Sök:

Valet av spanska

En enkätstudie om vad som påverkar elevers språkval i grundskolans senare år


Denna studie har bestått av 185 enkäter som har besvarats av elever i grundskolans senare år. Syfte med studien var att utreda elevernas attityder till spanska, att se hur valet av spanska hade påverkats av familjens förhållande till resor och spanska, samt att undersöka vad som motiverade eleverna till att läsa spanska. Resultaten visade att attityden bland dessa elever var att det är viktigt att läsa spanska eftersom det är ett stort språk och därför att det är användbart vid resor. Familjens investeringar i just resor spelade stor roll då dessa var vanligt förekommande, speciellt hade många elever varit i Spanien. Studien visade också att mer än var fjärde elev har minst en förälder som talar eller förstår spanska, samt att en stor andel av föräldrarna talar ett annat modernt språk. Det finns med andra ord ett betydande nedärvt språkkapital. Slutligen var det som motiverade elever att läsa spanska att kunna förstå och tala grundläggande spanska vid resor. Få trodde att de skulle få användning får språket i sina framtida arbeten. Valet tycks därmed inte vara nyttoval i den meningen att man ser att användningen av spanska är kopplad till framtida studie- och yrkeskarriärer.

Författare

Andrea Limmerstedt

Lärosäte och institution

Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på avancerad nivå.

Läs mer..