Sök:

Vikten av att sticka ut

SammanfattningVårt intresse att studera hemelektronikbranschen i Sverige grundar sig i viljan att se hurföretag agerar strategiskt när det råder nästintill perfekt konkurrens på en marknad.Utgångspunkten i problematiseringen var att ta reda på hurdan syn företagen, som uppsatsenberör, har på den marknad de befinner sig. Utifrån den beskrivningen har vi sedan sett till hurföretagen önskar positionera sig för att sedan följa upp deras uttalanden och se om dessastämmer överens med verkligheten.För att studera detta har vi valt att utföra en kvalitativ fallstudie. Intervjuer har gjorts mednyckelpersoner på två större företag inom branschen. Detta för att få en så djuplodande bildav branschen som möjligt.Genom att arbeta utefter Michael E Porters teorier kring strategi och hur företag skaparvaraktiga konkurrensfördelar har vi byggt upp ett ramverk, med en förenklad värdekedja ispetsen, som förtydligar företagens ageranden inom hemelektronikbranschen. Värdekedjananvänds för att se om de undersökta företagen verkligen positionerar sig som de säger.Båda företagen i studien har visat sig ha stora brister i sitt sätt att leva upp till sina uttaladestrategier. Företag X, som är ett rikstäckande e-handelsbolag med kompletterande butiker istorstadsregionerna, säger sig vara ett statusalternativ till andra återförsäljare. Dock erbjuderde inte kompetent service eller en hemsida som skulle kunna ge intryck av status. Företag Y,en av branschens stora varuhuskedjor som har funnits i ett halvt sekel, vill sälja varor till denbreda massan, erbjuda hög service och inrikta sig mot kvinnor. Detta resulterar i att de,sammantaget, karaktäriseras av en otydlig positionering. Istället för att tydligt utmärka sig pånågot område riskerar företagen att gå miste om de konkurrensfördelar som en strategiskpositionering syftar till att skapa.Företagen X och Y har båda goda ambitioner och vill mycket. Men när konkurrensen hårdnarkan inte alla företag göra samma sak och samtidigt överleva på lång sikt. Därmed har vi dragitslutsatsen att såväl X som Y bör välja en strategi och lägga ner mer tid och resurser på attrenodla den.

Författare

Anders Wibréus Magnus Josefsson

Lärosäte och institution

Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Nivå:

Detta är en D-uppsats.

Läs mer..