Sök:

Typiska drag och viktiga prediktorer för prognos ochbehandlingsförlopp hos tre grupper av patienter medätstörning

Få studier har undersökt behandlingsutfall efter lång behandling av ätstörning (Remainers), eller de patienter som avbrutit behandling (Dropouts). Vanligen undersöker man bara de som svarar snabbt på behandling (Completers). Det är därför betydelsefullt att identifiera vad som kännetecknar andra patientgrupper. Studien jämför tre patientgrupper; Remainers (n=285), Completers (n=835) och Dropouts (n=473) Syfte: Att beskriva de typiska dragen i de tre olika grupperna. Ett andra syfte är att undersöka viktiga prediktorer för grupptillhörighet avseende prognos och behandlingsutfall.Metod:En kvantitativ longitudinell databas har använts för att göra en kontraststudie mellan de tre valda grupperna. Värdet av olika statistiska prediktionsmodeller har också undersökts.Resultat/Konklusion:Grupperna skiljde sig åt avseende diagnos, AN var mest vanligt i Remainers, BN var mest vanligt i Dropouts och UNS var mest vanligt i Completers. Ålder vid första symtom var likartade mellan grupperna men medianen var lägre än vad dagens forskning antyder. Det fanns ett samband mellan att inleda ny relation vid ett års uppföljning och att bli diagnosfri under det första året i behandling. Patienter utan komplicerande faktorer associerades till att vara diagnosfria ett år efter behandlingsstart. Socialt komplicerande faktorer förekom oftare hos Dropouts. Det fanns ett samband mellan att ju fler samtal man gick i ju mer ökade chansen att bli diagnosfri inom ett år, men även risken att man hoppade av behandlingen innan utsatt slutdatum.    

Författare

Mikael Nyberg

Lärosäte och institution

Umeå universitet/Institutionen för psykologi

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på avancerad nivå.

Läs mer..