Sök:

Sökresultat:

325 Uppsatser om Bostad - Sida 1 av 22

Hemma i staden - bostad för äldre i Sundbyberg

Hemma i staden - Bostad för äldre i Sundbyberg. Bostad i centrala i Sundbyberg. utgångspunkt från trygghetsbosteden. De äldre har en egen lägenhet med tillgång till gemensammarum. De gemensammarummen delas med det offentliga och de boende i huset vilket knyter staden och Bostaden samman..

Bostad i Haverdal

Det faktiska mötet med arkitektur handlar inte bara om det vi ser med våra ögon utan det vi upplever genom hela vår kropp..

Hur förstås arkitektoniska värden i en bostad? : - En jämförelse mellan arkitektens-, mäklarens- och slutkundens synsätt.

Arbetet bygger på en jämförande undersökning mellan arkitekters-, mäklares- och Bostadsköpares syn på interiöra kvalitéer i en Bostad. Arbetet definierar mindre uppenbara faktorer i en Bostad där värderingarna kan skilja sig åt. Undersökningen baseras på intervjuer med branschfolk samt enkätundersökningar riktat mot arkitekter, mäklare och köpare. Resultatet visar en tydlig skillnad i hur arkitekter, mäklare och köpare värderar arkitektoniska kvalitéer i Bostaden. Nyckelord: Bostadsrätter, Nyproduktion, Arkitektoniska kvalitéer, Arkitekt, Mäklare, Köpare, Bostadsrättsägare, Flerfamiljshus, Lägenheter..

Förverkande av hyresrätt

Hyresrätten som Bostad är en av de vanligaste boende formerna i Sverige. Bostaden är en central punkt för individen och utgör för honom trygghet, såväl ekonomisk som social. Hyresgästen har därför ett i lag stadgat starkt skydd för att inte behöva lämna sin Bostad mot sin vilja, ett s.k. besittningsskydd. Hyresgästen kan dock genom kontraktsbrott förverka sin hyresrätt och bli tvungen att flytta i förtid.

Bostad först - för vem? : Några röster om ett samarbetsprojekt mellan Stockholms stad och Stockholms stadsmission

Syftet med denna kvalitativa studie var att belysa uppfattningar och erfarenheter hos personal inom Socialtjänsten i Stockholms stad och Stockholms Stadsmission vid val av klienter till projektet Bostad först. Syftet var även att se om projektet kan ha påverkat synen på hemlösa personer med missbruksproblematik. Studien utgick från en hermeneutisk utgångspunkt som bygger på sex semistrukturerade intervjuer med personal, som arbetar med klientarbete. Det teoretiska perspektiv som valdes för att analysera resultatet var människovårdande organisationer och Lipskys teori Street-Level Bureaucracy. Resultatet visar på att personalen uppfattar att missbruksproblematik, psykisk problematik, individuella faktorer och de ökande krav som finns i samhället är orsaker till hemlöshet.

Corporate Social Responsibility : En kvalitativ studie kring hur lönsamhet påverkas av ett företags samhällsansvar.

Sammanfattning  ?Corporate Social Responsibility ? En kvalitativ studie kring hur lönsamhet påverkas av ett företags samhällsansvar.?Datum: 31 maj, 2013Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15hpInstitution: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, EST, Mälardalens HögskolaFörfattare: Philip dos Santos Jadidi, Winny Giang & Bljerim Sokoli.Titel: Corporate Social Responsibility ? En kvalitativ studie kring hur lönsamhet påverkas av ett företags samhällsansvar.Handledare: Jimmie RöndellNyckelord: CSR (Corporate Social Responsibility), Bostad AB Mimer, Relationer, Marknadsföring.Frågeställning: På vilket sätt är CSR lönsamt för Bostad AB Mimer?Syfte: Syftet är utvärdera hur Bostad AB Mimer arbetar med CSR inom olika verksamhetsområden för att uppnå sina kärnvärden (omtanke, nytänkande och engagemang).Metod: En kvalitativ studie baserad sju genomförda intervjuer med Bostad AB Mimers anställda och andra intressenter. Intervjuerna operationaliserades med de teorier som inhämtats från bland annat Google Scholar och LUB search, för att införskaffa god empirisk data för vidare analys och slutsats.Slutsats: De slutsatser som framkommit är att Bostad AB Mimer aktivt arbetar med CSR som genomsyrar hela deras verksamhet med medarbetare som brinner för deras arbete. Företaget tar samhällsansvar genom sina verksamhetsområden som bland annat Jobbpunkt Väst, Gröna Mimer och GrannNet. Bostad AB Mimer arbetar mycket med sociala, miljö och hållbarhetsfrågor samt olika ansvarstagande för att framstå som goda samhällsmedborgare.

Att stärka kundrelationer genom sociala medier: Ikano Bostad

Datum: 2012-05-30.Studienivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi med inriktning marknadsföring, 15 HP.Lärosäte: Mälardalens Högskola, Västerås, Sverige.Institution: Akademin för Hållbar Samhälls- och Teknikutveckling, HST.Författare: Carl Lansryd, Kristian Starck & Marcus ÅkergrenTitel: Att stärka kundrelationer genom sociala medier: Ikano Bostad.Handledare: Finn Wiedersheim-Paul.Examinator: Cecilia Lindh.Nyckelord: Sociala medier, kundrelationer, Facebook, YouTube.Syfte: Uppsatsens syfte har varit att påvisa hur Ikano Bostad kan stärka företagets kundrelationer genom användandet av verktyget sociala medier. I syftet ingår samtidigt att påvisa potentiella möjligheter och risker med användandet av sociala medier samt en branschspecifik jämförelse mellan Ikano Bostads konkurrenter.Metod: Ett kvalitativt tillvägagångssätt har använts där empiriska resultat baserades på personligt genomförda intervjuer hos Ikano Bostad. Intervjuerna har legat till grund för inhämtad primärdata. Respondenterna har strategiskt valts ut, vilket resulterat i att ett icke-sannolikhetsurval applicerats. Sekundärdata har inhämtats från vetenskapliga artiklar, böcker samt internetsidor.

Allmännyttans roll i Göteborg -­? en studie kring allmännyttans roll i Göteborg och dess ansvar för socioekonomiskt utsatta grupper

Syftetmed denna uppsats var att beskriva och analysera de allmännyttiga Bostadsbolagen i Göteborg.Den roll de har, men också den roll de skulle kunna ha.En del i detta har varit att titta på hur de allmännyttiga Bostadsbolagen påverkar möjligheterna för göteborgare att få en Bostad, medfokuspåsocioekonomisktutsattagrupper.ViharanväntossavenkvalitativmetoddärviharintervjuatföreträdareförsamtligaallmännyttigaBostadsbolagiGöteborg,boendesekreterarefrånsocialtjänstensamthyresgästföreningen.Resultatenfrånintervjuernaharanalyseratsmedhjälpavtidigareforskningochteori.DentidigareforskningenhandlarfrämstomallmännyttaniSverigeochsvenskBostadspolitikmedfokuspåboendeproblematik.Deteoretiskareferensramarviharanväntossavärvälfärdssystem,housingfirstochspelteori.Resultatochanalyshardelatsuppitemanutifrånstudienssyfte.Studienvisarattallmännyttansfrämstauppgifterärattdrivasenligtaffärsmässigaprinciper,attarbetaförboendeinflytandeochdemokrati,attbyggabostädersamtattvaraettverktygförpolitisktinflytandeöverBostadsmarknaden.AngåendeallmännyttansarbeteförsocioekonomisktutsattagrupperharfokuslegatpåBostadsbolagensuthyrningskriterier,samarbetetmedsocialtjänst,kommunalakontraktocharbetetmotsegregation.RättentillBostadäretttemasomhargenomsyrathelastudien.SamtligainformanteranserattallaharrätttillBostadsamtidigtsomdeharsvårtattsevemsomskatillgodoseden.InformanternauppleverattBostadsbristeniGöteborgärenstordelavproblematiken.StudienvisarattallmännyttansuppgiftattdrivasaffärsmässigtärsvårförenligmedattgeBostadtill alla..

Trivsel i ett passivhus-en kvalitativ undersökning om de faktorer som påverkar trivseln i en bostad

Att tillägna sig sin Bostad är en viktig aspekt för att kunna känna sig hemma i sin egen Bostad. Arkitekten Ola Nylander presenterar i sin forskning sju egenskapsfält (material och detaljer, axialitet, omslutenhet/öppenhet, rörelse, rumsfigurer, ljus och rumsorganisation) som kan fungera som måttstockar för hur väl en lägenhet går att ta till sig. Uppsatsen utgår från de sju egenskapsfälten och undersöker, genom dem, hur de boende upplever trivseln i sin Bostad. Alla bostäderna i undersökningen är placerade i ett passivhus på fastigheten Flaggskepparen 5 i Västra Hamnen Malmö. Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka egenskapsfält som är viktiga för hur de boende upplever trivseln i ett nyproducerat passivt flerBostadshus. 9 stycken kvalitativa intervjuer har därför genomförts med de boende i fastigheten. Dessa intervjuer har varit mellan 20 och 60 minuter långa och genomförts på plats i respondenternas lägenheter (alla utom en).

Den offentliga bostaden.

Hur långt kan man egentligen gå innan man korsar gränsen för det privata i en Bostad, när blir en Bostad dålig för att huvudmålet varit att tillföra kontexten och området något av värde med Bostaden som verktyg?I denna gestaltningsstudie har syftet varit att komma så nära gränsen för vad en Bostad tål i offentlighet utan att den blir oattraktiv. Studien har undersökt vad som händer med Bostadens planlösning när utsidan sätter förutsättningarna.Resultatet visar att Bostaden har stora möjligheter att vara öppen och transparent mot sin omgivning, men för att de boende inte ska glömmas bort, krävs medveten planlösning och även en reflekterande utformning av utsidan med cykelstråk, anvisade gångvägar m.m. Kan dessutom den transparenta fasaden få en funktion för de boende från insidan sett, det vill säga med en tydligt riktad kvalitativ utsikt eller kanske en funktionell utsikt på t.ex. lekområdet, lekplasten eller dyl.

En rätt till ett hem? En rättsteoretisk undersökning om barns rätt till bostad, med fokus på vräkningssituationer.

År 2010 vräktes 632 barn, år 2011 vräktes 633 barn och år 2012 vräktes 569 barn. Regeringen har satt upp mål om att inga barn ska vräkas och i barnkonventionen stipuleras barns rätt till Bostad. Trots detta vräks barn. Syftet med denna uppsats har varit att undersöka om barn i Sverige kan anses ha en rätt till Bostad, med fokus på vräkningssituationer, vilket jag har valt att formulera som en fråga om barn kan anses ha en rätt till ett hem. Jag har även velat undersöka vilka styrkor och svagheter den svenska lagstiftningen har vad gäller barns möjlighet att få bo kvar i sitt hem vid en vräkningssituation.

Att hyra eller köpa

Sammanfattning Detta arbete gör ett nedslag i Malmös och Lunds Bostadsmarknad, med fokus på hyresmarknaden. Det som åskådliggörs under arbetets gång är vad som styr dagens hyresgäster när det kommer till att välja boendeform. Detta är sprunget ur den kraftiga ombildningshysteri från hyresrätt till Bostadsrätt, som råder i dagsläget. Vi ämnar ta reda på vilken boendeform man föredrar som hyresgäst och varför. Vidare vill vi undersöka vilka förväntningar man har på respektive boendeform och hur dessa gestaltar sig, samt vilka för- och nackdelar man upplever med de olika formerna.

Hem ljuva hem

Projektet handlar om att möjliggöra förändringar och att gestalta generella rum..

Finansinspektionens bolånetak : påverkan på förstagångsköpare i Göteborg

Skuldsättningsgraden hos svenska hushåll ökade stadigt från i mitten av 1990-talet fram till 2008. För att hejda denna utveckling införde finansinspektionen i oktober 2010 ett allmänt råd om begränsning av säkerhet i Bostad vid upptagande av lån, det så kallade bolånetaket. Innebörden av detta är att 15 procent av Bostadens marknadsvärde i kontanta medel krävs vid upptagande av Bostadslån. För en förstagångsköpare som skall köpa Bostad i Göteborg betyder det att en betydande summa pengar skall ha sparats ihop. Eller så blir alternativet att ta ett dyrare blancolån om inte kapitalet finns.För att undersöka hur förstagångsköpare i Göteborg har löst det ekonomiska genomfördes en enkätundersökning bland studenter på Chalmers Tekniska Högskola, Göteborgs Universitet och Högskolan Väst.

Hem.. ljuva hem...

Undersökning i hur man kan göra bostäderna mer individanpassade genom att skapa en enkel matris som fungerar som ett hjälpmedel i kommunikationen mellan arkitekt och beställare..

1 Nästa sida ->