturstudie.

Tonåringars upplevelse av att ha drabbats av cancer : en analys av bloggar

The aim of this study is to describe teenagers' experience of being diagnosed with Cancer. A Cancer diagnosis very dramaticaly changes the lives of a teenager and its relatives. Cancer is a loaded word that most people associate with death and the teenager and its relatives generally react with despair and anxiety towards. Adolescence is a very emotionally difficult period with many physical and psychological changes, and it is therefore particularly difficult to suffer from a serious illness like Cancer during this period. The method used when conducting this study is qualitative content analysis of various blogs written by teenagers living with Cancer and resulted in six categories.

Bland amasoner och eunucker : En kvalitativ studie av patografier av kvinnor med bröstcancer och män med prostatacancer

Narratives about life-changing events like Cancer have become more common in today?s society. The purpose of the present study was to investigate whether gender patterns in society can also be found in pathographies about Cancer, and further to investigate how gender is expressed in these Cancer related narratives. Questions were posed on characteristics of the autobiographical Cancer narratives, how gender is constructed by the authors of these narratives, and what these narratives say about gender structures? liability to change in the individuals affected by this disease.

Föräldrars upplevelser när ett barn drabbas av cancer

Varje år drabbas mellan 200-300 barn av Cancer. Föräldrarna till dessa barn ställs inför en ny verklighet där hela tillvaron vänds upp och ner. Syftet med studien var att belysa föräldrars upplevelser när ett barn drabbas av Cancer. Studien baserades på tre självbiografiska böcker som analyserades enligt Dahlbergs (1997) innehållsanalys för kvalitativa studier. Analysen resulterade i sju kategorier som omfattar föräldrarnas upplevelser i samband med att deras barn drabbades av Cancer.

Erfarenheter av kontaktsjuksköterskans omvårdnad inom cancervården

More people are likely to be diagnosed with Cancer and the number of people living with Cancer is expected to increase, which means that patients live longer with Cancer and different treatments. All patients in Sweden should have access to a nurse navigator to facilitate the Cancer trajectory. The purpose of this literature review was to delineate patients' experiences of the care given by the nurse navigator. The result is based upon twelve scientific articles included in this review. The results show that the experiences of the patients can be divided into four different categories: emotional support- being present and offering supportive talks, support for physical symptoms- counseling and relief from symptoms due to illness and treatments, educational support- receiving information and knowledge about the disease and Cancer trajectory and coordination support- collaboration with other healthcare professionals involved in patients´care.

Hur en människa finner styrka att leva vidare i ett liv som inte blev som det var tänkt: en litteraturstudie om att leva med cancer

Syftet med detta examensarbete är att belysa vad som driver en människa att gå vidare i livet efter att ha fått ett besked om att han/hon har Cancer och även olika copingstrategier som används för att hantera Cancer. Den teoretiska bakgrunden innefattar bland annat Lazarus och Folkmans (1984) teori om coping, Moos (1986) olika copingstrategier och Greer och Watsons (1979) olika copingstilar. Arbetet utgörs av en litteraturöversikt över olika artiklar och böcker som behandlar coping och Cancer. Resultaten visade att de vanligaste copingstrategierna var att förneka det hotfulla, hopp, acceptans, söka information om sjukdomen, meningsbaserad coping och att försöka att leva ett så normalt liv som möjligt..

Cancerpatienters uppfattningar om cancer utifrån ett kulturellt perspektiv - en litteraturstudie

Tack vare ständigt förbättrade metoder för diagnostisering ökar antalet patienter med diagnosen Cancer. Syftet: Syftet var att belysa Cancerpatienters uppfattning om sjukdomen Cancer utifrån ett kulturellt perspektiv. Metod: Metoden som användes var en litteraturstudie. Databassökning gjordes i PubMed och CINAHL. Resultaten i studien byggde på tio valda artiklar.

1 Nästa sida ->